Avatud on KÜSKi koostöövõrgustike taotlusvoor

Infopäevad toimuvad aprillis kuuel korral.

Märsti alguses avas KÜSK uue koostöövõrgustike loomise ja arendamise taotlusvooru. Nüüd on välja kuulutatud ka vooru tutvustavad infopäevad, mis toimuvad aprillis Haapsalus, Jõhvis, Tallinnas, Rakveres, Paides ja Põlvas.

Kõik vajalik taotlusvooru, infopäevade ja registreerimise kohta: http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/kv15

Lisaks taotlusvooru ja teiste KÜSKi toetusvõimaluste tutvustamisele toimub infopäeva ühe osana hea koostöö kujundamise teemaline inspiratsioonikohvik. Et need päevad võimalikult praktilised ja kasulikud oleksid, võiksid kõik osalejad teha mõningast ettevalmistustööd ja mõelda konkreetselt välja, millist koostöö loomise või arendamise projekti tegema tahetakse hakata. Mõned abistavad ja suunavad küsimused, millele eelnevalt mõelda ja vastata, on toodud ära registreerimisvormis.

Vaata, kus ja millal toimub sinule lähimas linnas infopäev ja tule kohale!

Lisainfo: Mari-Liis Dolenko, tel 655 6423, e-post: mariliis@kysk.ee

Martin Laidla

Keskkonnaõiguse Keskuse juristid korraldavad tasuta infopäevi

SA Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK) juristid korraldavad 2014. a sügisest kuni 2015. a kevadeni tasuta infopäevi sellest huvitatud kogukondadele, kel soov kohaliku tasandi keskkonnaküsimuste otsustamise võimalustes selgust saada ning kaasa rääkida.

KÕK plaanib korraldada üle Eesti 15 tasuta infopäeva just kogukondadele ja seltsidele. Osalema on oodatud kogukonnad, kes on kokku puutunud mõne keskkonda mõjutava plaaniga (nt prügila, tehase, suurlauda, kaevanduse, maantee, tuulikupargi rajamine vmt) ja soovivad paremini mõista, kuidas otsustusprotsessid töötavad, kelle poole vajadusel pöörduda või kuidas organiseeruda. Kohapeal anname soovi korral õiguslikku nõu ka konkreetsetes küsimustes ja juhtumites.

Praeguseks on juba paika pandud Ida-Virumaa ja Harjumaa infopäevade kohad. Need toimuvad oktoobri lõpus Ida-Virumaal, Sondas ning novembri alguses Harjumaal, Murastes. Täpsemat infot leiab KÕKi kodulehelt.

Lisainfo: www.k6k.ee

Infopäevad korraldatakse KÕKi projekti “Keskkonnaasjades osalemise võimaluste tutvustamine kohalikele kogukondadele” raames. Tegevusi rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Infopäev tõi Põlvamaa lastekaitse- ja sotsiaaltöötajad kokku

12. novembril said Põlva Maavalitsuses toimunud infopäeval kokku maakonna lastekaitse- ja sotsiaaltöötajad. Infopäeval tutvustati ohvriabi teenust maakonnas, nõustamiskomisjoni tegevuse statistikat, võimalusi haridusliku erivajadusega õpilaste komisjoni suunamiseks ja õppekavade määramiseks ning anti ülevaade maakonna sotsiaalstatistikast.

IMG_8080 (1)
Infopäev Põlva Maavalitsuses

Ohvriabi teenusest traumaatilise kogemuse saanud lapsele andis ülevaate Põlvas tegutsev ohvriabi peaspetsialist Anne Klaar. Klaari sõnul on väga oluline jälgida trauma üleelanud lapse seisundit ja käitumist. Iga üksikjuhtumi puhul käitumisjuhised mõnevõrra erinevad ning konkreetseid soovitusi on keeruline anda. Siiski on mõned üldised printsiibid, mida traumaatilise sündmuse üleelanud lapse puhul võiks rakendada. Esiteks jälgimine, kuidas on lapse käitumine võrreldes varasemaga muutunud. Teiseks tuleks lapsele avameelselt eakohaseid sõnu kasutades selgitada juhtunut. Samuti oleks hea kui laps saaks oma igapäeva tegemiste ja rutiinidega jätkata. Klaari sõnul on traumaatilise sündmuse üleelanud laste puhul väga oluline, et nad mõistaks juhtunut ning neile oleks tagatud turvatunne.

Maavalitsuse lastekaitse spetsialist Elle Vidder tutvustas seejärel hariduslike erivajadustega õpilaste nõustamiskomisjoni suunamise võimalustest. Nõustamiskomisjoni otsusega on võimalik saada eritingimusi: õpilasel võimalik õppida võimetekohase õppekava järgi, vajadusel väiksemas klassikollektiivis, individuaalse õppekava alusel, erivajadusega põhikoolilõpetajal kasutada eksami sooritamisel eritingimusi (lisaaeg, puhkepausi jne) ning koolil on võimalik taotleda klasside moodustamiseks lisarahastamist.

Maakonna sotsiaalteenuste seisust andis ülevaate Põlva maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist Kadri Plato. Põlva maakonnas on 01.01.2013 seisuga rahvastikuregistri andmetel kokku 30 038 inimest, kellest mehi 14 955 ja naisi 15 083. Sotsiaalkindlustusameti 2012. aasta andmetel kohaselt oli puue määratud 1662 korral ja töövõimekaotus oli tuvastatud 2592 Põlva maakonna inimesel. Sotsiaaltöö puhul kuuluvad sihtgruppi väga mitmed isikute rühmad (lapsed, eakad, töötud, paljulapselised pered, puudega inimesed jt), kes võivad abi vajada. Arvuliselt kuulub sotsiaaltöö sihtgruppi ligemale 45% maakonna elanikest.

Põlva maakonnas töötab enamikes kohalikes omavalitsustes ainult üks sotsiaaltöötaja, mis seab takistused sotsiaalteenuste arendamiseks. Vaid neljas omavalitsuses (Põlva, Räpina ja Veriora vald ning Põlva linn) on tööl kaks ja enam sotsiaaltöötajat. Erandiks on Kanepi vald, kus töötab küll ainult üks sotsiaaltöötaja, kuid sotsiaalteenuste osutamine on võrdne mitme sotsiaaltöötajaga omavalitsustega.

Plato sõnul võimaldavad enamik omavalitsusi siiski oma inimestele vajaduspõhiselt sotsiaalteenuseid. Sotsiaalteenuste korraldamine ja osutamine vajab mitmete osapoolte koostööd ja mõistmist, sest panustamine inimeste paremale toimetulekule annab pikemas perspektiivis rahuloleva ja toetava kogukonna. Oma panus sotsiaaltöö korraldamises on peamiselt sotsiaaltöötajal, kes peab olema motiveeritud, teotahteline ja pädev ning saama igakülgset abi ja nõustamist (koolitused, komisjonid, täiendav töötaja) sotsiaaltöö tegemiseks.

Põlva Maavalitsuse eestvedamisel toimuvad sotsiaalvaldkonna töötajatele infopäevad üldjuhul igakuiselt. Kokkusaamiste eesmärgiks on saada uut teavet, parendada võrgustikutööd ning vahetada kogemusi.

Lisainfo: Elle Vidder, haridus- ja sotsiaalosakond, Põlva Maavalitsus, tel 799 8934, e-post elle.vidder@polva.maavalitsus.ee

Eakad koguvad maanteemuuseumis liiklustarkust

Sel neljapäeval toimub Eesti Maanteemuuseumis eakatele suunatud liiklusteemaline infopäev. Arutletakse teemal “Kuidas liikluses terveks jääda”.

Liiklusohutust on harjutud õpetama peamiselt lastele ja noortele, aga Eesti Maanteemuuseum murrab tänavu taaskord traditsiooni ning suunab liiklusteemalise tähelepanu ka eakatele. “Statistika näitab, et üle 65-aastaste inimeste osa Eesti ühiskonnas aastatega kasvab. Eakad osalevad üha aktiivsemalt ühiskondlikus elus, kuid samas ei arvesta tänane liikluskorraldus piisaval määral eakate individuaalset omapära,” põhjendas maanteemuuseumi liikluskasvatuse pedagoog Triinu Õispuu õppepäeva vajalikkust.

Infopäeva ” Kuidas liikluses terveks jääda” vestlusringi juhivad Indrek Koemets Lõuna prefektuurist ning liikluspsühholoog Gunnar Meinhard. “Kui juba muuseumisse on tuldud, siis ei saa üle ega ümber maanteede ajaloost,” märkis Õispuu. Tutvutakse teedeajalooga ning uuritakse, kuidas on kujunenud liiklusreeglid. Muusikalist vahepala pakub muuseumi oma töötaja Kaja Kerner, kes võlub akordionist välja mõnegi uhke pilliloo.  Loe edasi: Eakad koguvad maanteemuuseumis liiklustarkust

Vanemuise teatrisse koguneb infopäevale 700 õpetajat

Reedel, 27. septembril koguneb Vanemuise teatri kutsel ligemale 700 õpetajat suures majas toimuvale infopäevale. Kuuendat korda toimuva infopäeva eesmärk on tänada õpetajaid koostöö eest, jagada uudiseid ja pakkuda võimalust kolleegide seltsis ooperit nautida.

Ühtekokku 151-st koolist ja lasteaiast üle Eesti kohale tulnud õpetajatele tutvustatakse lastele ja noortele suunatud uuslavastusi, lisaks teeme ülevaate sel hooajal toimuvatest teatrikohtumistest ja teatritundidest, Kollase Kassi Suvekoolist jpm. Nagu tavaks, loosime õhtu jooksul õpetajatele teatripääsmeid meie menulavastustele ja pakume võimaluse osta teatripileteid soodushinnaga.

Infopäeva peakorraldaja, Vanemuise teatri noortetöö juht Mall Türk: “Õpetajate infopäevast on kujunenud juba traditsiooniline noortetöö hooaja avaüritus. Ühest küljest koguneme infovahetuseks, samas on see ka meeldiv võimalus omavahel kohtuda, suhelda, vahetada mõtteid ja ideid. Koostöö õpetajatega aitab kutsuda ellu just sellised teatritunnid, mida vastastikku vajame. Vanemuise noortetöö tänavuseks tähtsündmuseks on märtsis toimuv konverents “Teater hariduses – haridus teatris”, mille kaudu tahame leida võimalusi praktiliseks täienduseks formaalharidusele. Noorsootöö kaudu saame tutvustada teatrit kui kultuurhariduse osa, mille kaudu saab pakkuda praktilist lisaväärtust mitmetele teistelegi eluvaldkondadele.”

Õpetajate infopäev algab kell 17 teatri fuajees, kus on avatud info- ja piletimüügipunktid. Vanemuise Kollased Kassid tutvustavad, mida põnevat ja harivat pakub teatri 144. hooaeg lastele ja noortele. Tund hiljem algab saalis kohtumine, kuhu on muuhulgas oodata ka üllatuskülalist, kes räägib, milline on tema meelest teatrikunsti potentsiaal täiendada noore inimese arengut, haridust ja ka haritust. Infopäeva lõpetab Giuseppe Verdi ooper “Trubaduur”. Etenduse vaheajal on õpetajatele kaetud ka kohvilaud.

Lisainfo!

Kodanikuõigused saavad selgemaks

Europe Directi teabekeskus Võrus koos EURESe ja Eesti Töötukassa Valgamaa osakonnaga korraldavad tööealisele elanikkonnale mõeldud infopäeva «Kodanikuõigused Euroopa Liidus», andis teada Võru maavalitsuse kantselei peaspetsialist Karin Lätting.

Euroopa kodanike aasta käigus korraldatud üritus keskendub kodanikuõiguste selgitamisele, mis on seotud teistes ELi liikmesriikides elamise ja töötamisega, toodete ja teenuste tarbimisega, juurdepääsuga piiriülestele raviteenustele ning sotsiaalkaitsele.

Infopäev toimub 18. aprillil Valgas Müllersoni Ärimajas ning 19. aprillil Võru maavalitsuse teise korruse saalis. Osalemine on tasuta.

Infopäevade korraldamist toetavad Euroopa Liit, riigikantselei, Võru maavalitsus, EURES ja Eesti Töötukassa.

Infopäev “Kodanikuõigused Euroopa Liidus”

InfopäevEurope Direct’i teabekeskus – Võru koos EURES Eesti Töötukassa Valgamaa osakonnaga korraldavad tööealisele elanikkonnale mõeldud infopäeva “Kodanikuõigused Euroopa Liidus”. Euroopa kodanike aasta raames korraldatud üritus keskendub erinevate kodanikuõiguste selgitamisele, mis on seotud teistes ELi liikmesriikides elamise ja töötamisega, toodete ja teenuste tarbimisega, juurdepääsuga piiriülestele raviteenustele ning sotsiaalkaitsele.

Infopäev toimub 18. aprillil Valgas Müllersoni Ärimajas (Vabaduse 26) ning 19. aprillil Võru Maavalitsuse II korruse saalis (Jüri 12).

Infopäeval osalemine on tasuta!

Lisainfo telefonil 786 8322 või e-posti aadressil kerli@mv.werro.ee

Üritust toetavad Euroopa Liit, Riigikantselei, Võru Maavalitsus, EURES ja Eesti Töötukassa.

Info noortele ja noortest

13. märtsil kell 13.00 toimub Võru Noortekeskuses Euroopa Noored programmi infopäev kõigile noortevaldkonnast huvitatutele. Päeva eesmärgiks on tutvustada Euroopa Noored programmi toetusvõimalusi, mis on suunatud nii noorte kui noortejuhtide tegevuse arendamiseks ja mitmekesistamiseks. Lisaks info jagamisele toimuvad ka praktilised õpitoad.

Haara võimalusest kinni ning alusta rahvusvahelise koostööga oma kodukohas juba täna. Vaata infot ka: www.euroopa.noored.ee

Tutvumine ametite ja õppimisvõimalustega

14.märtsil sõidab Rõuge Noortekeskus õppekäigule Tartusse, et osaleda Tartu Kutsehariduskeskuse avatud uste päeval ning külastatakse Tartu Lennujaama ja karastusjookide tehast, et õppida tundma erinevaid ameteid ja õppimisvõimalusi. Õppekäigul osalevad soovi avaldanud Rõuge kooli 8. ja 9.klassi õpilased,  mitmed gümnasistid ning ka neid noori, kellel on keskhairdus omandatud. Õppekäiguga ühinemise soovil anda teada e-posti teel raugeank@gmail.com või telefoni teel 5340 3309. Õppekäiku rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toel ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse koordineerimisel.

Maakonna noortelaager-koolitus

19.-20.märtsil toimub noortele vanuses 13-17 rahvusvahelise noorsoovahetuse teemaline koolitus Rõuge Noortekeskuses. Eesmärgiks on tutvustada noorsoovahetuse eesmärke, mitteformaalse õppimise meetodeid ning suurendada noorte teadlikkust ja huvi rahvusvahelise koostöö vastu. Rõuge vallast oodatakse koolitusele osalema kuni 5. Eelregistreerimine koolitusele kestab kuni 13. märtsini aadressil rouge.noorteklubi@gmail.com. Kohtade arv on piiratud. Koolitus, sh toitlustus ja majutus on kõigile osavõtjatele tasuta.

Koolivaheaja laager Rõuge noortele

20-22.märtsil toimub Rõuges 3-päevane otsustamise ja meeskonnatöö oskuste arendamise teemaline laager Rõuge Avatud Noortekeskuses kõigile meie valla noortele vanuses 10-16 eluaastat. Laagris osalemine on tasuta, huvilistel palume registreeruda hiljemalt 18.märtsiks noortekeskuses, meili teel raugeank@gmail.com või telefonitsi 7859384, 53403309. Laagris osalejate arv kuni 20 noort.  Laagri korraldamist ja läbiviimist toetab Rõuge vald, ellu viib Rõuge Avatud Noortekeskus.

Märka ja tunnusta

Taaskord tunnustatakse Rõuge valla aktiivseid, parimaid, silmapaistvamaid ja üllatavamaid noori, gruppe ja algatusi. Võimalusel antakse välja tunnustused järgnevates kategooriates: Hea Algataja/ Hea algatuse eestvedaja, Heategija, Parim Muutuja, Hea kaasaja, Aktiivne osaleja, Üllatav ANNE ja Hea Idee. Selleks ootame ettepanekuid tunnustamist väärt olevatest noortest ja nende tegudest 15.märtsiks kirjalikult Rõuge Avatud Noortekeskusesse või e-maili teel: raugeank@gmail.com Ettepanekud vaatab läbi hindamiskomisjon ning tunnustuse andmine toimub 27.märtsil kell 15.00 Rõuge Avatud Noortekeskuses.

Noorteprojektide kirjutamise õpituba

10. aprillil kell 11.00 toimub Rõuge Noortekeskuses projektikirjutamise õpituba. Vaadatakse üheskoos, kuidas koostada head projekti, millele projektikirjutamisel erilist tähelepanu pöörata, mis on projektikirjutamise põhilised vead ning samuti räägitakse ka projekti eelarvest. Projektikirjutamise koolitus käsitleb eelkõige Euroopa Noored programmi taotlusi ning nendele esitatavaid nõudeid.

Lisainfo: Kerli Kõiv, noorsootöö spetsialist, Rõuge Avatud Noortekeskus, tel 5340 3309

Viljandimaa noorsootöötajad peavad infopäeva Kõos

Teisipäeval, 5. märtsil kogunevad Viljandimaa noorsootöötajad Kõo vallas infopäevale.

Maavalitsuse noorsootöö peaspetsialist ja alaealiste komisjoni sekretär Riina Tootsi ütles, et infopäev algab Kõo vallavalitsuses, kus valla noorsootöö hetkeseisu ja tegemisi tutvustavad vallavanem Tarmo Riisk ja kultuurijuht Katre Saar. Seejärel on kavas Kõo noortetoa külastamine.

Infopäev jätkub Pilistvere pastoraadis, kus kohaliku koguduse noortetööst räägib vaimulik Hermann Kalmus. Pärast lõunat esineb MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste ühenduse Euroopa sotsiaalfondi (ESF) hanke- ja tegevjuht Heidi Paabort.

Viljandis tuleb 7. märtsil kohaliku omaalgatuse programmi infopäev

7. märtsil on Viljandis kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) infopäev, kus programmi ja selle muudatusi tutvustab huvilistele SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital esindaja Saima Mänd.

Tasuta infopäev on kavas neljapäeval, 7. märtsil kella 11-15 Viljandi maavalitsuse õppesaalis (Vabaduse plats 6, II korrus). Korraldajad paluvad huvilistel ennast infopäeval osalemiseks kirja panna hiljemalt 4. märtsiks e-postiaadressil: kristi@viljandimaa.ee.

“Kõigil kohaliku omaalgatuse programmist toetust taotleda soovijatel soovitan infopäeval kindlasti osaleda, sest programm on tänavu põhjalikult muutunud,” toonitas KOPi maakondliku komisjoni esimees, Viljandi maavalitsuse majandusarengu peaspetsialist Jane Lumiste.

“Kui varem haldas regionaalministri haldusalasse kuuluvat kohaliku omaalgatuse programmi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, siis alates 2013. aastast haldab seda sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital,” selgitas ta.

Seetõttu on vahepeal täpsustatud programmi eesmärke ja rahastatavaid tegevusi ning taotlusvoorude tingimusi. Samuti on koostatud uued taotlusvormid. “Seekordne infopäev ongi mõeldud eeskätt KOPi uute tingimuste ja taotlusvormide tutvustamiseks taotlejatele,” sõnas Jane Lumiste.

KOPi taotluste esitamise tähtaegadeks jäävad ikka 1. aprill (kevadvoor) ja 1. oktoober (sügisvoor) ning taotlused tuleb ka edaspidi esitada maavalitsusse.

Lisaks saavad infopäeval osalejad veel ka ülevaate sihtasutusest Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning lähemat teavet Euroopa Liidu programmi “Kodanike Euroopa” kohta.

Eelmisel, 2012. aastal esitati Viljandi maakonnas kohaliku omaalgatuse programmist toetuse saamiseks kokku 163 taotlust, millest rahuldati 102 taotlust kogusummas üle 75 000 euro. Teistest enam läks toetust Karksi valda, Viljandi linna ja Halliste valda.

Taotlejate juriidilise vormi järgi said eelmisel aastal Viljandimaal KOPist toetust 90 mittetulundusühingut, üheksa seltsingut ja kolm sihtasutust. Loe edasi: Viljandis tuleb 7. märtsil kohaliku omaalgatuse programmi infopäev

Projekti /Eesti külad 2013/ infopäev Kaarukal

Eesti Külaliikumine Kodukant korraldas 14. detsembril 2012 Järvamaal
Roosna-Alliku vallas Kaaruka külamajas projekti /Eesti külad 2103/
infopäeva.
Kokku said maakonnaühenduste esindajad, kogukonna arengu konsulendid ja
projekti meeskond.Päeva eestvedajad olid Liikumine Kodukant valdkondade juhid Eha Paas ja Külli Vollmer.

Projekti /Eesti külad 2013/ (vaata http://www.kodukant.ee/index.php?id=103995) vahekokkuvõtte tegi projektijuht Külli Vollmer
Avalikkusele on kättesaadav 2012 a. külavanemate andmebaas (http://www.kodukant.ee/index.php?id=104003) Loe edasi: Projekti /Eesti külad 2013/ infopäev Kaarukal

Rakvere õpilased mõtlesid ja rääkis täna tervisest

Täna toimus Rakvere koolide ühine terviseinfopäev „Terviseks“, kus enam kui 900 Rakvere koolide õpilast kuulasid terviseteemalisi loenguid tervislikest valikutest, harjumustest ja käitumisest, said küsida tervise asjatundjatelt tervisealast nõu ning võisid ise oma tervist mõõta ja kontrollida.

Rakvere koolide terviseinfopäeval “Terviseks!” keskendus kolmele terve olemise sambale: hea olemisele, liikumisele ja tervislikule toitumisele.

Loengud ja töötoad toimusid tuntud asjatundjate eestvedamisel, kus tutvustati E-aineid, räägiti toitumishäiretest, liikumisest, minapildist, vaimsest tervisest ja suitsiidist, seksuaalkasvatusest, sõltuvustest lähisuhte vägivallast, seksist ja suhetest, pornograafiast, väärtustest elus ja valikutest. Õpilased jagati vanuseklassidesse, saamaks eakohast tervisealast teavet.

Rakvere Reaalgümnaasiumi huvijuhi Maria Kingsepa sõnul oli huvi tervisemessi vastu linna koolide seas suur, mistõttu sai iga kool ühes vanuserühmas töörühma saata 20 õpilast, kes saadud teavet oma koolis teistega edaspidi jagab.

Kooli aatriumis toimunud messil olid oma materjalidega kohal Tartu Tervishoiu Kõrgkool,  politsei, Maanteeamet, Rakvere ametikool jt. Maria Kingsepa sõnul olid messil osalejad kaasa toonud mitmesuguseid tervislikke harjumusi illustreerivaid näitlikke vahendeid. „Näiteks Tervishoiu Kõrgkoolil oli kaasas kaal, millega sai mõõta ka keha rasvaprotsenti. Lastele pakkusid huvi prillid, mis näitasid, kuidas näeb joobes inimene jne. Rakvere ametikool oli valmistanud tervislikke suupisteid jne. Juttude sekka tehti kehalisi harjutusi, aeroobikat,“ märkis Kingisepp

Tervisepäev toimus Rakvere Reaalgümnaasiumi eestvedamisel tänavuse linna koolide ühise teema-aasta sarjas „Terves kehas terve vaim“.

Rakveres toimub reedel Lennuvälja tööstusala tutvustav infopäev

Rakvere Linnavalitsus korraldab sellel reedel, 28. septembril tänavu augustis Rakvere linna põhjaosas valminud Lennuvälja tööstusala tutvustava infopäeva ettevõtjatele, investoritele ja teistele huvilistele. Infopäeval räägitakse lähemalt tööstusalal pakutavatest võimalustest, kommunikatsioonidega liitumise tingimustest jmt.

Rakvere linnal on uue Lennuvälja tööstusala näol pakkuda nii kohalikele ettevõtjatele, kes tahavad oma tootmist laiendada kui ka teistele ettevõtjatele tänapäevase infrastruktuuriga varustatud tootmis- ja ärimaad. Tööstusala suurus on 24 hektarit ja see asub kiiresti arenevas piirkonnas, kus on olemas lähedus vajalikele tootmissisenditele ja paljude erinevatele nõudmistele vastavate ning piisavalt suurte kinnistute (41 tk) olemasolu.

Rakverre ja linna lähipiirkonda on koondunud suurem osa maakonna ettevõtetest. Piirkonna eeliseks on suur tööpotentsiaal linnas ja lähivaldades, väga hea logistiline asukoht nii maanteede, raudtee kui ka sadamate suhtes ning mitmekesine olemasolev tööstuslik struktuur.

Infopäeval jagab kokkutulnutele kogemusi ka Vaivara vallas asuva Virumaa Tööstuspargi  MTÜ Virumaa Tööstuspark juhatuse esimees Priit Kotkas.

Infopäev toimub Rakvere Muusikakooli saalis (Posti 6b) algusega kell 11.00.

 

Info:Rakvere abilinnapea Allar Aron, tel 32 25 897

Kuidas leida oma valule leevendust

Laupäeval,14. aprillil toimub Järvamaa Keskraamatukogus loovteraapiate infopäev.
Infopäevale kutsume kõiki vähihaigeid ja teisi kroonilisi haigeid, nende lähedasi ja muid huvilisi kuulama kahte praktilist ja kasulikku loengut. Üritus on tasuta, esimene loeng algab kell 11 teemal L-vitamiinid ehk loovteraapiad: räägime erinevatest teraapialiikidest ning sellest, kuidas nende abil endale ise head teha. Vahepeal teeme pisikese teejoomispausi. Ja jätkame kell 13 teemal ”Mahedad valuvaigistid”: ülevaade valu psühholoogilistest aspektidest ja võtted, kuidas valuga paremini toime tulla.

Ürituse korraldab MTÜ Minu Tasakaal koostöös Eesti Vähiliiduga.
Rohkem informatsiooni: www.tasakaal.net
Jane Teesalu,
MTÜ Minu Tasakaal vabatahtlik

Haapsalu sotsiaalmajas on täna loovteraapia infopäev

Haapsalu Sotsiaalmajas toimub laupäeval tasuta loovteraapiate infopäev. MTÜ Minu Tasakaal korraldab 17. märtsil Haapsalu sotsiaalmajas Kastani tn 7 koostöös Läänemaa Vähiühingu ja Eesti Vähiliiduga tasuta infopäeva, mille raames on vähihaigetel, nende lähedastel teistelgi huvilistel võimalus näha ning soovi korral ka praktiliselt järele proovida, mida loovteraapia endast kujutab ning millist kasu võib tuua. Haapsalu infopäeval on võimalik osaleda kunsti- ja fototeraapia töötubades, suhelda töötubade juhendajatega ning saada nendelt abi ja täpsemat infot.

Lisainfo: www.tasakaal.net

Jane Teesalu,

MTÜ Minu Tasakaal vabatahtlik

KÜSK-i infopäev Võrus

Teisipäeval, 27. märtsil kella 13-16 toimub Võru Maavalitsuse II korrusel saalis (sissepääs Koidula tänavalt) KÜSK infopäev, kus räägitakse järgmistest programmidest:

  • vabaühenduste annetuste kogumisele ning praktilise rakenduskava väljatöötamise ja elluviimise programm;
  • Šveitsi Vabaühenduste Fond;
  • teised avatud programmid.

Registreerimine toimub ainult läbi arenduskeskuste portaali kuni 22. märtsini.

Info: +372 786 8367, ene@vaa.ee

Tasuta loovteraapiate infopäev Haapsalus

Kuidas leida rohkem jaksu ja jõudu tegutsemiseks? Kuidas tulla toime enda või lähedaste haigusest tingitud abituse ja hirmudega? Kuidas olla iseendaga rahul ja leida oma sisemine tasakaal?

Tule ammuta uut energiat ja ideid:

TASUTA LOOVTERAAPIATE INFOPÄEV

Laupäeval, 17. märtsil 2012 alates kella 11 Haapsalu Sotsiaalmajas, Kastani 7.

KAVAS ON:
Kell 11.00-11.30 – ülevaade loovteraapiatest, nende mõjust tervisele ja heaolule.
Kell 11.30-13.30 – praktilised loovteraapilised tegevused kahes paralleelses grupis, lähemat tutvust saab teha kunstiteraapia ja fototeraapiaga.
Kell 13.30-14.00 – pisike paus muljete jagamiseks, keha kinnitamiseks.
Kell 14.00-16.00 – teine võimalus osaleda loovteraapilistes grupitöödes, lähemat tutvust saab teha kunstiteraapia ja fototeraapiaga.
Kell 16.00-16.30 – kokkuvõte, nipid ja nõuanded enda ning lähedaste aitamiseks.

Tule ise, võta sõber ja lähedane kaasa. Tegevused sobivad kõigile – mingeid teadmisi ja oskusi vaja ei lähe!

Lisainfo: www.tasakaal.net, tel +372 5348 0777

Projekti viib läbi MTÜ Minu Tasakaal koos Eesti Vähiliidu ja Läänemaa Vähiühinguga. Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Täpselt sihitud info põhikooli lõpetajale

Tänases infokaootilises maailmas on hädas kõik – pakkuja ei jõua sageli sihtrühmani ja puistab oma teateid igaks juhuks igasse ilmakaarde suvalistesse kanalitesse, sihtrühm korjab neid sama juhuslikult üles ja ei pruugi teadagi, et talle sobivaim variant asub piltlikult öeldes kõrvaltrepikojas.

Võru Maavalitsuse haridusosakonna eestvedamisel toimus Võrus 20. oktoobril infopäev põhikooli lõpetajatele. Mitte messilaadne üritus, kus infovahetus on tegelikult samuti suures osas juhuslik ja kus peaosa mängivad pigem pilkupüüdvad lisavidinad (värvilised plagud, kostüümid, jagatav „nänn“). Võru infopäeva kohta võib öelda: täpselt organiseeritud, täpselt sihitud, täpne tulemus. Hakatuseks tehti põhikooli lõpetajatele selgeks, mis vahe on üldkeskharidusel ja kutseharidusel, järgnesid 10-minutilised tutvustused maakonna gümnaasiumidelt-keskkoolidelt ja Kagu-Eesti kutseõppeasutustelt.

Haridusvaldkonna esindajatena võime omavahel rääkida moodulitest, väljundipõhistest õppekavadest või tunnijaotusplaanidest. Õpilasele on vaja inimkeeles selgeks teha, mida tähendab ühe või teise tee valik, millised võimalused on ühes või teises keskkoolis, millega tegeleb logistik või maastikuehitaja. Just seda – inimkeeles seletamist – Võrus tehti – ja lisaks väga õigel ajal! Põhikooli lõpetamiseni on veel täpselt nii palju aega, et jõuab vajadusel lõputunnistuse nimel end kokku võtta.

Edasise info hankimiseks sobib nüüd juba ka abimees internet. Kuid internetil on see niru omadus, et sa pead teadma, mida sa sealt otsid. Usun, et Võrumaa üheksandikud said teada, mida võiks otsida-vaadata. Õpilaste kommentaarid garderoobis „Väga hea! Pani mõtlema! Süsteemid said selgemaks!“ näitavad, et sihitud oli täpselt.

Tänuga korraldajatele
Ulvi Mustmaa, Räpina Aianduskool, täiendkoolituse ja arenguosakonna juhataja

Euroopa Liidu tööturu infopäev noortele Varstu Kultuurikeskuses

Europe Direct Võru teabekeskus/Võru maavalitsus korraldab koostöös Varstu raamatukoguga 20. oktoobril algusega kell 12 Varstu Kultuurikeskuse saalis Euroopa Liidu alase infopäeva.

Sündmuse “Euroopa Liidu tööturg ja noored – õigused ja võimalused” raames osalevad ettekannetega tunnustatud Eesti majandusteadlane Andres Arrak ning Eures nõustaja Marite Uibo. Jagatakse EL-i alaseid infomaterjale, arutletakse EL-i haridus-, tööturu- ja finantssituatsiooni üle ning tutvustatakse erinevates liikmesriikide töötamis- ja elamistingimusi. Infopäev on kõigile osalejatele tasuta.

Programm:
12.00 Registreerimine ja tervituslaud
12:15-13:20 “Noored, haridus ja tööturg” – Andres Arrak, Mainori Kõrgkooli Ettevõtluse Instituudi direktor
13:20 Kohvipaus
13:30-14:45 “Töötamine ja elamine välisriigis“ – Marite Uibo, EURES nõustaja, Eesti Töötukassa Valgamaa osakond
14:45-15:00 Infopäeva lõpetamine, infomaterjalide jagamine

Sündmust toetavad Euroopa Komisjon, Riigikantselei ja Võru Maavalitsus.

Olete oodatud osalema!

Seeneteemaline infopäev Kihekonna rahvamajas

Keskkonnaamet kutsub laupäeval, 1. oktoobril algusega kell 12 kõiki kaitse-, hoiuala maaomanikke  ja huvilisi seeneteemalisele infopäevale Kihelkonna rahvamajja.

Infopäev toimub mihklipäeva laada raames. Võimaluson  tutvuda Saaremaa muuseumi organiseeritud seenenäitusega. Põnevaid lugusid kaitsealustest ja tavalisematest seeneliikidest jagab Vello Liiv.

Buss väljub Kuressaare bussijaama tagusest parklast kell 11, Kärla teeristist 11. Tagasi Kuressaares kell 15.

Infopäev on osalejatele tasuta, toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Koidula jaama infopäev toimub Värskas

31. mail algusega kell 14 toimub Värska kultuurikeskuses (Pikk 12, Värska, Põlvamaa, 64001) Koidula raudteepiirijaama ehitust puudutav infopäev. Oma nõusoleku infopäeval osalemiseks on andnud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Riigi Kinnisvara ASi, ASi Eesti Raudtee ja kohaliku omavalitsuse esindajad, kellelt saab informatsiooni töövõimaluste kohta Koidula piirijaamas pärast selle valmimist.

Jõgevamaal tutvustatakse Gaia Haridust

Täna kl 14 toimub Siimusti Lasteaed-Algkooli saalis rahvusvahelise Grundtvigi projekti „Jätkusuutlik areng ja täiskasvanute koolitus“ seminaril Gaia Hariduse õppekava tutvustus.

Räägitakse lähemalt Gaia Haridusest – mis see on, miks seda on vaja, kelle poolt tehtud ja kellele. Lähema vaatluse all on ka õppekava osad: maailmavaateline, sotsiaalne, majanduslik ja ökoloogiline aspekt. Seminari korraldab Kultuuriselts Vanaveski koostöös Jõgeva Vallavalitsusega. Seminar on tasuta ja sisaldab kohvipausi, ettevõtmist toetavad Jõgeva vallavalitsus ja SA Archimedes.

Projekti kohta saab lähemat infot veebilehtedelt www.kultuuriseltsvanaveski.ee ja www.sdtrainig.eu

Allikas: Kultuuriselts Vanaveski

Võrus tuleb mais KÜSKi infopäev

Kodanikuühiskonna Sihtkapital korraldab Võrus 24. mail infopäeva, mis toimub Võru Maavalitsuse II korruse saalis (sissepääs Koidula tänava poolt).

10.00 – 10.10 Kodanikuühiskonna Sihtkapitali tutvustus
10.10 – 10.50 KÜSK-i vabaühenduste piirkondlike kohaliku demokraatia edendamise taotlusvooru tutvustus
10.50 – 11.00 Energiapaus
11.00 – 11.20 Šveitsi Vabaühenduste Fondi tutvustus
11.20 – 12.30 Šveitsi Vabaühenduste Fondi taotlusvoorude tingimused, nõuded, vormid
12.30 – 13.00 Projektide aruandlus ja järelevalve, KÜSK nõuded
13.00 – 13.30 Küsimused – vastused ja kokkuvõte

Info ja registreerimine ene@vaa.ee või tel 7868367.

Allikas: Võrumaa Arenguagentuur

Järgmisel nädalal tutvustatakse töötamisvõimalusi Saksamaal, Austrias ja Šveitsis

Aprilli keskpaigas tulevad Eestisse Euroopa töövahendusvõrgustiku EURES nõustajad Saksamaalt, Austriast ja Šveitsist – toimuvad teabepäevad seoses asjaoluga, et 1. maist ei vaja Eesti kodanikud nimetatud riikides ametisse asumiseks enam tööluba. Infopäevad leiavad aset 12.-14. aprillini Tallinnas, Tartus ja Pärnus.
Kolme tunni vältel saab vastuseid paljudele küsimustele:

Kuidas ja kust otsida tööd Euroopas?
Kuidas kandideerida töökohale?
Millised on tööturu- ja elamistingimused Saksamaal, Austrias ja Šveitsis?
Kus tuleb end registreerida?
Milline on maksukorraldus?
Kuidas on ravi- ja sotsiaalkindlustusega?
Ettekannetega astuvad huviliste ette Eesti EURES nõustaja Olga Boltovskaja, kes teeb teemasse sissejuhatuse, tutvustades EURES võrgustikku ja selle toimimist, ning Marcus Pfund (Saksamaa), Hermann Gössinger (Austria) ja Susanne Wilhelm Frenk (Šveits). Esimene ettekanne on eesti, ülejäänud kolm inglise keeles.

Teabepäevade toimumise ajad ja kohad:
12. aprill kell 13-16 – Tallinn, Õpetajate Maja, Raekoja plats 14
13. aprill kell 13-16 – Tartu, hotelli London konverentsisaal, Rüütli 9
14. aprill kell 11-14 – Pärnu, keskraamatukogu, Akadeemia 3

Teabepäev on TASUTA. Loe edasi: Järgmisel nädalal tutvustatakse töötamisvõimalusi Saksamaal, Austrias ja Šveitsis

Kutsekoolid korraldavad Lõunakeskuses infopäevad

1. aprillil kella 15-19 ja 2. aprillil kella 10-14 toimuvad Tartu
Lõunakeskuses kutsekoolide infopäevad.

Tegu on Liivimaa Kutsekoolide Ühenduse esimese avaliku ühisüritusega, kus 12 kutsekooli jagavad infot õpivõimaluste kohta. Teavet edastavad õpilased, kohal on maskotid.

Infopäevadel osalevad Heino Elleri nim Tartu muusikakool, Järvamaa
kutsehariduskeskus, Luua metasnduskool, Olustvere teenindus- ja
maamajanduskool, Põltsamaa ametikool, Räpina aianduskool, Tartu kunstikool, Tartu kutsehariduskeskus, Valgamaa kutseõppekeskus, Vana-Antsla kutsekeskkool, Viljandi ühendatud kutsekeskkool ja Võrumaa kutsehariduskeskus.