Noored töötud aidatakse tööturule

SA Innove on avanud taotlusvooru, mis aitab noori töötuid tagasi tööturule.

Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.3.1 “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine” abil toetatakse tegevusi, mis aitavad kuni 24 aastatel noortel tööturule siseneda.

Sihtgruppi kuuluvad:

 • Noored (16–24-aastased), kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või katkestanud ja kes ei ole viimase 4 kuu jooksul olnud töösuhtes või tegutsenud füüsilisest isikust ettevõtjana;
 • vähemalt viimased 18 kuud mitte töötanud kuni 7-aastase lapsega kodus viibinud töötud vanemad.

Kuni 7 aastaste laste vanematele tagatakse projekti tegevuste jooksul lapsehoiuteenuse hüvitamine.

Avatud taotlusvooruga seoses soovib Rae Vallavalitsus koondada informatsiooni potentsiaalsest sihtgrupist.

Palun anna endast märku hiljemalt 22. veebruariks, kui vastad eeltoodud kirjeldustele ja sooviksid projektis osaleda või tead kedagi teist, kes on huvitatud saama nõustamisteenust, koolitust, karjääriplaani koostamist või tööpraktikat.

Lisainfo: e-post Merlin.Sillard@rae.ee, tel 6056 753

Täpsem informatsioon taotlusvooru kohta:

http://www.innove.ee/struktuuritoetused/voor

Tallinna ja Harjumaa töötutele pakutakse sõltuvusnõustamist

Et parandada tööturule naasmise võimalusi, on alkoholiprobleemiga vanemaealised inimesed oodatud osalema nõustamise, koolituse ja tööpraktika projektis.

MTÜ Eesti Abikeskused Tallinnas viib läbi projekti, mis on suunatud  alkoholisõltuvusega 50-74-aastastele Tallinna ja Harjumaa inimestele. Projekti programm koosneb erinevatest tegevustest. Alustuseks oodatakse osalejat psühhiaatrilisele nõustamisele, mille tulemusena määratletakse, milline raviviis on kõige sobilikum tööelu segavast sõltuvusest vabanemiseks. Inimese informeeritud nõusoleku korral on võimalik nn ampulli panemine (ehk depoopreparaadi impantatsioon), millele järgneb taas mitmel korral põhjalik personaalne psühhiaatriline nõustamine.

Edasi aidatakse projektis osalejatel koostada karjääriplaan. Sõltuvalt inimese konkreetsetest vajadustest saab igaüks lisaks psühholoogilist-, sotsiaal-,  võla- ja karjäärinõustamist. Projekt jätkub tööklubiga, kus antakse praktilisi näpunäiteid, kuidas tööd otsida, CV-d kirjutada, kuidas käituda tööintervjuul jne. Olenevalt projektis osaleja erialaoskustest aidatakse tal oma oskusi ja teadmisi tänapäevastada ning erialakoolitust läbida või tööpraktika tööandja soovidega kohaneda. Nõustamistegevused toimuvad Tallinnas, praktikakoht sõltub juba aga tööandja asukohast. Kõik nõustamised, tööklubid ja koolitused on osaleja emakeeles, kas eesti või vene keeles. Projekti vältel on osalejale võimalik kompenseerida sõidukulud ning maksta koolituse ja praktika ajal stipendiumi.

Projekti lõpuks on osalejad vabanenud töö- ja tavaelu segavast alkoholisõltuvusest, omandanud paremad erialased ja sotsiaalsed oskused.

Projektis osalejate vastuvõtt toimub Tallinna arstlikus perenõuandlas aadressil Suur-Ameerika 18a. Osalemiseks saab end registreerida ning lähemat infot küsida telefonil 6999 691 või e-posti teel mari-liis.mand@1220.ee.

Projekti „Tallinna ja Harjumaa vanemaealiste alkoholisõltuvusega töötute tagasitoomine tööturule“ rahastus tuleb Euroopa Sotsiaalfondist meetme „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“ kaudu.

Rõuge vallas koolitatakse noori tööotsijaid

Kursus “Nupp tööle” toimub 17.-19. juulil Võrumaal Rõuge vallas Sänna Kultuurimõisas.

Nupp tööle on noorte tööotsijate programm, mille käigus saavad noored avastada oma häid omadusi suvelaagris, proovida erinevaid ameteid ja läbida tööpraktika mainekate tööandjate juures.

Programmi oodatakse osalema noori vanuses 16-24 aastat, kes ei ole viimased 4 kuud õppinud ega töötanud.

Programmi põhirõhk on tööpraktika pakkumine. Enne tööpraktikat osalevad noored suvelaagris, koolitustel ja saavad individuaalset nõustamist, mille käigus peaks selguma, kes milles hea on ja millised võimalused tal tööturul on – erinevad ametid, töötasud, nõudlus, õppimisvõimalused jne. Eriala valikut peaks aitama teha ka ekskursioonid ettevõtetesse ja töövarju praktika.

Projekt kestab 1. aprillist 2012 – 31. maini 2013 ja on mõeldud nii eesti kui ka vene noortele.

“Nupp tööle!” programmi käivitajad on Targa töö ühing, Tööandjate keskliit ja Töötukassa. Programmiga on liitunud mitmeid mainekaid tööandjaid, kes peavad oluliseks järelkasvu nõustamist ja koolitamist, sh teadlike karjäärivalikute tegemist.

Projekti koostööpartnerid on ka CV-Online ja Eesti Noorteühenduste Liit.

Projekt on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist.

Rohkem infot!

Projekti raames loodi uusi ettevõtteid

Tartu Ärinõuandla poolt läbiviidud projekti „Tartumaa töötud ettevõtjaks“ raames on 75 osalejast loonud oma ettevõtte juba 36 inimest ja 19 inimest on leidnud sobiva töökoha.

Oma ettevõtte loomiseks on täiendavat finantstoetust saanud 25 inimest, sealhulgas Töötukassast 12 inimest ja projektist 13 inimest.

Tartu Ärinõuandla poolt ellukutsutud ja läbiviidud projekti sihtgrupiks olid töötud, kes on ettevõtliku loomuga ja kelle sooviks oli luua oma ettevõtte. Projekti raames koolitati kokku 75 inimest, tegelik soovijate hulk projektis osalemiseks oli üle kahe korra kõrgem.

Projektijuhi Piret Arusaare sõnul iseloomustab projektis osalenud töötuid positiivne ja ettevõtlik hoiak, soov õppida ja omandada uusi teadmisi ning nutikad ideed. Valminud äriplaane iseloomustab läbimõeldus ja põhjalikkus ning tugev äriidee. Ettevõtted loodi peaasjalikult erialaste teadmiste baasil. Valdkonnad olid väga erinevad. Näiteks loodi uusi ettevõtteid fotograafia, töövihikute, roostevabast metallist toodete, autoremondi, lauamängude, lastehoiu, õmblusteenuse jt. valdkondades.

Osalejate sõnul andis projektis osalemine neile eelkõige julguse, eneseusu, tegevuste järjekorra ja muidugi teadmised ning oskused, mille abil oma ideed ja unistused reaalsete tegevustena ellu viia. Loe edasi: Projekti raames loodi uusi ettevõtteid

Töötuid noori oodatakse Võrru tasuta karjääriõppe kursusele

Töötute noorte projekt ootab sind 10.04-2.05.2012 toimuvale karjääriõppe kursusele Võru Maavalitsuses (III korruse seminariruumis, Jüri 12, 65620 Võru). Kursus toimub kell 11-16.

Kursusel saavad osaleda noored, kes on:

 • töötud;
 • põhiharidusega või põhihariduseta;
 • 16-29-aastased ja kelle elukoht on Tartu-, Põlva-, Jõgeva- või Võrumaal.

Kursuse teemad:

 • iseenda tundmaõppimine;
 • haridus- ja töövõimalused;
 • karjääriplaani koostamine.

Kursusel osaleja saab:

 • soovi korral õppija varju kogemuse;
 • soovi korral töövarju kogemuse;
 • tutvuda Tartu Kutsehariduskeskusega (väljasõit Tartusse);
 • tunnistuse kursuse läbimise kohta.

Kursus toimub väikestes gruppides teisipäeviti ja neljapäeviti (va viimane kord – siis toimub kolmapäeval) kokku 8 korda. Kursusel osaleja saab taotleda stipendiumi ja sõidutoetust.

Lisainfot vaata veebist!

Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond
Programm „Pikk ja kvaliteetne tööelu“
Meede 1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“
Projekt „Noorte elukestvas õppes osalemise ja tööhõive suurendamine Tartu-, Põlva-, Jõgeva- ja Võrumaal“

Algab projekt Käsitööga tööle 2

 Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia projekt „ Käsitööga tööle 2” alustab septembris tootearenduse ja ettevõtluse koolitusi kuues Eesti piirkonnas: Kärdlas, Pärnus, Rakveres, Tartus, Viljandis ja Võrus. Projekti tegevuste kaudu saavad osalejad uusi teadmisi kohalikust käsitööst kui loomemajanduse ühest olulisest valdkonnast ja võimaluse täiendada oma tootearenduse alaseid oskusi. Projekti eesmärgiks on ette valmistada  potentsiaalseid kohalikke väikeettevõtjaid ja aidata töötutel käsitööoskustega inimestel konkurentsivõimelistena tööturule naasta. 

 Koolitustele oodatakse käsitööd oskavaid aktiivseid inimesi, kes on hetkel töötud. Projektis võivad osaleda ka väikelapsega kodus olevad vanemad, kui lapsehoolduspuhkusel on viibitud üle poolteise aasta. Igas eelpool nimetatud piirkonnas moodustatakse õppegrupp suurusega kuni kümme inimest. Üks koolitusperiood kestab seitse kuud – septembrist märtsi lõpuni. Projekt kestab kolm aastat ning igas piirkonnas moodustatakse koolitustel osaleda soovijatest septembri alguseks uus töörühm. Loe edasi: Algab projekt Käsitööga tööle 2

MOBI alustab taas Tartumaal

Eesti Töötukassa mobiilne nõustamine ehk MOBI tiirleb maakondade kaugemates kohtades ning paikades, kus tööpuudus on kõige suurem. MOBI ettevalmistusi tehti koostöös kohalike omavalitsustega – teavad nemad ju kõige paremini, millised küsimused ja probleemid just nende vallas-linnas aktuaalsed on ja mida tahetakse kõige rohkem arutada. Võimalusel tulevad rahvaga kohtuma ka tööandjate esindajad. Jutuks tuleb põhiliselt kohaliku tööturu olukord, tööotsingualased küsimused, kohalikud võimalused ettevõtluseks, tööturuteenused ja -toetused. Soovijad saavad ka individuaalset karjäärinõustamist. Vestlusringis saab arutada südamelähedasi küsimusi, kuulata, mida teised arvavad, kuidas neil on läinud töövestlustel ja kuidas on keerulises majanduslikus olukorras hakkama saadud. Koos nõu pidades võivad tulla sellisedki mõtted, mille peale üksi ei tulekski. Lähemat teavet MOBI töötubade toimumise kohta saab vallavalitsusest või töötukassa maakondlikust osakonnast.

Tartumaal toimub MOBI kaks korda aastas, kevadel ja suvel. Kevadine avalöök antakse homme, 16. märtsil Alatskivi vallas Kokora külakeskuses.

Tartumaa MOBI toimumiskohad ning -ajad:

16.03.2011 kell 10:00, Kokora külakeskus, Alatskivi vald
23.03.2011 kell 13:00, Puhja seltsimaja, Puhja vald
28.03.2011 kell 11:00, Kolkja Rahvamaja, Peipsääre vald
07.04.2011 kell 10:00, Roiu päevakeskus, Haaslava vald
13.04.2011 kell 16:00, Melliste Algkool-Lasteaia ruumides, Mäksa

Lähemalt MOBI kohta loe MOBI blogist

Sindis käivitub vanemaealiste tööturule toomise koolitus

Elukestva õppe arendamise sihtasutuse Innove projekt “Vanemaealiste tööturule toomine sotsiaalse suutlikkuse ja konkurentsivõime suurendamise kaudu” käivitub Sindi linnas, mille raames avatakse märtsi kuu lõpus selle projekti kaudu
esimene Pärnumaa tööklubi. Sindi elanikele mõeldud projekti sihtgrupiks on vanemaealised (vanuses 50 kuni 74 ) nii pikaajalised, kui lühiaegsed töötud. Avatava tööklubi raames läbivad kõik projektis osalejad toimetuleku-, enesearengu- ja tööotsingukoolituse koos praktiliste õppustega. Projektis osalejad omandavad oskusi, kogemusi ja infot, mis aitab ühiskonnas efektiivselt tegutseda. Igale tööklubi liikmele saab osutada individuaalset psühholoogilist, juriidilist ja karjäärinõustamist ning valmib osaleja individuaalne koolitus- ja töökarjäärikava. Vastavalt individuaalsetele vajadustele läbivad sihtrühma
liikmed arvuti- ja erialakoolituse. Igale sihtrühma liikmele pakutakse kuue kuu jooksul tugiisiku/mentori abi. Mentor on abiks töö otsimisel ja kohanemisel uue töökohaga. Iga tööklubi liige täidab tööotsija päevikut, mis kaardistab tema tegevusi projektis osalemisel, võimaldab välja tuua spetsiifilised probleemid ja takistused töö otsimisel. Päeviku pidamine on oluline tagasiside seisukohalt ja aitab töötul analüüsida ja hinnata oma tegevuste efektiivsust töö otsimisel. Ka on päevik väärtuslik lähtematerjal nõustajale ja tugiisikule/mentorile sihtrühma liikme nõustamisel ja suunamisel. Tööklubi eesmärgiks on tõsta iga klubis osaleja enesehinnangut, suurendada nende aktiivsust ja parandada võimalusi tööturul. Tööklubid toimuvad kolme kuu jooksul üks kord nädalas 4 tundi, kokku 48 tundi.

Oma osalussoovist saad teatada hiljemalt 15.märtsiks 2011 Sindi linna sotsiaalnõunikule Viktooria Hrabrovale aadressil
viktooria.hrabrova@sindi.ee või tel 4451884.

Elvas avatakse vanemaealiste tööklubi

15. veebruaril avatakse Elvas tööklubi, kuhu on oodatud inimesed vanuses 50-74 eluaastat, kes elavad Elvas või Elva ümbruse valdades (Konguta, Rannu, Rõngu, Nõo, Puhja). Sihtrühma kuuluvad nii töötud kui ka tööotsijad, aga ka töötavad inimesed, kes soovivad leida endale sobivamat tööd, ja pensionärid.

Tööklubi käib koos Elva linnaraamatukogu kaminasaalis teisipäeviti kella 11–14.30. Kokkusaamised toimuvad kolme kuu jooksul kord nädalas neli akadeemilist tundi korraga.

Tööklubis omandavad projektis osalejad teadmisi ja oskusi toimetuleku, enesearengu ja tööotsingu valdkonnas. Sihtrühma liikmetele pakutakse ka individuaalset psühholoogilist ja töönõustamist.

Kõigile sihtrühma liikmetele pakutakse kuue kuu jooksul tugiisiku abi. Mentor on abiks töö otsimisel ja uue töökohaga kohanemisel.

Töötuid oli detsembris 10 protsenti

Detsembris langes registreeritud töötute arv novembriga võrreldes kiiremas tempos, kuid siiski aeglasemalt kui eelnevatel kuudel. Kuu lõpus oli töötuna arvel 65 260 inimest ehk 10,0 protsenti 16aastasest kuni pensioniealisest tööjõust, teatas töötukassa avalike suhete juht Erko Vanatalu.

Detsembris võttis end töötukassas töötuna arvele 6 892 inimest ja arvelolek lõpetati 6 944 töötul. Nii arveloleku lõpetamiste arv kui uute registreerimiste arv olid detsembris väiksemad kui sügiskuudel. Tegelik ametlikult hõivesse liikujate osakaal on kõrgem, sest kõik inimesed ei teata töötukassale, et nad on leidnud uue töökoha. Loe edasi: Töötuid oli detsembris 10 protsenti

Kreenholmi endised töötajad said valuraha

Täna maksis töötukassa endistele Kreenholmi töötajatele välja ettevõtte pankroti tõttu saamata jäänud töötasu ehk maksejõuetushüvitise, kogusummas 13,5 miljonit krooni. Hüvitist maksti 597 inimesele. Lisaks maksis töötukassa Kreenholmi endistele töötajatele eelmiseks nädalaks välja 8,5 miljonit krooni koondamishüvitisi.

“Tänu pankrotihalduri ja pankrotistunud ettevõtte kiirele tegutsemisele ja korrektsele dokumentide vormistamisele sai see Eesti oludes väga suuremahuline maksejõuetushüvitise väljamaksmine nii kiiresti teoks,” ütles töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel.

Viimase 8 aasta jooksul on töötukassa maksnud Kreenholmi koondamiste käigus koondamis- ja maksejõuetushüvitisteks kokku ligi 52 miljonit krooni. Töötukassa tegutsemisaja vältel on tegemist suurima väljamaksega ühele ettevõttele, sõnas Meelis Paavel. Kreenholmi pankrot kuulutati välja 30. novembril.

Novembris tööpuudus ei vähenenud

Novembris võttis end töötukassas töötuna arvele 7 782 inimest ja arvelolek lõpetati 7 737 töötul. Arveloleku lõpetamisi oli novembris vähem kui oktoobris ja sügiskuudel on arveloleku lõpetamiste arv olnud keskmiselt madalam kui kevad- ja suvekuudel. Kuu lõpus oli Eestis töötuna arvel 66 745 inimest ehk 10,3% 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust. Kõrgeim oli registreeritud töötus endiselt Ida-Virumaal (16,0%) ja madalaim Jõgevamaal (6,8%). 
Võrreldes märtsi lõpu seisuga, mil registreeritud töötute arv oli oma kõrgeimal tasemel, on registreeritud töötute arv siiski langenud pea kolmandiku võrra.
Novembri jooksul lisandus kokku 3 447 uut töötukassa poolt vahendatavat tööpakkumist, mis on ligikaudu sama palju kui oktoobris. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 5 385. Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest oli oskus- ja käsitöölistele (20%), teenindus- ja müügitöötajatele (18%) ning seadme- ja masinaoperaatoritele (17%).
Tööalasel koolitusel osales novembris 1 465 ja tööotsingu koolitusel 1 102 töötut, tööpraktikal ja tööharjutusel osales vastavalt 424 ja 394 töötut. Karjäärinõustamist sai 1 920 inimest ning ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 37 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 59 uut töökohta. Palgatoetusega rakendus novembris tööle 946 inimest. Kokku oli novembris palgatoetusega töötamas 6 790 inimest.
Töötukassa maksis novembris töötuskindlustushüvitist 16 862 inimesele ehk 23% kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 4 694 krooni (300 eurot) ning hüvitise maksmiseks kulus 67 miljonit krooni (4,3 miljonit eurot). Ligikaudu 1 000 krooni (64 eurot) suurust töötutoetust sai novembris 11 723 inimest ehk 16% kuu jooksul arvel olnud töötutest.
Seega valdav osa töötuna arvel olevatest inimestest riigilt rahalist toetust ei saanud.

Allikas: Töötukassa

Türil hakatakse koolitama eakaid ja töötuid noori

Tartu Ülikooli Türi Kolledž pakub projekti raames õpet eakamatele inimestele ja töötutele noortele. Türi Kolledži projekt “Teadmised avavad uksi” sai toetust Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Projektiga loodetakse aidata kaasa kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamisele ja tööelu kvaliteedi parandamisele Kesk-Eestis. Projekti raames pakutakse vanemaealistele (50-74 aastased) ja töötutele noortele (16-24 aastased) võimalust õppida sotsiaalseid oskusi, arvutiõpetuse algteadmisi, inglise keelt, klienditeenindust või osaleda klienditeenindus/etikett, koduõpetaja/abiõpetaja, lapsehoidja/koduabiline kursustel.

Koolitustele saab kirja panna kuni 15. septembrini e-posti aadressil Kristina.Gudinas@ut.ee või telefonil 384 9163 (384 9164). Osavõtjate arv on piiratud.