2/3 TÖÖOTSIJATEST ON VALMIS HOOAJATÖÖD TEGEMA

Kaks kolmandikku aktiivselt tööd otsivatest eestimaalastest on huvitatud tänavu hooajatööde tegemisest, näitab värskelt enam kui 2500 tööotsija seas läbi viidud tööportaali CVKeskus.ee küsitlus. Kõige enam soovitakse hooajatööd teha laos või töötada kullerina.

Teenindaja kaubahallis. Foto: Urmas Saard
Teenindaja kaubahallis. Foto: Urmas Saard

[pullquote]Asukohtade lõikes pakuvad hooajalised tööd enim huvi Lääne-Eestis, sh Pärnumaal[/pullquote]Pea iga neljas hooajatöödest huvitatud tööotsija (18%) sooviks töötada laos näiteks pakkija, sorteerija või komplekteerijana. Lisaks on 14% tööotsijatest huvitatud töötama ka kullerina ja 12% tööst poes näiteks müüja, teenindaja või kauba väljapanijana. Kümnendik töötajatest sooviksid teha hooajalist tööd tootmises või hoopiski aianduses ja põllumajanduses (näiteks maasikakorjajana).

Asukohtade lõikes pakuvad hooajalised tööd enim huvi Lääne-Eestis, sh Pärnumaal, kus koguni 71% aktiivsetest tööotsijatest sooviksid tänavu haarata mõne taolise tööotsa. Tartus on hooajatöödest huvitatud 68% tööotsijatest ja pealinnas 67%. Kõige vähem huvituvad hooajalistest töödest Ida-Eesti tööotsijad, kuid ka seal on enam kui iga teine tööotsija (63%) valmis hooajalist tööpakkumist kaaluma.

Loe edasi: 2/3 TÖÖOTSIJATEST ON VALMIS HOOAJATÖÖD TEGEMA

Kes tegeleb noorega, kes ei õpi ja ei tööta?

Noortekeskused üle Eesti astuvad sammukese lähemale olukorra  lahendamisele, mille kohaselt ligi kuuendik ehk enam kui 40 000 Eestis  elavatest 15‒29-aastastest noortest ei õpi ega tööta.

Noorte väljavaadete parandamiseks on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, hetkel juba 103 noortekeskust koondav katuseorganisatsioon, alustanud koostöös 20-ne noortekeskusega (nimekiri leitav www.ank.ee) oma kohta otsivate noorte kaasamiseks sobiva mudeli väljatöötamist.

Noortekeskus arvestab piirkonna eripära ja oskab noori kaasata. Paljud omavalitsused üle Eesti on panustanud noorsootöö arengusse ning  arendanud välja noortekeskuste tegevust. Noortekeskustest on kujunenud mitteformaalset õpet ja nõustamist elluviivate ja koordineerivate asutuste võrk, mis pakub erinevaid tegevusi/teenuseid kogukonnale. Noortekeskustes tegutsetakse eelarvamustevabas mitteformaalses keskkonnas, kus noorel saab ennast arendada temale sobival viisil. Seetõttu on noortekeskustel võimalus pakkuda vabatahtlikuks tööks erinevaid tegevusi lähtuvalt noore huvidest, oskustest ja arengupotentsiaalist. Loe edasi: Kes tegeleb noorega, kes ei õpi ja ei tööta?

Noored töötud aidatakse tööturule

SA Innove on avanud taotlusvooru, mis aitab noori töötuid tagasi tööturule.

Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.3.1 “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine” abil toetatakse tegevusi, mis aitavad kuni 24 aastatel noortel tööturule siseneda.

Sihtgruppi kuuluvad:

  • Noored (16–24-aastased), kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või katkestanud ja kes ei ole viimase 4 kuu jooksul olnud töösuhtes või tegutsenud füüsilisest isikust ettevõtjana;
  • vähemalt viimased 18 kuud mitte töötanud kuni 7-aastase lapsega kodus viibinud töötud vanemad.

Kuni 7 aastaste laste vanematele tagatakse projekti tegevuste jooksul lapsehoiuteenuse hüvitamine.

Avatud taotlusvooruga seoses soovib Rae Vallavalitsus koondada informatsiooni potentsiaalsest sihtgrupist.

Palun anna endast märku hiljemalt 22. veebruariks, kui vastad eeltoodud kirjeldustele ja sooviksid projektis osaleda või tead kedagi teist, kes on huvitatud saama nõustamisteenust, koolitust, karjääriplaani koostamist või tööpraktikat.

Lisainfo: e-post Merlin.Sillard@rae.ee, tel 6056 753

Täpsem informatsioon taotlusvooru kohta:

http://www.innove.ee/struktuuritoetused/voor

Noorte tööellu naasmist soosiksid enim koostöö ja paindlikkus

Reedesel Noorteseire mõttehommikul arutlesid noorsootöötajad, omavalitsuste esindajad ja ametnikud, kuidas tõhusamalt aidata mittetöötavaid ja mitteõppivaid ehk NEET-noori tagasi kooli- ja tööellu. Mõttehommikul esitletud poliitikaülevaadetest „Noored, kellega keegi ei arvesta ja kes kuskil ei käi?“ selgub, et NEET-noorte tööturul mitteosalemisest põhjustatud aastane kogukulu võib Eestis ulatuda ligikaudu 238 miljonit eurot, mis moodustab 1,5% SKT-st.

„Lihtsaid, valmis lahendusi nende noorte probleemidele ei ole,“ tõdeb mõttehommiku üks korraldajatest, Praxise noorteseire projektijuht Katrin Pihor. „Nii nagu iga NEET-noorel on oma eriline lugu, on ka pakutavad lahendusteed väga mitmekihilised ja eripalgelised.“ Arutelul kerkisid läbivate märksõnadena üles ohumärgid nagu õpiraskused, probleemsed suhted õpetajate või kaaslastega, kodune olukord ja suhted vanematega, varane märkamine ja vajadusel sekkumine, koostöö ja paindlikkus noortega tegelevate spetsialistide vahel.

„Nende noorte endi hinnangul oleks vaja rohkem arvestada noorte endi vajaduste ja võimetega, pakkuda rohkem paindlikke lahendusi, kombineerides erinevaid meetmeid. Noored hindavad kõrgelt tööpraktikat kui võimalust siseneda paremini tööturule“ märgib Kairi Kasearu, üks NEET-noori puudutava poliitikaülevaate autoritest. Tõhusaid lahendusi nende noorte probleemidele otsitakse kogu Euroopas. Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi hiljutine uurimus toob edukate näidetena esile hariduse katkemise kombineerimist töötamist toetavate meetmetega, tööharjutuste ja tööpraktika korraldamist, karjäärinõustamist.

„Rohkem tähelepanu tuleks pöörata noortele, kes on heitunud, töö otsimisest või õpingute jätkamise mõttest loobunud. Need noored ei jõua sageli pakutava abini. Nii saavad Töötukassa poolt pakutavatest meetmetest suuremat kasu need NEET-noored, kes ise on aktiivsed võimaluste otsimisel ning näitavad üles suuremat initsiatiivi,“ lisab Kasearu.

Madis Lepajõe (Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler) rõhutab toimunud mõttehommiku valguses, et Haridus- ja Teadusministeeriumi otsus panustada noorte seiresüsteemi ja poliitikaülevaadete koostamisse on ennast õigustanud. Asjakohane teave noorte elu-olust on väga vajalik igale noortesse panustajale, olgu selleks riik, omavalitsus või ühiskondlik organisatsioon. Oma edasiste tegevuste kavandamisel ja otsuste ettevalmistamisel peaks kõik eelnimetatud lähtuma uuringu tulemustest. Eriti oluline on see haridusest, koolitusest ja tööturult eemale jäänud noorte puhul, kelle kohta oli varem küll erinevaid andmeid, kuid mitte põhjalikku koondkokkuvõtet.

Tööotsijad saavad tasuta e-kursusel õppida

Tänasest on kõigile tööotsijatele avatud tasuta e-kursus karjäärinõu.ee. See on Euroopa Sotsiaalfondi toetusel loodud karjäärinõustamise ja tööotsingu e-kursus, mis on loodud selleks, et parandada elanike tööhõivet ja teadlikkust erinevatest karjäärivõimalustest.

E-kursus annab tööotsijatele nõu, kuidas hinnata oma oskusi ja võimeid, suurendada väljavaateid tööturul ja leida rahuldustpakkuv töö. Kursus sisaldab praktilisi nõuandeid CV koostamiseks ja kandideerimisoskuste lihvimiseks ning aitab valmistuda tööintervjuuks. Samuti leiab sealt juhiseid karjääriplaneerimiseks ja tuge eneseteostusel.

Kursuse lektoriks on ERR Tööotsija saatest tuntud karjäärinõustaja Tiina Saar. Õpetajateks on mitmed oma ala spetsialistid – psühholoogiaprofessor Voldemar Kolga, terviseteaduste dotsent Kristjan Port, tööinspektsiooni peajurist Meeli Miidla-Vanatalu jt. Kursuse käigus saab küsida nõu karjääriekspertidelt, teha harjutusi ja talletada tulemused oma portfoolios. Kursus on eesti ja vene keeles.

Sindis käivitub vanemaealiste tööturule toomise koolitus

Elukestva õppe arendamise sihtasutuse Innove projekt “Vanemaealiste tööturule toomine sotsiaalse suutlikkuse ja konkurentsivõime suurendamise kaudu” käivitub Sindi linnas, mille raames avatakse märtsi kuu lõpus selle projekti kaudu
esimene Pärnumaa tööklubi. Sindi elanikele mõeldud projekti sihtgrupiks on vanemaealised (vanuses 50 kuni 74 ) nii pikaajalised, kui lühiaegsed töötud. Avatava tööklubi raames läbivad kõik projektis osalejad toimetuleku-, enesearengu- ja tööotsingukoolituse koos praktiliste õppustega. Projektis osalejad omandavad oskusi, kogemusi ja infot, mis aitab ühiskonnas efektiivselt tegutseda. Igale tööklubi liikmele saab osutada individuaalset psühholoogilist, juriidilist ja karjäärinõustamist ning valmib osaleja individuaalne koolitus- ja töökarjäärikava. Vastavalt individuaalsetele vajadustele läbivad sihtrühma
liikmed arvuti- ja erialakoolituse. Igale sihtrühma liikmele pakutakse kuue kuu jooksul tugiisiku/mentori abi. Mentor on abiks töö otsimisel ja kohanemisel uue töökohaga. Iga tööklubi liige täidab tööotsija päevikut, mis kaardistab tema tegevusi projektis osalemisel, võimaldab välja tuua spetsiifilised probleemid ja takistused töö otsimisel. Päeviku pidamine on oluline tagasiside seisukohalt ja aitab töötul analüüsida ja hinnata oma tegevuste efektiivsust töö otsimisel. Ka on päevik väärtuslik lähtematerjal nõustajale ja tugiisikule/mentorile sihtrühma liikme nõustamisel ja suunamisel. Tööklubi eesmärgiks on tõsta iga klubis osaleja enesehinnangut, suurendada nende aktiivsust ja parandada võimalusi tööturul. Tööklubid toimuvad kolme kuu jooksul üks kord nädalas 4 tundi, kokku 48 tundi.

Oma osalussoovist saad teatada hiljemalt 15.märtsiks 2011 Sindi linna sotsiaalnõunikule Viktooria Hrabrovale aadressil
viktooria.hrabrova@sindi.ee või tel 4451884.