Suure-Jaanis tähistatakse mitmete tööde valmimist

Suure-Jaani vald tähistab 10. novembril  kell 13 Suure-Jaani keskväljakul pidulikult Köleri tänava rekonstrueerimise ning vee- ja kanalisatsioonitööde I ja II etapi valmimist.

J. Köleri tn rekonstrueerimistööd teostas Maanteeameti lääne regiooni tellimusel AS TRE, tööde kogumaksumuseks 2 024 066,09 krooni.

Suure-Jaani linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimise ja ehituse I ja II etapi tööde kogumaksumuseks on 1 357 105 krooni. Projektide raames on rajatud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrassid Lauri tn, Pargi tn, Supeluse tn, Lasketiiru tn, Ruusi teele, Pärnu tn, Nurme tn, Tööstuse tn, Pihlaka puiesteele, Oja tn, Karja tn, Veski tn, J. Köleri tn ja osaliselt Tallinna tn ning Ringpuiesteele.

Kokku on valminud Suure-Jaani linnas 8369 m vee- ja 9049 m kanalisatsioonitorustikku ning 2418 m kanalisatsiooni survetorustikku. Sadevee kanalisatsiooni torustikku on valminud 2406 m. Rajatud on 5 uut reoveepumplat.

Sindi reoveed juhiti uude kanalisatsioonisüsteemi

Väljaehitatud Sindi linna reoveekanalisatsioonisüsteem hakkas tööle – öösel suunati Sindi reovesi uude survekanalisatsiooni kollektorisse. Osaühingu Sindi Vesi juhatuse liige Ants Tormilind andis teada, et nüüd võivad Sindi linna elanikud muretumad olla, sest senine vana kollektor, mis oli oma aja ära elanud ja üsna tihti purunes, enam ei tööta. Ööl vastu tänast ühendati väljaehitatud uus kanalisatsioonitorustik ning linna reoveed suunati Sindi-Pärnu survekollektorisse. Sindi ühiskanalisatsioonisüsteemi väljaehitamisega viidi see vastavusse tänapäeva nõuetele ning reovee ümber suunamine uude kollektorisse võimaldab keskkonnariske minimiseerida. Uut süsteemi jääb opereerima ja hooldama OÜ Sindi Vesi.

Viktor Kaarneem
Sindi LV teabespetsialist

Täna algavate kaevetöödega saab Kohilas nähtavaks sajandi suurim investeering

Täna, 4.mail, kui 3500 elanikuga Kohila alevis kaevatakse esimesed kopatäied kraave kanalisatsioonitrassi paigaldamiseks, saab reaalselt nähtavaks ligi kolm aastat ette valmistatud suurinvesteering Kohila keskse vee- ja kanalisatsioonivõrgu ehitamiseks ja renoveerimiseks. Tööde
lõpptähtaeg on 2012 aasta novembris.

13,8 miljonit eurot (216 miljonit krooni ) maksev investeering saab teoks tänu Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusele, millest kaetakse enam kui 81 protsenti vajaminevast summast. Ülejäänud osa (19 protsenti) finantseeritakse Kohila valla ja OÜ Kohila Maja rahalistest vahenditest. Ehitusprojektide teaostaja Kohila alevis on AS Nordecon ja Ülejõe piirkonnas OÜ Santeh Ehituse.

Vallavanema kohusetäitaja Argo Luige sõnul on projektiga tegeletud „kogu aeg“ ehk kuni selle ajani, mil avanesid reaalsed kaasrahastamise võimalused. “Arvestades raskendavaid olusid on Kohila ELi meetmes «Veemajanduse infrastruktuuri arendamine» 2007-2013 ette nähtud ettevalmistavate töödega hästi toime tulnud. Taotlesime samast tõukefondist vahendeid ka Aespa-Vilivere piirkonna vee- ja kanalisatsiooni ehituseks, kuid kahjuks saime negatiivse otsuse, mistõttu lükkub selle projekti teostamine tulevikku.“

Luik lisas: “Loomulikult kaasnevad kaevetöödega paratamatult ebamugavused nii jalakäijatele kui ka sõidukitele. Püüame planeerida tööde järjekorra nii, et inimesed saaksid pidevat infot kaevetööde graafiku kohta ja maksimaalne võimalik ligipääs oleks tagatud igasse piirkonda.“ Loe edasi: Täna algavate kaevetöödega saab Kohilas nähtavaks sajandi suurim investeering

Rõuge aleviku vee- ja kanalisatsioonivõrgustik saab korda

Keskkonnainvesteeringute Keskus otsustas toetada Rõuge vallavalitsuse projekti “Rõuge aleviku vee- ja kanalisatsioonivõrgustiku projekteerimine ja ehitus” ligi 9,6 miljoni krooniga (ligi 614 000 eurot).

Projekti tulemusel tagatakse suurele osale Rõuge aleviku elanikele kvaliteetne joogivesi ja keskkonnaohutu reovee käitlemine. Projekti käigus projekteeritakse kogu Rõuge aleviku vee- ja kanalisatsioonvõrgustik ning ehitatakse välja I etapp. Rajatakse uusi ja rekonstrueeritakse vanu vee- ja kanalisatsioonitrasse kokku üle 6000 meetri ulatuses, rekonstrueeritakse Rõuge töökoja puurkaev, reoveepuhasti ja biotiik ning rajatakse reovee purgimissõlm.

Projekt käivitub tänavu projekteerimisega ning ehitustööd algavad 2012. aastal. Paralleelselt veevärgi ehitusega käivad Rõuge alevikus ulatuslikud teeremonditööd. Tööde käigus remonditakse põhimaantee ning rajatakse juurde kergliiklusteed Haanja mnt, Võru mnt ja Sänna mnt lõikudel. Teetöid teostab maanteeamet.

Rõuge valla omafinantseering projektis on kahe aasta jooksul 2,4 miljonit krooni (ligi 153 000 eurot).

Lisainfo: Tiit Toots, tiit@rauge.ee, tel 517 6261.