Rõuge aleviku vee- ja kanalisatsioonivõrgustik saab korda

Keskkonnainvesteeringute Keskus otsustas toetada Rõuge vallavalitsuse projekti “Rõuge aleviku vee- ja kanalisatsioonivõrgustiku projekteerimine ja ehitus” ligi 9,6 miljoni krooniga (ligi 614 000 eurot).

Projekti tulemusel tagatakse suurele osale Rõuge aleviku elanikele kvaliteetne joogivesi ja keskkonnaohutu reovee käitlemine. Projekti käigus projekteeritakse kogu Rõuge aleviku vee- ja kanalisatsioonvõrgustik ning ehitatakse välja I etapp. Rajatakse uusi ja rekonstrueeritakse vanu vee- ja kanalisatsioonitrasse kokku üle 6000 meetri ulatuses, rekonstrueeritakse Rõuge töökoja puurkaev, reoveepuhasti ja biotiik ning rajatakse reovee purgimissõlm.

Projekt käivitub tänavu projekteerimisega ning ehitustööd algavad 2012. aastal. Paralleelselt veevärgi ehitusega käivad Rõuge alevikus ulatuslikud teeremonditööd. Tööde käigus remonditakse põhimaantee ning rajatakse juurde kergliiklusteed Haanja mnt, Võru mnt ja Sänna mnt lõikudel. Teetöid teostab maanteeamet.

Rõuge valla omafinantseering projektis on kahe aasta jooksul 2,4 miljonit krooni (ligi 153 000 eurot).

Lisainfo: Tiit Toots, tiit@rauge.ee, tel 517 6261.