VOLIKOGU ALGATAS RAIL BALTICU PÄRNU KAUBATERMINALI DETAILPLANEERINGU

Praegune Pärnu kaubajaam. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Pärnu linnavolikogu algatas tänasel istungil Rail Balticu Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise.

Kaubaterminal on mõeldud Rail Balticu kaubarongide teenindamiseks, seal on võimalik kaupu raudteelt autodele laadida, ladustada ja sorteerida. Pärnu piirkonna hoolduskeskus on Rail Balticu tehnilise toe baas, kus baseeruvad eriotstarbelised rongid, asub jooksva hoolduse materjalide ladu ja tehakse taristu jooksvat hooldust.

Kaubajaama ja hooldekeskuse ala asub nii Pärnu linna kui Tori valla territooriumil. Pärnu planeeringuala paikneb Niidu ettevõtluspiirkonnas Pärnu linna piiril endise Tammiste raudtee infrastruktuuri alal ja selle lähiümbruses. Suurem osa kompleksist jääb Pärnu linna territooriumile. Planeeringuala suurus on 130 hektarit, millest Pärnu linna territooriumile jääb 101 hektarit.

Kavandatav arendus on mahukam kui olemasolev kaubajaama ala. Eskiisi kohaselt lahendatakse kaubaterminal ja Pärnu piirkonna hoolduskeskus võimalikult kompaktsel alal Niidu tööstuspiirkonna põhjaosas.

Kaubaterminali ja hoolduskeskuse juurdepääs autodega kavandatakse Niidu tänavalt. Arvestatud on Lauka tänava perspektiivse väljaehitamisega veotänavana, et tagada täiendav juurdepääs ja luua tulevikus ühendus Pärnu suure ümbersõiduga. Selleks tuleb planeeringus arvestada maanteesilla või tunneli ruumivajadusega Rail Balticu põhitrassi ületamiseks.

Juurdepääs mööda raudteed lahendatakse Surju metskond 49 kinnistule rajatavate eraldi rööbasteedega vahetult põhitrassi kõrval, mis ühendavad hoolduskeskust Rail Balticu põhitrassiga. Kaubajaamale rajatakse eraldi rööbasteedega juurdepääs lõunast, mis ühendab kompleksi Pärnu kaubajaamaga. Kaubaterminali alale planeeritakse kuni kuus 1435 mm rööpmepaari selliselt, mis võimaldaks ümberlaadimist mõlema rööpmepaari vahel.

Ühtlasi tegi täna Pärnu linnavolikogu pöördumise Vabariigi Valitsuse poole, milles korratakse üle, et Pärnu linn toetab igati Rail Balticu valmimist ja peab väga tähtsaks nii reisiterminali kui kaubajaama rajamist Pärnusse.

„Riigikohus tühistas osaliselt Pärnu maakonnaplaneeringus Rail Balticu raudtee koridori asukoha määramise. Mõistame, et Luitemaa linnuala puudutava Natura hindamise peab ära tegema võimalikult kiiresti ja korrektselt, kaasates kõiki huvigruppe ja avalikkust. Usume, et valitsus jõuab keskkonnamõju hindamise operatiivselt korraldada ja raudtee valmib tähtajaks, kuid viimastel nädalatel oleme murega jälginud spekulatsioone Rail Baltic projekti tühistamise kohta,“ kirjutatakse pöördumises.

Pöördumises rõhutatakse, et Rail Baltic on sajandi taristuprojekt, mis peab olema isiklikest poliitilistest ambitsioonidest kõrgem. „Rail Baltic on tähtis kogu Eestile. See loob mugava ühenduse Läti ja Leeduga ning tõstab Eesti populaarsust turismi sihtkohana. Selle ellu viimisest võidavad kõik Eesti elanikud ja ka tulevased põlvkonnad,“ seisab pöördumises.

Pärnu linnavolikogu lubab tegutseda ühise eesmärgi nimel, et Rail Baltic saaks 2026. aastaks valmis. Valminud on planeering, millega on määratud reisiterminali asukoht Papiniidu piirkonda.

KU päevatoimetaja