TARTU PARGIKAITSJAD OOTAVAD SISULIST ARUTELU

Märt Põder, kõrval Johanna Maria Tõugu, Janek Maat, Anna Aljanaki. Foto: Märt Põder

MTÜ Päästame Tartu Keskpargi esitas möödunud aasta 18. novembril Tartu halduskohtule kaebuse üldplaneeringu tühistamiseks Keskpargi hoonestamise osas, sest hoonestatava ala suurendamine 50% peale lähtus hageja teatel aegunud keskkonnamõjude hinnangust ega arvestanud tänapäevaste nõuetega elukeskkonnale, mida väljendavad linna erinevad arengudokumendid, sealhulgas mullu vastu võetud kliimakava.

Loe edasi: TARTU PARGIKAITSJAD OOTAVAD SISULIST ARUTELU

LIIS JÜRINE: AITÄH, KOHTUNIK, ET SA OLED ÕIGLUSE POOLEL

Liis Jürine. Foto erakogust

Liis Jürine kirjutas 4. novembril tehtud Facebooki postituses põhjalikult oma pikalt kestnud ebameeldivast kogemusest õiguse ja õigluse mõistmisel. Loo esimeses pooles jutustas ta ühest varajasemast kokkupuutest uurimise ja kohtu tööga, sama postituse teises ja oluliselt pikemas osas kirjeldas Liis käesoleva aasta kuuel kuul väldanud katsumust, mis lõppes teda rahuldava õiglase kohtu otsusega.

Loe edasi: LIIS JÜRINE: AITÄH, KOHTUNIK, ET SA OLED ÕIGLUSE POOLEL

KODANIKEÜHENDUS ANDIS KOHTUSSE ÜLE SAJA LOODUSKAITSEALADELE VÄLJASTATUD RAIELOA

Tallinna Halduskohus

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) andis Tallinna Halduskohtusse kaebuse 111 raieloa vaidlustamiseks, mis ohustavad üle-euroopalise kaitsealade võrgustiku Natura loodusväärtuste seisundit.

Loe edasi: KODANIKEÜHENDUS ANDIS KOHTUSSE ÜLE SAJA LOODUSKAITSEALADELE VÄLJASTATUD RAIELOA

KOHALIKUD PÖÖRDUSID ROMANTILISE RANNATEE RAIETE PEATAMISEKS KOHTUSSE

Foto: MTÜ Rannametsa kaitseks

Tallinna Halduskohus rahuldas Ikla-Häädemeeste luitemetsade kaitseks välja astunud kogukonna taotluse esialgse õiguskaitse kohaldamiseks osaliselt ning peatas kõikide novembris väljastatud metsateatiste kehtivuse.

Loe edasi: KOHALIKUD PÖÖRDUSID ROMANTILISE RANNATEE RAIETE PEATAMISEKS KOHTUSSE

TALLINNA HALDUSKOHUS PIDAS EMA VAIDE LÄBI VAATAMATA JÄTMIST ÕIGUSVASTASEKS

Eesti Metsa Abiks (EMA) vaidlustas 3. aprillil Tallinna Halduskohtus Keskkonnaameti (KeA) otsuse lükata tagasi kodanikuühenduse vaided 21 metsateatise kehtetuks tunnistamiseks. Vaidlustatavate metsateatistega lubati raied Mustjõe metsise elupaigas circa 95 hektari suurusel alal.

Puiduriit juba toimunud RMK raietest Mustjõe metsise elupaigas
Puiduriit juba toimunud RMK raietest Mustjõe metsise elupaigas

[pullquote]Metsis on teatavasti väga tundlik häiringute suhtes, mida kinnitab ka kiirelt langev metsise arvukus.[/pullquote]Kohus võttis EMA kaebuse menetlusse ning asus samas seisukohale, et Keskkonnaamet oleks pidanud EMA poolt esitatud vaided läbi vaatama.

16. märtsil esitas EMA Keskkonnaametile vaide Mustjõe metsise elupaika väljastatud 21 metsateatise kehtetuks tunnistamiseks. Vaidlustatavad metsateatised asuvad Mustjõe metsise püsielupaiga piiranguvööndis metsise elupaigas kanade sigimisalal ja metsise mängudeaegses elupaigas ning samuti Mustjõe metsise elupaigas kanade sigimisalal. Metsateatistega on antud luba harvendus-, sanitaar- ja lageraieks ca 95 ha suurusel alal metsise elupaigas.

Loe edasi: TALLINNA HALDUSKOHUS PIDAS EMA VAIDE LÄBI VAATAMATA JÄTMIST ÕIGUSVASTASEKS

Halduskohus võttis Pühajärve põhikooli lastevanemate kaebuse menetlusse

Foto: Pühajärve põhikool

23. detsembril 2011 esitasid Pühajärve põhikooli lastevanemad Tartu halduskohtule kaebuse, milles palusid tühistada vallavolikogu otsuse Pühajärve põhikooli sulgemise kohta.

Tartu halduskohus kinnitas oma määruses lastevanemate kaebeõigust ning võttis kohtuasja menetlusse, sellega mitte nõustudes Otepää valla arvamusega, et kaebusel ei ole perspektiivi.

„Ilmselt oli kohtu selline seisukoht ebameeldivaks uudiseks Otepää koalitsiooni liikmetele, sh volikogu esimehele Nigolile, kelle allkirjaga 4. jaanuari 2012 seisukohavõtus muu hulgas viidati lastevanemate kaebeõiguse puudumisele ja kaebuse perspektiivitusele,“ ütles üks hagi esitajatest, lapsevanem Teet Reedi.

Lastevanemate hagiavalduses olnud taotluse rahuldamist esialgse õiguskaitse (EÕK) rakendamise kohta ei pidanud asja käsitlenud kohtunik hetkel vajalikuks. Reedi sõnul on lapsevanemad otsustanud, et esitavad kohtule lisargumente, miks EÕK kohaldamine põhjendatud on.

2007. aastal Eesti kauneima kooli tiitli pälvinud Pühajärve põhikool (PPK) annab piirkonna lastele väga head haridust ja on oluline kogu valla ja ümbritseva piirkonna arengu seisukohalt.

„Kohtu otsus võtta asi menetlusse näitab, et PPK lapsevanematel on tugevad kaalumist vajavad argumendid,“ sõnas Teet Reedi. „Tartu halduskohtu otsus mitte arvesse võtta Otepää valla taotlust on märgilise tähtsusega!“

Pühajärve kooli lapsevanemaid esindab kohtus vandeadvokaat Allar Jõks Soraineni advokaadibüroost.