Tartumaa noored mängisid läbi karjäärivalikuid

Tartu Kutsehariduskeskus ja MTÜ Partnership for Active Learning uurisid protsessdraama vormis Tartumaa noorte karjäärivalikuid.T

Tartu Kutsehariduskeskus koostöös mittetulundusühinguga Partnership for Active Learning viis 2011. aasta lõpus ellu projekti „Tööle kandideerimine kui takistuste rada? Protsessdraama töötoad Tartumaa gümnaasiumilõpetajatele”. Töötubades osalemine pani noored proovile: kuidas nad käituksid mõjustamisolukorras ja moraalse dilemma korral? Ühe võimaliku olukorrana mängiti läbi tööintervjuu, kus ettevõtte juht pakub võimalust mitte-ametlikult töötada.

Selgus, et noored on vägagi mõjustatavad „mustalt töötama”. Alluti mõjustamisele ka kolleegide poolt, kui oli võimalik tööandjat petta ja endale lisateenistust saada. Siiski oli ka neid, kes leidsid, et nad pigem lahkuksid töölt, kui nõustuksid pettusega. Ühiselt leiti, et parim viis mitte langeda liigse mõjustatuse ohvriks on läbi iseenda tundmise, sealhulgas  eesmärkide, isikliku missiooni ja põhiväärtuste sõnastamise. Sellest lähtuvalt julgustasid töötoa läbiviijad noori rohkem kasutama karjäärinõustamise võimalusi.

Selgus ka, et enamikul noortest on soov juba gümnaasiumi kõrvalt töötada, et olla iseseisev ja  raha teenida. Mõned projektis osalenud noortest on endale juba töö leidnud. Võimalike ametitena mainiti eelkõige klienditeenindust, aga ka nooremate õpetamist, talus töötamist ja ehitamist.

Osalenud noortel paluti hinnata oma valmisolekut karjäärivalikute tegemiseks ja võimalusi õppida tundma iseennast karjäärivalikute tegijana. Valmisolekut hinnatati peamiselt rahuldavaks, viiendik osalejatest leidis, et nende valmisolek on kehv. Samas võimalusi enda tundma õppimiseks hinnati pigem heaks. Sellest võib järeldada, et olemasolevaid võimalusi ei ole maksimaalselt ära kasutatud.

Korraldajad leidsid, et noortel on jätkuvalt suur huvi tööle kandideerimise temaatika vastu. Senisest rohkem tähelepanu peaks pöörama mõjustatuse temaatikale, et noori ette valmistada raskete olukordadega toimetulekuks. Oluline on anda neile võimalusi tööle kandideerimise protsessi läbi mängida turvalises keskkonnas ja suunata neid enese tundmaõppimisele.

Projekti „Tööle kandideerimine kui takistuste rada?” eesmärk oli pakkuda Tartumaa gümnaasiumilõpetajatele kogemust, mis valmistab neid ette tööeluks ja tõstatab küsimusi töötamise võimalustest oma kogukonnas. Projektis osalesid 159 keskkoolinoort viiest Tartumaa koolist: Võnnu Keskkoolist, Puhja Gümnaasiumist, Ülenurme Gümnaasiumist, Nõo Reaalgümnaasiumist ja Luunja Keskkoolist.

Projekti rahastasid LEADER programm ja Tartu Linnavalitsus.

Allikas: Tartumaa infoportaal