Võru Maavalitsuse projektitaotlus sai EMP programmist rahastuse

Võru Maavalitsus esitas 2014. aasta märtsikuus taotluse Justiitsministeeriumi poolt välja kuulutatud Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi programmi “Riskilapsed ja-noored” väljundi 3 “Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused” väikeprojektide taotlusvooru ning sai rahastuse projektile “Laste suhtlemise ja probleemilahenduslike oskuste arendamine”.

Justiitsministeerium otsustas nimetatud taotlusvoorus 37-st taotlusest toetada kaheksat projekti, sealhulgas Võru Maavalitsuse projekti. Projekti kogumaksumus on 60 000 eurot, EMP programmist eraldatakse Võru Maavalitsuse projektile 50 989 eurot.

Võru Maavalitsus koostöös Tartu ja Põlva Maavalitsustega ning maakondlike pilootkoolidega soovib aastase pilootprojekti käigus rakendada Ameerikast pärit ja ligi 10 aastat tagasi Eesti ühiskonna ja vajaduste jaoks ümberkohandatud programmi SPLO (probleemilahenduslike oskuste programm) kolme maakonna 2-3 kooli esimeses kooliastmes. Programmi läbiviimise käigus arendatakse laste kognitiivseid oskusi, et nad suudaksid mõelda oma tegevustele ja tagajärgedele, käsitletakse emotsioonide väljendamist, äratundmist endal ja teistel, täiendatakse sõnavara ja empaatiavõimet. Koolides kaasatakse ühe klassi jagu õpilasi terve õppeaasta jooksul. Projektis osalevate koolide (Haanja ja Kuldre Kool Võrumaal; Elva Gümnaasium, Ilmatsalu Põhikool ning Rannu Kool Tartumaal; Põlva Ühisgümnaasium ja Saverna Põhikool Põlvamaal) õpilastele õpetatakse ennetustööna sotsiaalseid oskusi (sh suhtlemist ja eneseväljendusoskust probleemide vältimiseks ja lahendamiseks) käitumisprobleemide vähendamise eesmärgil. Koostöös Võru ja Põlva noortekeskuste ning alaealiste komisjonidega kohandatakse SPLO programmi ka alaealiste komisjoni mõjutusvahendina sobivale sihtrühmale noortekeskustes.

Projekti eesmärgiks on laste riskikäitumist soodustavate faktorite varajane märkamine ja sekkumine kasutades SPLO meetodit, samuti sotsiaalsete pädevuste arendamine ning lastevanemate ja lastega töötavate spetsialistide teadlikkuse tõstmine, omavahelise koostöö soodustamine kolme maakonna vahel, lisaks kogemuste ja parimate praktikate vahetamine Norra Undarheim kooliga.

Projekti jätkusuutlikkus tagatakse läbi SPLO koolitustegevuse ja uute oskuste omandamise nii lastele kui SPLO koolituse läbinud uutele spetsialistidele. Projekti raames maakondades koolitatud SPLO meetodi õpetajad tagavad meetodi rakendamise maakonna koolides koostöös kohalike omavalitsustega ka järgmistel õppeaastatel.

Projekti põhitegevused saavad alguse septembris 2014. Kõik kolm maakonda saavad igaüks projekti läbiviimiseks ja uute spetsialistide koolitamiseks kasutada 20 000 eurot.