Uma söögi tsõõriklaud nakkas kuun käümä kõrra kuun

Piiri köögi pernaanõ Guerrin’ Triinu. Foto: Uma Leht
12. rehekuu pääväl kõnõldi Võro instituudi tsõõriklavva takan, kuimuudu uma söögi tegemiisile kimmüst mano saia. Uma söögi tsõõriklavva taadõ kogosi mitukümmend söögimeistrit, kokka ja hää söögi sõpra – kõigil kimmäs huvi inämb umma süüki tetä ja süvvä.

Võromaa kutsõhariduskeskusõ söögioppaja Pihlaka Silvi oll’ murrõn, et nõsõs noidõ nuuri inemiisi arv, kiä olõ-i nännü piiti-kaali ja eski tomatit kasuman. A tä oll’ optimist, et oppaminõ avitas – noorõ nakkasõ umast aiakraamist tettüt süüki hindama. Viil pidäsi tä tähtsäs, et vanno Võromaa süüke raamat saasi kaasi vaihõlõ.

Turismitalo pidäjä Utsali Margit Haanist kõnõl’ tuust, et küläliisi päält om nätä suur huvi paikligu söögi vasta. Näütüses Pihkvast peri turisti olli suurõn vaimustusõn Urvastõ kamast ja imehti, et kuis nä külh inne sändsest väärt söögist mitte midägi es tiiä.

Viil kõnõldi tuust, mille om umma süüki rassõ müvvä: mi kandi rahvas om nii hinnatundlik, et 20-30% kallimb mahhekraam om näide jaos kallis.

Kalli hinna peräst tüküse ka kooli, latsiaia ja tõsõ riigiasutusõ ostma odavampa vällämaa köögivillä ja muud aiakraami, kuigi uma kraam om puhtamb ja parõmba maiguga. Vai sis jõud Võromaa söögikraam Võromaalõ lavva pääle väega and’sakat tiid pite: kardok sõit Võromaalt pääliina, et pääliina suurfirma saanu tuu Võromaalõ tagasi Kupõrjanovi pataljoni soldani lavva pääle saata. Põhjus om tuu, et suurõ asotusõ ostva süüki riigihankõga ja võit muidoki tuu firma, kiä kogo söögikraami kõgõ odavamba hinnaga pakk.

Et häädüsega odavust üles kaalu, tuus tulõ umma süüki inämb tutvas tetä. Tuu man lubasi abis olla ka üts kõva süüjä – Urvastõ kirämiis Contra. Täl om plaan tulõvadsõ võro lipuga kõik vana Võromaa katõssa kihlkunda läbi juuskõ. Et juuskõ jõvvassi, piät ka süük-juuk hää olõma. Tä kutsõgi tsõõriklavva takan uma söögi tegijit säänest söögipaketti vällä märgotama. Tuud saanu pruuki ka tõisi spordi-ettevõtmiisi man, näütüses Haani maratoonil.

Piiri köögi pernaasõ Guerrin’ Triinu ja Karu Kadri Vahtsõliina kandsi mant omma jupp aigu vaiva nännü, et vanno Võromaa süüke ello herätä ja parhilladsõ ao inemisele parõmbas tetä.

Nä paki tsõõriklavvaliidsile ruustlit – kanebisiimne tampi, midä vanastõ süüdi liha asõmõl. Triinu selet’, et ruustli om nii kõva mekiga, et tuu inemisele meeleperätses tegemises tulõ vaiva nätä. Üts Uma Lehe lugõja Patte Maimu oll’ tälle saatnu hää retsepti ja tuu perrä tettüid võiuleibu tä maitsa pakkõgi. Uma söögi tsõõriklaud nakkas kuun käümä kõrra kuun.

Harju Ülle, Uma Leht