Meie Liigume ühistreening “Räätsadega rabas” Meenikunnos 16.novembril

800px-Meenikunno_raba11
Meenikunno raba. Foto: Vikipeedia

Liikumissari Meie Liigume kutsub Põlvamaa elanikke osalema 16. novembril Meenikunnos toimuvale räätsaretkele „Räätsadega rabas“.

Kuigi arvatakse, et räätsadega oleks mõistlik liikuda ainult talvel lume peal, siis saab tegelikult räätsadega hästi hakkama ka lumevaesel perioodil, külastades näiteks rabasid ja soid.

Retk algab laupäeval, 16.novembril kell 12.00 Meenikunno soos asuva päikeseloojangu maja parklas, kust minnakse edasi ühisele räätsaretkele. Retk kestab orienteeruvalt 2 tundi.

Korraldajate poolt on olemas räätsad, kuid osalejad peaksid kandma kummikuid.

Räätsaretkel osalemine on tasuta. Osalemine toimub ainult eelregistreerimise alusel, mida saab teha kuni 14.novembrini siit.

Üritust toetab Põlvamaa Partnerluskoja Leader programm. Üritust korraldavad osaühing Loodusturism ja liikumissari Meie Liigume Põlvamaa ühistreeningute sarja raames..

Mahepõllumajanduse uuringutele tuleb uus rahastamisvõimalus

Alates detsembrist saab mahepõllumajanduse uuringuteks taotleda rahastamist 11 miljoni euro suuruse eelarvega konkursil. Tegemist on rahvusvahelise teadusvõrgustiku Core Organic European Research Area Network Plus (ERA-Net Plus) kolme aasta pikkuse programmiga, kus Eesti Põllumajandusministeerium rahastab projekte 100 000 euro ulatuses.

“Eesti jaoks on prioriteetsed uurimisteemad seotud töötlemisahelas mahetoidu kvaliteedi ja ohutuse tagamise ning pinnase ja taimede vastastikmõjuga mahetaimekasvatuses,” ütles põllumajandusministeeriumi teaduse ja arenduse osakonna juhataja Külli Kaare.

Konkursile oodatakse uurimisprojekte neljal teemal: 
• Põllumajanduskultuurid: pinnase ja taime vastastikmõju mahetaimekasvatuses;
• Taimehaiguste, umbrohtude ja kahjurite tõrje läbi toimiva bioloogilise mitmekesisuse;
• Loomatervise tagamise süsteem, sh aretus;
• Mahetoidu kvaliteedi ja ohutuse tagamine töötlemisahelas.

Teadusvõrgustik Core Organic toob kokku 20 riigi esindajad, et planeerida ühiselt mahepõllumajanduse teadusuuringute rahastamist.

Taotlusvooru eelteade koos esialgse eelarve, ajagraafiku ning kontaktidega on kättesaadav Core Organic programmi kodulehel, kus detsembri alguses avaldatakse ka juhendid taotlejatele ja riiklikud reeglid. Taotlusvooru avanemise teate saamiseks on võimalik tellida Core Organic uudiskiri aadressil www.coreorganic2.org. 

18. detsembril toimub Brüsselis ka mahepõllumajandusuuringute konkurssi tutvustav seminar. Vaata päevakava ja registreerimisvormi siit. 

Lisainfo: Külli Kaare, Põllumajandusministeeriumi teadus- ja arendusosakonna juhataja, tel 625 6554, e-post kylli.kaare@agri.ee

Eesti ja Leedu alustavad rahvastikuregistrite andmevahetust

Eesti ja Leedu rahvastikuregistrid alustavad alates tänasest regulaarset andmevahetust. Andmevahetuse eesmärk on tõsta mõlema riigi rahvastikuregistri andmete kvaliteeti ning anda täpsem ülevaade oma kodanikega naaberriigis toimuvatest sündmustest.

Eesti ja Leedu andmevahetuse aluseks on neljapäeval Vilniuses allkirjastatud rahvastikuregistrite vaheline koostööleping. “Tänapäeval ei peaks inimene enam ise jooksma ametnike vahet, vaid seda võiks tema eest teha bitid ja baidid,” ütles regionaalminister Siim Kiisler.

Edaspidi ei pea inimene lapse sünnist või välisriiki elama asumisest teavitama kahe riigi asutusi, vaid piisab sündmuse registreerimisest ühes riigis ja see info jõuab automaatselt ka kodakondsuse järgsesse riiki.

Sõlmitud leping reguleerib andmete vahetamist, töötlemist ja andmekaitset. Leping sätestab ka andmete loetelu, mida registrid omavahel vahetavad. Riigid vahetavad infot vaid selles riigis elavate teise riigi kodanike kohta. Nii näiteks edastab Eesti Leedule vaid Eestis registreeritud Leedu kodanike andmeid. Muudatusi andmetes antakse üle regulaarselt üks kord kuus.

Eestis elab kehtiva elamisõigusega 1941 Leedu kodanikku.

Sõlmitud andmevahetusleping on Eesti rahvastikuregistrile teine, aastast 2005 toimub andmevahetus Soomega.

Lisainfo: Heidi Ojamaa, siseministeeriumi kommunikatsiooniosakonna pressinõunik, heidi.ojamaa@siseministeerium.ee, 612 5227, 5562 4089

Üle-euroopaline jäätmetekke vähendamise nädal toimub 16.-24. novembrini

Üle-euroopaline jäätmetekke vähendamise nädal toimub sel aastal 16.-24. novembrini. Nädala eesmärgiks on pöörata tähelepanu säästlikule tarbimisele ning võidelda prügitekke vastu, et säästa keskkonda. Väljakuulutatud konkurss on üks osa Keskkonnaameti teavituskampaaniast, mis keskendub jäätmetekke vähendamise võimaluste tutvustamisele.

Keskkonnaamet on välja andnud jäätmetekke vähendamise teemalise lauamängu „Vähendame võidu“, jäätmetekke vähendamise töölehtede mapi üldhariduskoolidele, taaskasutusteemalise brošüüri „Jäätmete uus elu“ ning valmistanud jäätmetekke vähendamise ideid kandvad filmiklipid . Kõik info- ja õppematerjalid ning filmiklipid on elektroonselt kättesaadavad: http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/oppematerjalid-2/

2012. aastal viis Keskkonnaamet läbi 252 jäätmeteemalist õppeprogrammi üldhariduskoolide õpilastele ja lasteaia lastele, milles osales kokku 5263 õppurit. 2013. aastal on läbi viidud 192 jäätmeteemalist õppeprogrammi, kus osales 4105 osalejat.

Lisainfo:
Merle Kiviselg, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, tel 5560 2292, e-post merle.kiviselg@keskkonnaamet.ee

Infopäev tõi Põlvamaa lastekaitse- ja sotsiaaltöötajad kokku

12. novembril said Põlva Maavalitsuses toimunud infopäeval kokku maakonna lastekaitse- ja sotsiaaltöötajad. Infopäeval tutvustati ohvriabi teenust maakonnas, nõustamiskomisjoni tegevuse statistikat, võimalusi haridusliku erivajadusega õpilaste komisjoni suunamiseks ja õppekavade määramiseks ning anti ülevaade maakonna sotsiaalstatistikast.

IMG_8080 (1)
Infopäev Põlva Maavalitsuses

Ohvriabi teenusest traumaatilise kogemuse saanud lapsele andis ülevaate Põlvas tegutsev ohvriabi peaspetsialist Anne Klaar. Klaari sõnul on väga oluline jälgida trauma üleelanud lapse seisundit ja käitumist. Iga üksikjuhtumi puhul käitumisjuhised mõnevõrra erinevad ning konkreetseid soovitusi on keeruline anda. Siiski on mõned üldised printsiibid, mida traumaatilise sündmuse üleelanud lapse puhul võiks rakendada. Esiteks jälgimine, kuidas on lapse käitumine võrreldes varasemaga muutunud. Teiseks tuleks lapsele avameelselt eakohaseid sõnu kasutades selgitada juhtunut. Samuti oleks hea kui laps saaks oma igapäeva tegemiste ja rutiinidega jätkata. Klaari sõnul on traumaatilise sündmuse üleelanud laste puhul väga oluline, et nad mõistaks juhtunut ning neile oleks tagatud turvatunne.

Maavalitsuse lastekaitse spetsialist Elle Vidder tutvustas seejärel hariduslike erivajadustega õpilaste nõustamiskomisjoni suunamise võimalustest. Nõustamiskomisjoni otsusega on võimalik saada eritingimusi: õpilasel võimalik õppida võimetekohase õppekava järgi, vajadusel väiksemas klassikollektiivis, individuaalse õppekava alusel, erivajadusega põhikoolilõpetajal kasutada eksami sooritamisel eritingimusi (lisaaeg, puhkepausi jne) ning koolil on võimalik taotleda klasside moodustamiseks lisarahastamist.

Maakonna sotsiaalteenuste seisust andis ülevaate Põlva maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist Kadri Plato. Põlva maakonnas on 01.01.2013 seisuga rahvastikuregistri andmetel kokku 30 038 inimest, kellest mehi 14 955 ja naisi 15 083. Sotsiaalkindlustusameti 2012. aasta andmetel kohaselt oli puue määratud 1662 korral ja töövõimekaotus oli tuvastatud 2592 Põlva maakonna inimesel. Sotsiaaltöö puhul kuuluvad sihtgruppi väga mitmed isikute rühmad (lapsed, eakad, töötud, paljulapselised pered, puudega inimesed jt), kes võivad abi vajada. Arvuliselt kuulub sotsiaaltöö sihtgruppi ligemale 45% maakonna elanikest.

Põlva maakonnas töötab enamikes kohalikes omavalitsustes ainult üks sotsiaaltöötaja, mis seab takistused sotsiaalteenuste arendamiseks. Vaid neljas omavalitsuses (Põlva, Räpina ja Veriora vald ning Põlva linn) on tööl kaks ja enam sotsiaaltöötajat. Erandiks on Kanepi vald, kus töötab küll ainult üks sotsiaaltöötaja, kuid sotsiaalteenuste osutamine on võrdne mitme sotsiaaltöötajaga omavalitsustega.

Plato sõnul võimaldavad enamik omavalitsusi siiski oma inimestele vajaduspõhiselt sotsiaalteenuseid. Sotsiaalteenuste korraldamine ja osutamine vajab mitmete osapoolte koostööd ja mõistmist, sest panustamine inimeste paremale toimetulekule annab pikemas perspektiivis rahuloleva ja toetava kogukonna. Oma panus sotsiaaltöö korraldamises on peamiselt sotsiaaltöötajal, kes peab olema motiveeritud, teotahteline ja pädev ning saama igakülgset abi ja nõustamist (koolitused, komisjonid, täiendav töötaja) sotsiaaltöö tegemiseks.

Põlva Maavalitsuse eestvedamisel toimuvad sotsiaalvaldkonna töötajatele infopäevad üldjuhul igakuiselt. Kokkusaamiste eesmärgiks on saada uut teavet, parendada võrgustikutööd ning vahetada kogemusi.

Lisainfo: Elle Vidder, haridus- ja sotsiaalosakond, Põlva Maavalitsus, tel 799 8934, e-post elle.vidder@polva.maavalitsus.ee

Maanteemuuseum kutsub õdusatele kontsertõhtutele

Reedest, 15. novembrist kutsub Eesti Maanteemuuseum veetma mõnusaid videvikutunde Varbuse Teemajas koos pärimusmuusikute Krista ja Raivo Sildojaga.

Kokku kolmest õhtust koosnev kontsertsari „Tee kõlad“ on loodud lugudele ja mõtterännakutele, helidele ja kujutluspiltidele. „Muuseum soovib oma külastajatele pakkuda vahvaid elamusi aastaringselt. Selleks kutsume oma vanu ja uusi sõpru sügis-talvisel ajal nautima õdusaid õhtuid kamina ääres mõnusa muusika saatel,“ tutvustas ideed maanteemuuseumi programmijuht Tuuli Tubin.

Rännakuteema juhatab sisse vana Varbuse postijaama õhustik koos maanteemuuseumi püsinäitusega. Sel reedel pakuvad pärimusmuusikud Krista ja Raivo Sildoja lugusid omale südamelähedasest repertuaarist nii siit- kui sealtpoolt kodumaa piire, põimides vahepaladeks jutte laulude sünnist või nende seostest teiste pillimeestega.

Novembri viimasel päeval on teemaja iiri muusika sõprade päralt ning vahetult enne jõuluaega laulavad Anne Maasik ja Heikki-Rein Veromann eesti luuletajate parimaid tekste.

Maanteemuuseum ning Varbuse Teemaja on neil kolmel õhtul avatud kella 18-st kella 21-ni, kontserdid algavad kell 19. „Lisaks muusika nautimisele tasub tulla muuseumisse uudistama ka püsinäitust „Tee ajalugu!“ ning imetlema siin äsja ajutise kodu leidnud pärlit – haruldast ZIZ-110B-d aastast 1956,“ rääkis Tubin. „Varbuse Teemaja kostitab külalisi erinevate küpsiste, kookide, saiakeste, ahjupirukate ja taimeteedega.“
Loe edasi: Maanteemuuseum kutsub õdusatele kontsertõhtutele