Ettevõtetes pole tagatud töövahendite seadistus-, hooldus- ja remonttööde ohutus

image001 (3)Tööinspektsiooni Lõuna inspektsioon viis aprillis ja mais Tartu-, Viljandi-, Jõgeva-, Põlva-, Võru- ning Valgamaal läbi töövahendite seadistus-, hooldus- ja remonttööde ohutusele suunatud sihtkontrolli.

Kuna viimasel ajal on sagenenud tööõnnetused, mis on seotud töövahendite seadistamise, hoolduse, puhastamise ja remondiga, oli kontrolli eesmärgiks suunata tööandjate tähelepanu hooldustööde ohutule läbiviimisele ning selgitada välja nende tööde läbiviimise hetkeseis ettevõtetes.

Sihtkontrolli käigus külastati kokku 50 ettevõtet. Tartu linnas kontrolliti 16 ettevõtet, Tartumaal 14, Viljandimaal 5, Jõgevamaal 5, Põlvamaal 4, Võrumaal 3 ja Valgamaal 3 ettevõtet.

Rikkumisi ei leitud vaid kahes ettevõttes. Kokku pandi ettekirjutustesse kirja 119 rikkumist.

Enamlevinud rikkumistena toob Lõuna inspektsiooni tööinspektor Raivo Otti välja puudusi ohutusjuhendite ja riskianalüüside koostamisel. 21 ettevõttes ei sisaldanud ohutusjuhendid konkreetse seadme kasutus-hooldusjuhendis toodud nõudeid ja 18 ettevõtte riskianalüüsis ei olnud hooldus- ja remonttööde riske käsitletud. Puudusi esines ka hoolduspersonali ja juhendajate väljaõppe organiseerimise osas ning surve- ja tõsteseadmete ning liikurmasinate hooldust teostavatele töötajatele eriväljaõppe korraldamise osas. Mitmes ettevõttes ei ole tööandja teinud kõike selleks, et töövahendeid hoitaks sellises korras, mis tagab töövahendi ohutuse kogu kasutusaja vältel. Samuti pole alati korraldatud töövahendite kontrollimist enne töövahendi kasutuselevõttu, perioodiliselt töö ajal või pärast tööõnnetust. 

Tööinspektor Raivo Otti soovitab töövahendite tehnilise korrasoleku eest vastutavatel isikutel vaadata läbi ettevõtte töökeskkonna juhtimist käsitlev dokumentatsioon, sealhulgas riskianalüüs ja oma ettevõttes kasutuselolevate töövahendite ohutu kasutamise ja tehnilise korrasoleku tagamise kord. “Läbi tuleks vaadata nende töövahendite kasutajate ohutusjuhendid, kes peavad töö käigus töövahendit seadistama, lõiketeri vahetama, seadet hooldama ja remontima – kas ohutusjuhendites on ikka kõik ohutuks tööks vajalikud nõuded kirjas. Samuti peaks üle vaatama töövahendite juurde pääsevate kõrvaliste isikute (tootmisruumi koristajad, hooldusettevõtetest saabuvad seadmete hooldajad jm) ohutusjuhendid – kas juhendites on kirjas, kuidas võõras töökeskkonnas ohutult oma tööd teha,” toob Raivo Otti välja veel abinõusid hooldustööde ohutuks muutmiseks.