EKO liikmed kaebasid kohtusse ameerika naaritsa farmile loa andmise otsuse

Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) liikmed esitasid esmaspäeval Tallinna halduskohtule kaebuse Keskkonnaameti otsusele, millega anti luba Nuckö Farm OÜ-le mingi tehistingimustes pidamiseks Noarootsi vallas. EKO liikmed on sel aastal korduvalt juhtinud Keskkonnaameti tähelepanu sellele, et Eestis ei tohiks ameerika naaritsa ehk mingi farmidele uusi tegevuslube anda ning seda keelab ka looduskaitseseadus.

Ameerika naaritsate farmid on võõrliikide sissetoojatena viinud kohaliku liigi Euroopa naaritsa väljasuremise piirile, samuti põhjustavad mingifarmid pidevalt lahti pääsevate loomade tõttu kahjustusi linnukaitsealadele. EKO liikmed saatsid juunis ka keskkonnaministrile kirja, milles leidsid, et Eesti seadusandlust tuleks täpsustada nii, et ka ettevõtjatele oleks selge, et mingifarmide näol on tegu loodust kahjustava tegevusega, mida ei ole lubatud teha.

„Farmi loomine kujutab endast tõsist ohtu Lääne-Eesti linnualade lindude faunale ning seda pole võimalik vältida mingite rakendatavate ehituslike ning korralduslike meetmetega,“ kirjutab zooloog Tiit Maran kaebusele lisatud eksperthinnangus, „Lisaks tuleneb sellest ka suurenenud tõenäosus Aleuudi haiguse sattumiseks loodusesse ning seeläbi mõju ka looduslike pisikiskjate seisundile.“ EKO koordinaatori Silvia Lotmani sõnul oodatakse kohtust hinnangut Keskkonnaameti antud loale: „Kui kohtust tuleb otsus, et Keskkonnaamet tegutses luba välja andes õigesti, siis tuleb kiiremas korras seadust muuta, et sellised juhtumid ei oleks enam võimalikud.“

Ameerika naarits ehk mink elab looduslikult Põhja-Ameerikas ja on Euroopasse sisse toodud karusnaha kasvanduste kaudu, uuringute põhjal põgeneb kasvandustest iga-aastaselt märkimisväärne hulk minke, kes on põhjustanud kohaliku liigi, euroopa naaritsa, väljasuremise suuremast osast Euroopast. Euroopa naarits on Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) punases nimestikus märgitud kui äärmiselt ohustatud liik.

Eesti on euroopa naaritsa kaitse seisukohalt ainulaadne riik, kuna siin on suudetud ainukesena maailmas edukalt naaritsaid loodusesse taasasustada. Arvestades seda, kui palju tööjõudu ja rahalisi ressursse on kulutatud euroopa naaritsa asurkonna taastamiseks Eestis ja kui vaevaliselt kulgeb liigi taastumine, on lubamatu uute mingifarmide rajamine ja olemasolevate laiendamine Eestis. Samuti näitavad linnustiku uuringud mingifarmide läheduses, et toidu ja elupaiga osas väga paindlikud mingid tekitavad kahju looduslikule linnustikule.

EKO on keskkonnakaitse edendamiseks töötav koostöövõrgustik, kuhu kuulub hetkel üheksa suuremat valitsusvälist keskkonnaorganisatsiooni.