Kirriv ja elolinõ seto kultuuri nätäl

Seto kongress. Foto: setomaa.ee
Mineväl aastagal Priksi Jane puult vällä märgit ja ello kutsut seto kultuuri nätäl oll s´ool aastagal 3.-9. oktoobrini ja tuuhu olli’ haarõt kõik Setomaa valla’. Mul om hüä miil üldä’, õt õgah vallah oll inemine, kiä võtt kultuurinädälit iist vitä’ ja vastut ka’ kõgõ iist. Taha siih kõiki tehnädä, kiä’ uma jou ja tarkusõga abih olli’ ja tii teele maani kumarusõ.

Nätäl oll väiga kirriv, õgasagamatsi tegemisi oll pall´o. Õgal pääväl võidsõt ütskõik mäntseh Setomaa nulgah midägi huvtavva tetä’: kiä tahtsõ, tuu sai pruumi’ söögitegemist vai laulda’, tandsi’, kullõda’ pillimägno vai loengit ja ka’ jutussidõ ajamist. Pääle nuidõ oll viil õgasagamatsi tõisi tegemisi.

Kõik valla’ proomõ’ panda’ kokko sääne kava, õt olõsi’ huvtav ja seto kultuurilõ umanõ. Terve nätäl oll inäp kuulda’ seto kiilt ja proomti k´avvu’ ummih seto rõivih. Hüä miil om tuust, õt latsiaia oppaja’ panni’ hindäle seto rõiva’ sälgä. Väikolõ latsõlõ om väiga tähtsä, õt kedä ja kuis tä hindä lähkoh näge ja midä ja kuis kõnõldas. Kindlahe tasos latsi peräst inäbä hinnäst kokko võtta’ ja pingta’, omma’ jo nimä’ nuu’, kiä’ mii’ kombit ja kultuuri edesi veevä’.

Üts suur ettevõtminõ oll s´ool aastagal läbi setomaa.ee tett viktoriin. Kokko oll pant 32 küüsümist seto kultuurist. Vastada võtt ütesä inemist ja kolm edimäist kotust jaeti niimuudu: I Tullusõ Kaja, II Korela Tea ja III Palatu Anna-Liisa ja Satsi Kärt.

S´oo nädäli joosul mi sai arvu, õt ku pall´o võimaluisi mi uma kultuur meele pakk. Kõik tegemisõ’ ja kokkosaamisõ’ olli’ eismuudu ja umanäolitsõ’. Hüä, õt kõkkõ mõistõti targastõ tetä’, vanna miilde tulõta’ ja lähebähe tuvva’.

Kultuurinädälilõ pand aamõtligu punkti X Seto Kongress, mia oll 9. oktoobril Verska Kultuurikeskusõh. Kindlahe tull pall´o hüvvi mõttit, mia’ omma’ edespidi abis ja toes meele kõigilõ. Ütehkuuh saami’ pall´otki’ ar’ tetä’, tulõ ütte hoita’, selle õt kooni’ Setomaal eläse’ ja tegutsõsõ’ käpe’ inemise’, om iih uutmah õnnõ hüä’ ao’.

Ilosat ja värmilist süküst!

Kruusamäe Meelike, Verska Kultuurikeskusõ vedosnik

Share via
Copy link
Powered by Social Snap