Vabaühenduste Fond kuulutab välja väikeprojektide taotlusvooru

Avatud Eesti Fond kuulutab tänasest välja EMP toetuste Vabaühenduste Fondi (VÜF) konkursi väikeprojektidele, mille eesmärgiks on parandada vabaühenduste tegutsemisvõimekust ja keskkonda.

Konkursile on oodatud projektid, mille keskmes on:
– uute teadmiste, oskuste ja inimeste toomine kolmanda sektori tegemistesse (vabatahtlike kaasamine, sektoritevahelised partnerlused);
– algatused liikmesorganisatsiooni juhtimise parandamiseks;
– tegevused ühenduse finantssuutlikkuse tõstmiseks – sh sotsiaalne ettevõtlus, annetuste kogumine jms;
– üksteiselt õppimine ja kogemuste vahetamine (sh mentorlusprogrammid, varasemate projektide tulemuste levitamine ja jagamine);
– koolitustegevused organisatsiooni professionaalsuse tõstmiseks, mh teenuste osutamisel.

Toetuse suurus ühe projekti kohta on 5000-5700 eurot; kokku on selle konkursi raames võimalik jagada toetustena 137 500 eurot.

„VÜFi väiketoetuste projektikonkursi eesmärgid on selgelt sõnastatud. On oluline, et ühendused võtaksid enda jaoks aega ja jõuaksid järeldustele, kuidas senisest veelgi tulemuslikumalt toimida ja ühiskonda mõjutada. VÜFi väiketoetused julgustavad ühendusi kasvama ja üksteiselt õppima, olema avatud uutele inimestele, teadmistele ja koostöövõimalustele,“ märkis VÜFi koordinaator Maris Jõgeva.

Tähtaeg projektitaotluste esitamiseks on 10. detsember, 2012.a. hiljemalt kell 16.00.

Lisaks on septembri lõpust kuni 25. novembrini käimas VÜFi konkurss suurprojektidele, kuhu oodatakse demokraatlike väärtuste, sh inimõiguste edendamisele keskenduvaid ning vabaühenduste tõhusama eestkostevõimekusele ja „valvekoera“ rollile suunatud projekte.

VÜFi projektikonkursside abikõlblikkuse reeglid, taotlemise tingimused ja toetuste eraldamise kord, vormid ja juhised on kättesaadavad Avatud Eesti Fondi veebilehel www.oef.org.ee/norra

Vabaühenduste Fond on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein, programm. VÜF on suunatud mittetulundussektori tegutsemiskeskkonna ja ühenduste tegevusvõimekuse parandamiseks, et suurendada vabakonna rolli sotsiaalse õigluse, demokraatia ning jätkusuutliku arengu tagamisel. EMP ja Norra toetused loodi seoses Euroopa Liidu (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) laienemisega 2004. aastal. 2010. aastal kirjutasid doonorriigid ja EL alla teise EMP ja Norra toetusperioodi lepingule, millega eraldati 1,79 miljardit eurot 15 liikmesriigi programmide rahastamiseks. Toetuste üldeesmärgiks on aidata kaasa majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele Euroopas ja tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja 15 abisaajariigi vahel.

Lisainfo: Maris Jõgeva, Programmi koordinaator, maris@oef.org.ee, tel 615 5700