EL LOODUSDIREKTIIVIDE JA MÄÄRUSTE RIKKUMISED RIIGIASUTUSTES

Linnamäe paisutusvee mahalaskmise järel voolab Jägala jõgi oma looduslikus sängis. Foto: Mark Pahk

Täna teatas Jägala kalateed MTÜ valitsusasutustele edastatud märgukirjast, millega pööratakse tähelepanu loodusvaldkonnas tehtud rikkumistele.

Loe edasi: EL LOODUSDIREKTIIVIDE JA MÄÄRUSTE RIKKUMISED RIIGIASUTUSTES

PRIAst saab toetust põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks

image003(1)14.-22. detsembrini võtab PRIA põllumajandustootjatelt vastu taotlusi põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse saamiseks.

Nii klientide kui ka PRIA jaoks on uudne see, et esmakordselt võetakse investeeringumeetme taotlusi vastu ainult uues elektroonilises iseteeninduskeskkonnas ehk e-PRIAs ja ka taotluste menetlemine toimub uues IT-süsteemis.

“Uute lahenduste kasutamine võimaldab taotluste menetlemist kiirendada – varasema 120 tööpäeva asemel teeb PRIA otsused 90 tööpäeva jooksul, 27. aprilliks,” ütles PRIA arendusbüroo juhataja Rauno Aun. “Usume, et e-PRIA kasutamine pole kellelegi ületamatuks probleemiks, kuid klientide soovidele vastu tulles pikendasime taotluste vastuvõttu: varem välja kuulutatud 18. detsembri asemel kestab vastuvõtt 22. detsembril kella 23.59ni.”

Toetust võib üks taotleja programmperioodi jooksul saada kuni 500 000 eurot ning toetus saab abikõlblikust kulust moodustada kuni 40%. Toetuse piirmäär sõltub kavandatavast investeeringust. Toetuse saamise tingimused on kehtestatud maaeluministri määrusega. Kõik juhised taotluse täitmiseks ja e-PRIA kasutamiseks on kättesaadavad PRIA kodulehe www.pria.ee kaudu, abi saab küsida infotelefonil 7377 678. PRIA maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, mille kasutamiseks saab broneerida aja ning paluda klienditeenindajalt tuge e-PRIA kasutamisel.

Maaelu arengukava 2014-2020 käesoleva meetme taotlusvoor on tänavu kolmas ja 422 kliendile on juba määratud ligi 50,7 miljoni euro ulatuses toetusi. 2014-2020 programmiperioodiks kavandatud eelarve meetmele “Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks” on 146 miljonit eurot, käimasolevaks taotlusvooruks on eraldatud 24 miljonit eurot.

PRIAst saab taotleda toetust põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks

8.-15. juunini saavad mikro- ja väikeettevõtjad taotleda PRIA vahendusel toetust põllumajandustoodete töötlemise ning turustamisega seotud investeeringuteks.

Toetus on Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 4 “Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse alaliik. Esimese taotlusvooru eelarve on 7,4 miljonit eurot, kokku on perioodil 2015-2020 selle toetusmeetme rahastamiseks planeeritud 25 miljonit eurot.

Toetust saavad taotlema tulla mikro- ja väikeettevõtjad, kelle põhitegevusalaks on äriregistri andmeil toiduainete (v.a kala- ja vesiviljelustooted) või jookide tootmine. Samuti võib toetust taotleda mikroettevõtja, kes on põllumajandusliku tegevusega tegelenud vähemalt kaks eelnenud majandusaastat ning kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu koos või eraldi ületas mõlemal majandusaastal 14 000 eurot ning moodustas mõlemal majandusaastal üle 50% kogu müügitulust.

Toetust saab nii toodete töötlemiseks ja turustamiseks vajalikeks ehitusteks, nendega seotud tehnosüsteemide rajamiseks kui ka seadmete soetamiseks ja paigaldamiseks. Teatud tingimustel saab toetust ka kasutatud seadmete jaoks.
Eraldiseisvalt ainult turustustegevusteks selle meetme toetust taotleda ei saa.

Toetust antakse kuni 40% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Kui taotleja on tunnustatud mahepõllumajanduse valdkonnas ja kavandatava investeeringu eesmärk on mahepõllumajanduslike toodete töötlemine või töötlemine ja turustamine, siis suurendatakse toetuse määra 45 protsendini. Toetuse maksimaalne suurus kogu arengukava programmiperioodi jooksul on 500 000 eurot ühe taotleja kohta.

Kes taotleb PRIA kaudu toetust esmakordselt, neil on vaja eelnevalt registreeruda PRIA kliendiks. Kõik vajalikud taotlusvormid ja lisainfo on leitavad PRIA kodulehel www.pria.ee . Korrektselt täidetud ja kõiki vajalikke dokumente sisaldavad taotlused palume saata PRIA keskusse Narva mnt 3, Tartu 51009 või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil info@pria.ee.

Otsused toetuste määramise kohta teeb PRIA 5. novembriks ning toetused makstakse välja pärast seda, kui taotleja abikõlblikud tegevused ellu viib ja PRIAle selle kohta maksetaotluse esitab.