Võrokõisi lipp juusk Contraga läbi Vana Võromaa

Contra. Foto: www.vorusoo.werro.ee
Contra. Foto: www.vorusoo.werro.ee

1. juunil peetäv III Uma Pido toimus edimäst kõrda vahtsõltvalitu võrokõisi lipu all. Luulõtajal ni joosumehel Contral om pido tähistämises plaan üts umbõ tükk tetä – lipujuusk läbi katsa Vana Võromaa kihlkunna, kokko 340 kilomeetrit. Üritüs nakkas 26. mail Võrolt ni jõud lõpulõ 1. juunil, Uma Pido pääväl, Võron peetävä Keriguplatsi laadamöllü keskel.

Contra juusk päämiselt suuri teie pääl, kohe kõik omma’ oodõtu juuskjale lehvitämä. Seole lisas omma’ joosutrassi lähkün elävä’-olõva’ inemise’-küläseldsi’ lahkõlt oodõtu juuskjale söögipoolist pakma, sest süük om juuskmisõ man väegä tähtis. Nii om egäütel võimalus anda uma osa lipu Umalõ Pidolõ joudmisõl. Tavaperäst spordivõistluisi söögikõrraldust timähavva ei tetä’. Kogo toidus võinu olla’ Võromaal kasvatõt-valmistõt.

Contra joosumarsruuti saa samaaigsõlt kaia’ internetist. Vastav link pandas inne juusku üles ni Uma Pido kodolehele (www.umapido.ee), Uma Pido aoraamaduõhe (umapido.wordpress.com) ku ka Facebooki Uma Pido ja Contra konto pääle. Ka saa nende lehti päält täpsämbät teedüst joosu plaani kottalõ.

Üten või kah juuskõ, sest tempo piässi kõigilõ konte müüdä olõma ja esi saa valida paraja hulga kilomeetrid. Kes juuskmisõst pikembält taht osa võtta – terve päävä vai esiki nädäli, pallõmi Contralõ teedä anda urvaste@gmail.com vai kõlista 5283540.

Contra lipujoosu tiikund
26. mai: Võro Katariina – Rõugõ – Pärlijõõ – Krabi – Pähni – Varstu
27. mai: Mõnistõ – Saru – Harglõ – Koobassaarõ – Lüllemäe – Haabsaarõ – Antsla – Urvastõ
28. mai: Kärgülä – Kanepi – Savõrna – Krootusõ – Ihamaro – Põlva – Moostõ
29. mai: Leeväku – Räpinä – Kahkva – Niitsiku – Kamnitsa
30. mai: Orava – Võmmorski – Obinitsa – Lepä – Meremäe – Kalatsova – Vastseliina
31. mai: Kärinä – Misso – Ruusmäe – Plaani – Haanja
1. juuni – Võro

Contra jano kustutas Värska Vesi ni joosu tugõja omma Nopri ja Taarapõllu talo.

Uma Pido om võrokõisi laulu- ja tandsupido, mille päämõtõ om jagada võrokõsõs olõmisõ ni võro keele ja kultuuri tundmisõ rõõmu. I Uma Pido peeti 2008. aastagal Võrol, tõnõ pido 2010 Põlvan, ni seokõrdne jälleki Kubijal. Peokotussõ jagaminõ Võro ni Põlva maakunnakeskuisi vaihõl näütäs Vana Võromaa üttehoitmist. Aoluulidsõ Vana Võromaa ala käü katõssa Lõuna-Eesti kihlkunda: Harglõ, Rõugõ, Karula, Vahtsõliina, Kanepi, Urvastõ, Põlva ja Räpinä.

Teedüs: www.umapido.ee

Share via
Copy link
Powered by Social Snap