Suidsusannapäiv Ruusa rahvamajas

Savvusanna kuuntüükogo kuts Sinno savvusannapääväle kullõma ja üten kõnõlõma!

Savvusannapäiv om 22. märdikuul (22.11) 2012.

Kokko tuldas seo kõrd Räpinä kihlkunda Ruusalõ. Rahvamaja tarõ om lämmi ja uut Sinno. Õdagu saava tahtja kävvü Ruusa lähiksel suidsusannan. Näemi savvusannapääväl!

  • Kõrraldaja pallõsõ tulõkist ette teedä anda ildamba 20. novembris.
  • Kimmäle anna ette teedä, kas tahat süvvä lõunasüüki (2 eurot) ja kas olõt õdagu sannaline.
  • Tulõja või üten võtta esitettüt söögikraami, miä passis tiilavva pääle.

SAVVUSANNAPÄÄVÄ KAVA

11-13 Tsõõriklaud
Ütenkuun kaijas ja arotõdas UNESCOle tettävät taotlust suidsusannakombidõ vällä pakmisõs üleilma tähtsä
vaimlidsõ kultuuriperändüse nimekirja. Kõnõldas ka tuust, midä om plaanitu edespidi sannakombidõ püsümises
ette võtta. Jututsõõri juhatasõ Külli Eichenbaum ja Margit Siim.

13-14 Lõunavaih. Süümine om rahvamaja söögitarõn.
Rahvamajan om kaemisõs suidsusannanäütüs. Kaija ja osta saa suidsusannaraamatut.

14-17 Seminär. Kõnõldas aastaga joosul savvusannu hääs ettevõetu tegemiisist.
Savvusanna-tegemiisist märdipääväst märdipääväni. Külli Eichenbaum.
Võhandu veere suidsusannu uurmise välitüüst. Epp Tamm.
Haani suidsusannanätäl 2012. Eda Veeroja.
Lühkü tsäi- ja kohvivaih.
Filmi ”Vana Võromaa savvusann” kaemine. Filmi tegemisest kõnõlõs Tiina Rebane.
Lühkü tsäi- ja kohvivaih.
Sann rahvaperimüsen innembi ja täämbä. Suidsusann turismin. Ester Bardone.
Vana suidsusanna praavitamine. Ragner Lõbu.
Tohdõrdamisest savvusannah. Mare Lind.

Päält seminäri lõppu uut lämmäs köet sann sannaliisi Ruusa lähiksel Hütimäe talon.

Päivä kõrraldasõ: suidsusanna kuuntüükogo, Ruusa rahvamaja, Võro Instituut ja Võro Selts VKKF.

Tugõva: Rahvakultuuri Keskus Vana Võromaa kultuuriprogrammist ja Võru maavalitsus.
Savvusannafilmi tegemist om tugõnu Võromaa Partnerluskogu LEADER-programmist.
Savvusannaraamatu tegemist om tugõnu Piiriveere Liider LEADER-programmist.
Savvusannanäütüse tegemist om tugõnu Põlvamaa Partnerluskogu LEADER-programmist.

Teedüs ja kirjapandminõ:
Külli Eichenbaum (Võro Instituut), tel 56 61 19 24, kylli.eichenbaum@gmail.com
Eda Veeroja (Mooska talo), tel 50 32 341, eda.veeroja@gmail.com