Otepää volikogu võttis vastu valla üldplaneeringu

19. aprilli vallavolikogu istungil võeti vastu Otepää valla üldplaneering. Kohaliku omavalitsuse üldplaneering on oluline arengudokument, mis võimaldab vallal paika panna ruumilised arengusuunad ja määrab ära valla territooriumil oleva maa kasutuse tulevikus.

Otepää vallavalitsuse planeerimisspetsialist Kadri Ader selgitas, et peale üldplaneeringu vastvõtmist toimub üldplaneeringu avalik väljapanek 28.maist kuni 25.juunini, seejärel tutvustatakse 6.augustil avaliku väljapaneku tulemusi kõigile huvilistele. Kui üldplaneeringu muudatustele on oma kooskõlastuse andnud nii puudutatud isikud, ametiasutused kui ka Valga maavanem, saadetakse üldplaneering volikokku kehtestamisele.

Üldplaneering on valminud koostöös Otepää valla naabrusesse jäävate kohalike omavalitsustega (Kanepi vald, Palupera vald, Puka vald, Sangaste vald, Urvaste vald, Valgjärve vald) ja Valga maavanemaga; Otepää valla elanike ja huvitatud isikutega; Keskkonnaametiga, Muinsuskaitseametiga ja paljude teiste ametiasutustega (Maanteeamet, Maa-amet, Kaitseministeerium, Põllumajandusamet). Otepää valla üldplaneering mitmekesistab maakasutuse funktsionaalsust ning tagab planeeritava ala sidususe üldplaneeringuga hõlmatava territooriumi erinevate alade vahel. Üldplaneeringuga täpsustatakse tiheasustusalade piire, tehakse ettepanek Otepää linna piiri muutmiseks ning täpsustakse ehitustegevuse tingimusi tiheasustusalal, hajaasustusalal ja Otepää looduspargi territooriumil. Üldplaneeringuga on määratud miljööväärtuslikud alad ning nende kasutamis- ja kaitsetingimused, täpsustatud rohelise võrgustiku piire ning määratud rohelise võrgustiku
toimimist tagavad tingimused. Piirkonna suurt turismipotentsiaali ja häid sportimistingimusi arvestades antakse üldplaneeringuga võimalus puhkealade edasiseks arendamiseks, sh aktiivse puhkuse võimaluste mitmekesistamiseks.

Otepää valla üldplaneeringu koostamine algatati Otepää Vallavolikogu poolt 2005 aastal. Sisuline töö algas 2007/2008 aastal. Valla ruumiliste arengusuundade väljaselgitamiseks moodustati erinevate valdkondade töörühmad. 2008 aasta jooksul toimusid kohalikele elanikele, ettevõtjatele ja maaomanikele valla erinevates piirkondades avalikud planeeringupäevad, mille tulemusel kaardistati erinevate huvigruppide visioonid valla

ruumilistest arengusuundadest. 2008 a sügisel kaasati planeerimisprotsessi planeerimisfirma OÜ Hendrikson & Ko. Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli 6. ja 9. klassi õpilaste seas viidi läbi taju-uuring. Moodustati juhtrühm, mille ülesandeks oli maakasutustingimuste ja ruumiliste arengusuundade väljatöötamine arvestades erinevate huvigruppide ettepanekuid, seadustest tulenevaid kitsendusi jne. Juhtrühmaga korraldati üheksa arenguseminari, neist viiel korral Keskkonnaameti esindajate osavõtul ja ühel korral Muinsuskaitseameti esindajate osavõtul. Üldplaneeringu eskiislahendust tutvustati avalikul väljapanekul valla kodulehel ning

10.03.2009 toimus eskiislahenduse avalik arutelu. Avalikult väljapanekult ja avalikult arutelult laekus maaomanikelt, kohalikelt elanikelt ja ettevõtjatelt ca 100 ettepanekut, mille tulemusel viidi planeeringusse mitmeid parandusi ja muudatusi. Parandatud ja täiendatud üldplaneeringu eskiisi tutvustati Otepää valla volikogu liikmetele 11.05.2009 ja 18.06.2009.

2010. a kuni 2012. a on koostööd tehtud erinevate riigiasutustega, Valga maavanemaga, elanike ja huvitatud isikutega. Keskkonnaametiga on korraldatud mitmeid kohtumisi ja nõupidamisi. 2011. aasta kevadel tutvustati Otepää valla üldplaneeringu lahendust Otepää valla külades. 10.04.2012 a. tutvustati Otepää valla üldplaneeringu projekti vallavolikogule.

Otepää valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 28.05.2012 – 25.06.2012 Otepää Vallavalitsuses tööpäeviti 8.00-17.00 sekretäride juures, kontaktisik Kadri Ader 7664820, kadri.ader@otepaa.ee;
Otepää linna raamatukogus E-N 11-19.00, P 12-16.00;
Pühajärve Raamatukogus E, K 9-16.00, T 10.30-17.30, N 8.00-15.00;
Otepää valla veebilehel: www.otepaa.ee

Üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste tutvustamise avalik arutelu toimub 06. 08.2012. a Otepää Vallavalituses (Lipuväljak 13, III korrus) algusega kell 16.00. Täiendav info: Kadri Ader, 7664820

Allikas: Otepää Vallavalitsus