Muutub riigisiseste metsaühistute toetuste kord

2012 aastal muutub riigisiseste toetuste kord. Olulisi muudatusi on viis.

Pärast toetuse korra rakendumist saavad metsaühistud toetusi taotleda üksnes oma liikmetele. Metsaomanikel, kes ühistutesse ei kuulu, tuleb abi otsida konsulentidelt.

Lisandub üks uus toetuse liik, milleks on metsamaaparandus. Toetatakse maaparandussüsteemi korrastamist: truupide vahetust, kuivenduskraavide  hooldamist ning voolunõvade rajamist. Uusi kuivendussüsteeme selle toetusega rajada ei saa.

Metsa uuendamise toetuse juures on oluliseks muudatuseks toetus laialehiste puuliikide soetamiseks. Laialehisteks puuliikideks on harilik tamm, harilik saar, harilik vaher, harilik jalakas, künnapuu ja harilik pärn. Toetuse määr ulatub kuni 0,35 € taime kohta. Teiste, tavapäraste metsapuutaimede toetuse määr jääb samaks. Toetuse määr kuni 0,16 € taime kohta. Täpsemalt on lahti kirjutatud ka kultuuri hooldamise aeg ja tegevused, mille kohta saab taotleda riigisisest toetust.

Metsaomanikud, kes on tellinud metsade majandamise kava sellel aastal, peavad leppima ka kava toetuse vähenemisega. Endise 16 € hektaritoetuse asemel on uue korra kohaselt võimalik taotleda toetust kuni 14,50 € metsamaa hektari kohta.

Üks olulisem muudatus on seotud individuaalnõustamisega. Kui siiani oli igal metsaomanikul võimalik saada individuaalnõustamist kuni 15 tundi, mille eest konsulendile tasus SA Erametsakeskus, siis pärast uue määruse jõustumist lisandub omafinantseering. Kuni kahe tunnisele nõustamisele omafinantseeringut ei rakendata. Omafinantseering rakendub alates 01.juulist üle kahetunnisele nõustamisele. Toetuse määr on 90%, ülejäänu tuleb metsaomanikul endal tasuda. Endiselt on metsaomaniku tasuda ka konsulendi transport metsa ja tagasi.

Täpsemat infot toetuse korra kohta saab pärast määruse kinnitamist aadressil: http://www.eramets.ee/toetused