PRIA maksis mullu toetusteks üle 286 miljoni euro

2011. aastal maksis PRIA ligi 90 toetusmeetme raames toetusi 22 640 kliendile. Koos osaliselt ettemakstud toetustega maksime välja 286,4 miljonit eurot põllumajanduse, kalanduse, metsanduse ja maaelu edendamiseks, toiduprogrammide ja turukorralduse toetamiseks.

Kui võrrelda lõppenud aasta toetuste üldsummat 2010.a omaga, siis jõudis 2011.a toetusesaajateni üle 26 miljoni euro rohkem. Suurima osa väljamakstud summast moodustas Euroopa Liidu eelarvest rahastatav ühtne pindalatoetus – 16 291 põllumeest said kokku 80,4 mln eurot. Lisandus veel 35,8 mln eurot täiendavaid pindala- ja loomatoetusi Eesti riigieelarvest.

Maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) keskkonna- ja loomatoetustena maksis PRIA välja üle 56 mln euro, sellest 8,8 mln ebasoodsamates piirkondades põllumaa kasutajatele, 22,8 mln keskkonnasõbralikult majandajatele, 10,1 mln mahetootjatele, üle 4 mln poollooduslike koosluste hooldajatele, 3,8 mln NATURA 2000 aladele jäävate põllu- ja metsamaade majandamiseks.

Investeeringuid põllumajandustootmisse, toodangu töötlemisse ja uute tehnoloogiate arendamisse aitavad ettevõtjatel teha MAKi investeeringumeetmed. Põllumajandusettevõtete ajakohastamiseks (tehnika ja seadmed, ehitised ja nende renoveerimine ning taristud, loomakasvatushooned ja –seadmed, bioenergia tootmine) maksis PRIA üle 27,6 mln euro. Metsaga seotud investeeringutoetusteks maksti 3,2 mln ja maaparandusega seotud projektideks 7,2 mln, töötleva tööstuse investeeringuteks 6,8 mln eurot. 4,7 mln eurot said starditoetuseks põllumajandustootmisega alustavad noortalunikud, kel vanust alla 40 eluaasta.

Maamajanduse mitmekesistamiseks väljaspool traditsioonilist põllumajandustootmist maksis PRIA elluviidud projektide toetuseks 10,5 mln eurot. Ligi 12 mln eurot said projektid külaelu arendamiseks. Kohalikule initsiatiivile tugineva ja Eesti maapiirkondade arengut turgutava LEADER-programmi raames maksis PRIA toetusteks 15,4 mln eurot.

Ligi 14,4 mln eurot said toetustena kätte Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 (EKF) investeeringuprojektide elluviijad. Sellest 4,4 mln eurot maksti kala töötlemise ja turustamise investeeringuprojektidele 2,4 mln eurot tootjaorganisatsioonide ühisinvesteeringuteks,1,2 mln vesiviljelusettevõtetele, 3,4 mln kalanduspiirkondade säästva arengu meetme raames.

Koolipiima- ja koolipuuviljaprogrammide rahastamiseks kulus mullu 1,7 mln eurot, toiduabiks 0,8 mln, turukorraldustoetusteks põllumajandustoodete valdkonnas 1,1 mln ja kalanduses 2,4 mln eurot.

Hulk väiksema mahuga toetusmeetmeid jäi praegu nimetamata, kuid täpse info kõigi mullu määratud ja makstud toetuste kohta paneb PRIA kokku aastaraamatuks, mille avaldame varasuvel oma kodulehel.

MAKi ja EKFi toetusi rahastatakse enamiku meetmete puhul 75% ulatuses ELi ja 25% Eesti eelarvetest. Eelarvete maht on teada kogu programmperioodi 2007-2013 kohta ning aastate lõikes määrab summad põllumajandusministeerium.

MAKi eelarve on programmperioodil kokku 935 mln eurot, sellest oli 2011.a lõpuks toetusi määratud 618,8 mln eurot (66,2% eelarvest) ja välja makstud 447,9 mln (47,9%). EKFi eelarve on 112,8 mln eurot, määratud toetuste summa 68,7 mln (60,9%) ja välja makstud 35,4 mln eurot (31,4%). Suured erinevused määratud ja välja makstud summadel tulenevad sellest, et investeeringutoetused maksab PRIA lõplikult välja pärast projekti elluviimist. Selleks on ettevõtjatel aega kaks aastat toetuse määramisest arvates.

Investeeringuprojekte aitas paljudel rahastada uudne toetuste skeem, mida on rakendatud kümmekonna meetme osas: ettevõtja ei pea toetuse kättesaamiseks ära maksma täissummas arveid projektiga seotud kulutuste eest, vaid kohustusliku omaosaluse suuruse summa. Ülejäänu tasub ta oma teenusepakkujale siis, kui PRIAlt toetuse-osa kätte saab. Selliseid makseid tegi PRIA mullu üle 2,2 mln euro.

PRIA ülesanne on toetustaotluste menetlemine, toetuste maksmine ja kontroll raha sihipärase kasutamise üle. Alates 2004. aastast, mil Eesti liitus Euroopa Liiduga, on PRIA vahendusel välja makstud kokku üle 1,49 miljardi euro mitmesuguseid toetusi.

Allikas: PRIA