MISA toetas muukeelsete noorte kodanikuharidus- ja koostööprojekte

 Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) toetas 18 organisatsiooni enam kui 138 000 euroga, et korraldada muukeelsetele noortele Eesti riigi ajaloo ning kultuuriloo tutvustamist ja sallivust arendavaid koostöötegevusi.

„Ühine Eesti rahva meie-tunnetus on seotud inimeste turvatundega, et ollakse osaline Eesti ühiskondlikus ja poliitilises elus ning rahva ja territooriumiga seotud positiivse emotsionaalse kuuluvustundega. Noorte parema lõimumise toetamiseks on oluline see, kuidas osatakse neid tulemuslikult seostada riigi ajalooga, ametiasutuste tegevusega ja Eesti riigi paikkondade tundmisega,“ kommenteeris MISA kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator Kaie Kullik tegevuste vajalikkust noortele.

Kulliku sõnul on koolide poolt antaval kodanikukasvatusel oluline roll riigiidentiteeti ja ülddemokraatlike väärtuste kujundamisel, aga lisaks keeleõppele ja ainetundidele on tarvis toetada ka eri rahvustest noorte omavahelisi kontakte ja kooliväliseid harivaid ühistegevusi, sest need vähendavad eelarvamusi teineteise suhtes kõige edukamalt.

Projektikonkursi üldeesmärk on kujundada Eestis elavate Euroopa Liidu mõistes kolmandate riikide kodanike ja määratlemata kodakondsusega noorte oskusi, teadmisi, väärtuseid ja hoiakuid Eesti inforuumis ja kultuuriruumis edukaks toimetulekuks ning pakkuda noortele võimalusi kontaktide loomiseks Euroopa Liidu liikmesriikide, sh Eesti kodakondsusega samaealiste noortega.

Konkursile laekus kokku 33 projekti, mille läbiviimiseks taodeldi enam kui 251 000 eurot. Konkurssi rahastatakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist ja Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest.

 

 


Share via
Copy link
Powered by Social Snap