Omanikud suurendavad toetusega hooldatavat metsa

Oktoobrikuus said erametsaomanikud esitada Erametsakeskusele taotlusi investeeringute tegemiseks oma metsadesse. Kokku laekus 717 taotlust kogusummale 4 554 526 eurot.

Tegemist on Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 raames antavate toetustega, mis on ette nähtud metsa majandusliku väärtuse parandamiseks, tormis või tulekahjus kannatada saanud metsa taastamiseks või metsatulekahjude ennetamiseks.

Meetme 1.5.1 (metsa majandusliku väärtuse parandamine) osas laekus 669 taotlust kogusummas 4,2 miljonit eurot. Metsaomanikud soovivad teha hooldusraieid 6484 ha ulatuses (eelmisel aastal taotleti toetusi raiete tegemiseks 5300 hektaril), laasimist 395 ha ulatuses (2010.a vastavalt 217 ha) ning investeerida metsatehnikasse 2,95 miljonit eurot.

Meetme 1.5.3 (kahjustatud metsa taastamine ja tulekahjude ennetamine) osas laekus 69 taotlust kogusummas 0,34 miljonit eurot.

Läbi ePRIA esitati 49 taotlust (eelmisel aastal 38) ning digitaalselt allkirjastatult 155 taotlust (eelmisel aastal 84 taotlust).

Võrreldes 2010. aasta taotlusvooruga on tänavu jäänud nii taotlejate arv ja kui ka taotluste rahaline maht eelmise aasta tasemele (2010.a 691 taotlust kogusummas ca 4,5 miljonit eurot).

Arvestades 2011. aasta alguses toimunud erametsaomanike teavituskampaaniat, on mõistetav esmakordsete taotlejate suur osakaal, so 20% taotluste üldarvust. Seda näitajat mõjutab kahtlemata asjaolu, et varasemad toetuse taotlejad, kellel on meetme määrustega seotud piirmäärad ja mahud kas metsaalade või investeeringute suuruse osas juba saavutatud, ei saa teatud perioodil vastavatele tegevustele uuesti toetust taotlema tulla.

Samas suurendasid huvi toetuse taotlemise vastu alates juuli lõpust kehtivad meetme määruse muudatused, mille kohaselt ei ole enam vajalik tööde tegemisel esitada kuludokumente (nt hooldusraie, laasimine, metsa uuendamine, kahjustatud metsa taastamine jne); toetuse saamiseks piisab ka erametsaomaniku kinnitusest EMK-le, et tööd on tehtud.

Toetuse määramisotsused teeb EMK hiljemalt märtsi alguses. Määramisotsusest teavitatakse iga taotlejat; juriidilistest isikutest taotlejate nimekiri avaldatakse EMK koduleheküljel www.eramets.ee.

Eelarve meetmele 1.5.1 on selles taotlusvoorus 2,7 miljonit eurot ning meetme 1.5.3 osas 0,51 miljonit eurot. Toetusraha tuleb 75% ulatuses Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ja 25% ulatuses Eesti riigi eelarvest.

Täiendav info meetmete kohta portaalist www.eramets.ee

Lisainfo: Maris Tõnuri, Euroopa Liidu toetuste üksuse juht, maris.tonuri@eramets.ee