Tänasest saavad metsaomanikud esitada taotlusi Euroopa Liidu toetuste saamiseks

Kuni 5. detsembrini võtab Erametsakeskus vastu metsaomanike toetuse taotlusi metsa majandusliku väärtuse parandamiseks, kahjustatud metsa taastamiseks ja metsatulekahju ennetamiseks. Erinevate toetuste eelarve on kokku ligi 40 miljonit krooni.
Metsa majandusliku väärtuse parandamiseks on toetuse eelarves 35,7 miljonit krooni. Kahjustatud metsa taastamiseks ja metsatulekahju ennetamiseks on kokku 4 miljonit krooni.
Metsa majandusliku väärtuse parandamiseks ja metsatulekahjude ennetamiseks tehtavate investeeringutega võib alustada järgmisest päevast pärast taotluse esitamist. 
 
Metsa majandusliku väärtuse parandamiseks saab taotleda toetust hooldusraieks kuni 30aastases puistus, kasvavate puude laasimiseks, metsatehnika- ja tarvikute soetamiseks, metsa uuendamiseks (mitte lageraie järgseks uuendamiseks) ning ulukikahjustuste ja taimehaiguste ennetamiseks. Toetuse taotlemiseks peavad olema metsamaa kohta kantud inventeerimisandmed metsaregistrisse ning hooldusraieks ja metsa uuendamiseks peab olema tehtud metsateatis.
Kahjustatud metsa taastamiseks saab taotleda toetust metsatulekahju või loodusõnnetuse tagajärjel hukkunud puistu taastamiseks: uue kultuuri rajamiseks või looduslike uuenemisele kaasaaitamiseks. Samuti saab taotleda toetust juba rajatud kultuuri hooldamiseks.
Metsatulekahju ennetamise raames saab taotleda toetust tuleohumärgi või –plakati soetamiseks ja paigaldamiseks ning tuletõrje veevõtukoha ja sellele juurdepääsutee tähistamiseks ning korrashoidmiseks, tuletõkestusriba või –vööndi rajamiseks ja korrashoidmiseks ning suitsetamis- ja lõkketegemiskoha rajamiseks ja tähistamiseks. Nendeks tegevusteks saab taotleda toetust suure ja keskmise tuleohuga maakondades (Harjumaa, Ida-Virumaa, Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Pärnumaa, Tartumaa, Võrumaa, Läänemaa ja Valgamaa).
Taotlejal on õigus teha töid ja esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Seega on taotlejal võimalus planeerida mitme aasta töid ette.
 
Igas maakonnas abistavad tugiisikud ja konsulendid taotluste täitmisel. Vastuvõtuajad ja –kohad leiab siit: http://www.eramets.ee//infojateated?op=body&&art=1849.
 
Taotluse saab saata posti teel või tuua ise kohale Erametsakeskuse kontorisse Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn või saata digitaalselt allkirjastatuna aadressil metsameede@eramets.ee.
Täpsemat infot toetuste kohta saab erametsanduse portaalist http://www.eramets.ee//toetused   ning Erametsakeskusest telefonidel 6836 059 ja 6836 065 ning e-posti aadressil metsameede@eramets.ee.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap