Noorsootööühenduse üldkogu analüüsib riskilaste toetusprogrammi kulgu

Eile alanud noortekeskuste ringkülastus kulmineerub täna Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) üldkoguga, mis kaardistab olulisimad suundumused lähituleviku noorsootöös ja noortekeskuste arengus.

Noarootsi vallas Tuksi Spordibaasis kell 9.30 algava üldkogu olulisimaks teemaks on tagasivaade noortekeskuste tegevusele riskilaste toetusprogrammi rakendamisel.

Riskilaste toetusprogrammi näol on tegemist tänavu käivitunud 2-aastase projektiga, mille eesmärk on laste ja kuni 26-aastaste noorte heaolu parandamine, noortega seotud riskide maandamine ja noort kaasamine ühiskonna kujundamisse. Projekti koordineerib Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

Projekt “Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ taotlusvoorust „Noorte-ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja
Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus. Loe edasi: Noorsootööühenduse üldkogu analüüsib riskilaste toetusprogrammi kulgu

31.aprillil toimus Liikumise Kodukant Üldkogu

Juhatuse esimees Liina Saar, tegevjuht Kaie Toobal ja raamatupidaja Anne-Ly
Aalde andisid koosolijatele ülevaate eelmise aasta tegevustest,
töötulemustest ja tulude-kulude arvestusest. Otsused majandusaastaaruande ja
2013. aasta eelarve kinnitamiseks võeti vastu üksmeelselt.

Viimase päevakorrapunktina oli kavas juhatuse koosseisu määramine. Eelnevalt
esitatud 8 kandidaati tutvustasid ennast, oma kompetentsi ja seda, mis on
juhtimise tulemus Liikumises Kodukant kolme aasta pärast. Peale
tutvustusringi toimus juhatuse liikmete valimine salajasel hääletusel.

Viis enim häälisaanud kandidaadid olid: Tõnu Leitsmaa, Liia Lust, Anneli
Kana, Urmas Kristal ja Krista Habakukk, kes moodustavad nüüd Liikumise
Kodukant juhatuse koosseisu.

Liikmed kinnitasid juhatuse koosseisu ja juhatusele anti volitused
järgmiseks kolmeks aastaks. Valitud juhatuse esimeseks suuremaks ülesandeks
on organisatsiooni uue strateegia koostamine perioodiks 2014-2020. Edu,
pealehakkamist ja järjepidevust neile!

Organisatsioon tänas oma senist juhatust tehtud töö eest. Esimees Liina
Saarele anti üle Kodukandi märk ja tänukiri kauaaegse organisatsiooni
juhtimise ja panuse eest rahvusvahelisse tegevusse. Juhatuse liikmeid Margus
Vainu ja Kaie Toobalit tänati tänukirja ja Kodukandi meenega.
Kaie Toobal
Liikumine Kodukant tegevjuht

Lastekaitse Liidu pöördumine: Igale lapsele tore suvi!

Eilne MTÜ Lastekaitse Liit üldkogu kutsus üles Eesti inimesi looma ja teostama laste suveprojekte, mille alus on kogukonna liikmete vabatahtlik töö.

Aastal 2012 on vähenenud summad, mida planeeritakse kulutada laste suvelaagrite ja teiste suvetegevuste rahastamiseks. Selline kokkuhoid mõjutab eelkõige vaesusriskis või vaesuses elavate laste võimalusi.

Lastekaitse Liit palub riiki ja kohalikke omavalitsusi leida lisaraha, suurendamaks riskirühma laste võimalusi suvelaagrisse pääseda. Samuti kutsume üles iga Eesti täiskasvanut aitama sisustada laste suve mis tahes vabatahtlike lastesõbralike toimingute kaudu, töötades rõõmuga laste heaks ja koos lastega ka väljaspool oma peret. Palume kogukondi pakkuda lastele suveks võimalikult rohkem tasuta ühistegevusi. Märkame ja aitame last, et saabuv suvi oleks tema jaoks parim. Panustame oma aega, oskusi ja teadmisi laste ajaveetmisvormidesse!