PÄRNU LINNAVALITSUS EI NÕUSTU PÄRAKÜLA LIIVAKARJÄÄRI AVAMISEGA

Ligi 30 meetri kaugusele taotletavast mäeeraldisest ja selle teenindusmaast jääb Lepiku talu majapidamine, kelle eramu tunnistati 2002. a Tõstamaa valla heakorrakonkursil kõige kaunimaks. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Pärnu linnavalitsus ei nõustu aktsiaseltsile K.A.T. & Ko Päraküla liivakarjääri kaevandamisloa andmisega, sest kavandatav karjäär halvendaks ümberkaudsete elanike elamistingimusi.

Keskkonnaamet edastas linnavalitsusele tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks K.A.T. & Ko maavara kaevandamisloa taotluse. Ettevõte soovib liiva kaevandada Pärnu linna Tõstamaa osavallas asuvas Pärakülas, taotletava mäeeraldise pindala on 16,59 hektarit ja selle teenindusmaa pindala 18,73 ha. Mäeeraldise piires on ehitusliiva aktiivne tarbevaru 457 000 m3, millest kaevandatav varu on 385 000 m3. Maavara kasutusaladeks on ehitussegude valmistamine ning teede- ja tsiviilehituses kasutamine. Kaevandamisluba soovitakse 15 aastataks.

Ligi 30 meetri kaugusele taotletavast mäeeraldisest ja selle teenindusmaast jääb Lepiku, ligi 35 meetri kaugusele Jüri-Jaani, ligi 75 meetri kaugusele Põlde ja ligi 95 meetri kaugusele Svetlana kinnistu. Jüri-Jaani kinnistu omanik esitas keskkonnaametile ja linnavalitsusele 31 inimese poolt allkirjastatud pöördumise, milles ollakse kaevandusloa andmise vastu.

Linnavalitsuse hinnangul tekitaks kaevandamise tolmu ja müra tekkimise ning veerežiimi muutumise risk rohelise võrgustiku tuumalale ja kaevandusala lähedal asuvatele kinnistute elanikele ebamõistlikult ja talumatult suure keskkonnahäiringu. Arvestades, et kavandatav on vastuolus Tõstamaa valla üldplaneeringuga ja Pärnu maakonna planeeringuga ning avalik huvi on ka karjääri rajamata rahuldatud, ei ole niivõrd suur keskkonnahäiring põhjendatud.

Pärnu maakonna planeeringu ja Tõstamaa valla üldplaneeringu kohaselt paikneb planeeritav Päraküla liivakarjäär maakonna rohelise võrgustiku tuumala keskel. Väärtuslikud maastikud ja roheline võrgustik on tähtsal kohal elukeskkonna kvaliteedi tagamisel. Rohelise võrgustiku sidusust ja terviklikkust vähendab karjäärist tulenev metsaala ja põllumaa kadu, inimeste häirimine, müra, tolmu ja veerežiimi mõjude levik karjääri lähedal asuvatele kinnistutele.

Linnavalitsuse hinnangul tekitaks kaevandamise tolmu ja müra tekkimise ning veerežiimi muutumise risk rohelise võrgustiku tuumalale ja kaevandusala lähedal asuvatele kinnistute elanikele ebamõistlikult ja talumatult suure keskkonnahäiringu

Omavalitsuse ülesanne on korraldada oma territooriumil veevarustust. Praegu on küsimuseks see, kuivõrd mõjutab kaevandamine kohalike elanike võimalust saada oma kaevudest puhast joogivett. Joogivee tagamise riive maavara kaevandamise tõttu on suur. Lisaks paikneb Päraküla liivakarjääris kaevandatav maavara osaliselt allpool pinnavee taset, mis tõttu suureneb lokaalse veereostuse tekke oht.

Tõstamaa valla üldplaneeringus ei ole antud ala määratletud kaevandusalaks, seetõttu on elanikud planeerimispõhimõtteid järgivalt arvestanud, et nende rohelise võrgustiku tuumalale rajatud kodude kõrvale karjääre ei rajata. Rohelise võrgustiku sidususe säilitamiseks tuleb vältida tegevusi, mis seavad ohtu looduskeskkonna säilimise kasutamis- ja elamisväärsena. Seetõttu tuleb järeldada, et kavandatav kaevandamistegevus ei ühti kehtivate planeeringutega ja antud asukohas ei ole maavarade kaevandamine võimalik.

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 3 lõike 1 kohaselt on keskkonnahäiring ka siis, kui seda ei ole normidega kas ületatud või üldse normidega kehtestatud. See on inimese tervis, heaolu, vara, kaevandamisala kaugus eluhoonest jms, mis on normidega määratlemata. Kaevandamine muudab maastiku väljanägemist, maapinna reljeefi ja taimkatet, mis hävib.

Keskkonnahäiringut suurendavad kumulatiivselt teisedki läheduses olevad karjäärid, sealhulgas Potsepa II ja Kivimäe kruusakarjäärid ning Potsepa liivakarjäär. Ei ole teada, et olemasolevates karjäärides oleks maavara tagavarad puudulikud ja seega võiks suurobjektide rajamine sattuda Päraküla maavara tagavara kasutusele võtmata jätmisel ohtu.

Päraküla liivakarjääris paikneb kaevandatav maavara osaliselt allpool pinnavee taset, mistõttu suureneb märgatavalt lokaalse veereostuse tekke oht. Karjääriala tõttu lisandub aurumine, mis võib kaasa tuua pinnaveetaseme alanemise kaevandamise käigus. Inseneribüroo Steiger OÜ koostatud ekspertarvamuses väljatoodud väited põhjavee taseme alanemise kohta ei anna garantiid, kui palju alandab kaevandamine tegelikult veetaset väljaspool karjääri ja kuidas mõjutab kaevandamine veesooni, mis juhivad vett salvkaevudesse. Seega on kaevandamise pikkust (15 aastat) arvestades äärmiselt tõenäoline, et kaevandamisest tekivad piirkonnas tarbevee kvaliteedi probleemid.

Linnavalitsus leiab, et kavandatav kaevandustegevus tekitab ebamõistlikult suure keskkonnahäiringu kaevandusalale ja selle läheduses asuvatele kinnistutele. Isik, kes kavandab liivakarjääri, peab selle asukoha valikul lähtuma eesmärgist vähendada võimalikult suures ulatuses keskkonnahäiringuid, eelkõige arvestades ala tundlikkust kavandatava tegevuse suhtes ja kaugust elamupiirkonnast. Kavandatav karjäär asub elumajadele liiga lähedal ja sellest tulenev elanike elukvaliteedi langus on liiga suur. Kuivõrd loamenetluses ei ole esitatud leevendamismeetmeid, mis tagavad lähedal asuvates majapidamistes elamisväärsed tingimused kaevandamisaja vältel, ei ole võimalik kaevandamisloa andmisega nõustuda.

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik

Share via
Copy link
Powered by Social Snap