Rail Balticu planeeringu tutvustamine Pärnumaal

Pärnumaad läbiva Rail Balticu planeering suunatakse Pärnu maavanema korraldusega avalikule väljapanekule, millega saavad kõik asjast huvitatud isikud tutvuda ajavahemikul 29. novembrist 29. detsembrini.

Rail Balticu trassi tarvis ehitatakse Pärnu jõge ületava Papiniidu silla kõrvale uus kahe rööpmepaariga raudteesild Foto Urmas Saard
Rail Balticu trassi tarvis ehitatakse Pärnu jõge ületava Papiniidu silla kõrvale uus kahe rööpmepaariga raudteesild. Foto: Urmas Saard

Planeeringu eesmärgiks on leida sobivaim asukoht raudtee koridorile  Pärnumaal, alates Rapla maakonna piirilt kuni riigi piirini. Pressiteates öeldakse, et Rail Balticuga luuakse uus ühendus Balti riikide ja Euroopa raudteevõrgu vahel, millega kaasneb inimeste ja kaupade parem liikumisvõimalus ning keskkonnahoid, Rail Balticu rajamine on seotud suure avaliku huviga.

Trassi määramisel analüüsiti erinevaid asukohti ja võrreldi alternatiive kriteeriumigruppide lõikes: inim- ja looduskeskkonnale avalduvad mõjud, tehniline teostatavus, ehitusmaksumus, sotsiaalmajanduslik tulu ja kulu. Põhjaliku analüüsi käigus selgitati välja parim võimalik trassikoridor, kus osutusid otsustavateks teguriteks kohaliku eluolu ja majandustegevuse hoidmine ning tasakaalustatud arengu jätkamine, Natura 2000 võrgustikku kuuluvate alade paiknemine, trassi kulgemine majapidamistest kaugemal ja strateegilise, regionaalset arengut soodustava Pärnu linna ühendamise võimalust arvestades. Valitud trassikoridor annab ka võimaluse korraldada tulevikus raudteel kohalikku rongiliiklust suunal Tallinn-Rapla-Pärnu-Riia. Selleks on kavandatud perspektiivsed asukohad regionaalsete rongipeatuste rajamiseks Rail Balticu trassile.

[pullquote]Valitud trassikoridor annab ka võimaluse korraldada tulevikus raudteel kohalikku rongiliiklust suunal Tallinn-Rapla-Pärnu-Riia. Selleks on kavandatud perspektiivsed asukohad regionaalsete rongipeatuste rajamiseks Rail Balticu trassile.[/pullquote]Eelistatud trassikoridor kulgeb läbi Pärnu linna, Vändra, Tootsi, Tori, Are, Sauga, Tahkuranna, Paikuse, Surju, Saarde ja Häädemeeste valdade. Pärnumaal on trassi pikkuseks 109 km ja laius hajaasutuses 350 m, kus on raudtee rajamiseks vajaminev maa ja raudtee kaitsevöönd (kokku 66 m) ning nn trassi nihutamisruum, mis võib osutuda vajalikuks juhul, kui raudtee asukohta tuleb projekteerimise käigus täpsustada. Pärnu  linnas ja Tahkuranna valla Reiu külas, kus trass kulgeb endise Pärnu-Riia raudtee asukohas,  on trassikoridori laiuseks määratud 150 m. Raudtee on kavandatud reisirongidele kiirusega kuni 240 km/h. Kaubarongide kiirus on oluliselt madalam, 120 km/h.

Maakonnaplaneeringu alusel koostatakse ehitusprojekt, millega määratakse raudtee ja sellega seonduva taristu täpsed asukohad. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi plaanide kohaselt valmib ehitusprojekt 2018, ehitustööd algavad 2019 ja raudtee saab valmis 2026. aastaks.

Planeeringu koostamise käigus viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi planeeringu koostamisel ning kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse. KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud planeeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed säästvaks ja tasakaalustatud arenguks. Maakonnaplaneeringuga kavandatava tegevusega kaasneb piiriülene keskkonnamõju.

[pullquote]Kogu avaliku väljapaneku kestel on igal isikul õigus esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi[/pullquote]Digitaalsed planeeringumaterjalid on kättesaadavad Pärnu maavalitsuse veebilehel ja Rail Baltic projekti portaalis.

Paberkandjal planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda Pärnu maavalitsuses, Pärnu linnavalitsuses, Häädemeeste, Saarde, Surju, Paikuse, Tahkuranna, Sauga, Are, Tori, Tootsi ja Vändra vallavalitsuses tööpäeviti tööajal.

Kogu avaliku väljapaneku kestel on igal isikul õigus esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi planeeringulahenduse ja KSH aruande kohta aadressile: Pärnu Maavalitsus, Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu või e-postiga aadressile info@parnu.maavalitsus.ee.

Avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad ajavahemikul 23. – 26. jaanuar 2017 järgmiselt:

23. jaan     kell 12.00       Sauga noortekeskuses (Sauga alevik, Põõsalinnu 2);
23. jaan     kell 16.00       Suigu seltsimajas (Are vald, Suigu küla);
24. jaan     kell 12.00       Tori  rahvamajas (Tori alevik, Võlli tee 4);
24. jaan     kell 16.00       Kaisma rahvamajas (Vända vald, Kergu küla).
25. jaan     kell 12.00       Surju rahvamajas (Surju küla, Surju vald);
25. jaan     kell 16.00       Paikuse vallamajas (Paikuse alev, Pärnade pst 11);
26. jaan     kell 12.00       Häädemeeste seltsimajas (Häädemeeste alevik, Suurküla 4);
26. jaan     kell 16.00       Pärnu maavalitsuses  (Pärnu linn, Akadeemia 2).

Samal teemal:

1524 mm rööpmelaiusega Pärnu kaubajaam Foto Urmas Saard

 

 

 

Eraldatud rahastus võimaldab uurida Pärnu kaubajaama tasuvust

Rongiga Eestimaa raudteedel, pildil Pärnus Foto Urmas Saard

 

 

 

Rohelised algatasid Rail Balticu petitsiooni