Võru linn astub samme riikliku gümnaasiumi loomiseks

Hoones, kus praegu tegutseb Võru I põhikool, hakkab tulevikus pärast hoone renoveerimist asuma riigigümnaasium.
Hoones, kus praegu tegutseb Võru I põhikool, hakkab tulevikus pärast hoone renoveerimist asuma riigigümnaasium.

Mullu 28. veebruaril haridus- ja teadusministeeriumi ning Võru linna vahel sõlmitud kokkuleppega loodi eeldused Võru  linna akadeemilise gümnaasiumi loomiseks. Praeguseks on koolivõrgu ümberkorraldamisega seotud osapooled jõudnud seisukohale, et nii Võru Kreutzwaldi gümnaasium kui ka Võru I põhikool tuleb likvideerida ning moodustada kaks uut kooli – klassikaline gümnaasium ja põhikool.

Ümberkorraldustega tahetakse luua maakonna õpilastele tänapäeva nõuetele vastav õppekeskkond ning ühtlasi rekonstrueerida Seminari tn 1 koolihoone ja selle lähiümbrus.

Projekti, mille kogumaksumus on 5 040 000 eurot, toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning omaosaluse 15% katab vastavalt eespool nimetatud kokkuleppele haridus- ja teadusministeerium. Kui kõik läheb plaanipäraselt, alustatakse õppetööga Seminari 1 majja rajatavas riigigümnaasiumis alates 1. septembrist 2015.

Õpetajaks konkursi kaudu

Haridus- ja teadusministeerium on kogu aeg olnud seisukohal, et koolide ümberkorraldamise viis on linna enda otsustada, tulemuseks peab olema akadeemilise gümnaasiumi tekkimine ning selle üleandmine riigile. Vastavalt 12. detsembril 2012 tehtud Võru linnavolikogu otsusele oleks Võru Kreutzwaldi gümnaasiumist saanud akadeemiline gümnaasium asukohaga Seminari tn 1 ning kooli põhikooli klassid oleks liidetud Võru I põhikooliga aadressil Kooli tn 7. Sellise otsuse puuduseks oli, et koolide töötajate koosseisud oleks komplekteeritud sisuliselt konkursita. See tekitas õpetajaskonnas rahulolematust ning olukorra lahendamiseks moodustas Võru linnavalitsus 30. veebruaril 2013 hariduskorralduse töörühma.

Töörühma koosseisu kuulusid kõigi linna koolide ja hoolekogude ning linnavalitsuse esindajad. Komisjoni domineerivaks seisukohaks oli ümberkorralduste käigus eeskätt õpilaste huvidega arvestamine ning kõigile õpetajatele võrdsete võimaluste pakkumine.

Komisjon jõudis 28. veebruaril 2014 seisukohale, et nii Võru Kreutzwaldi gümnaasium kui ka Võru I põhikool tuleb senisel kujul likvideerida ning moodustada kaks uut kooli: klassikaline gümnaasium ja põhikool. Sellest lähtuvalt tehti linnavalitsusele ettepanek algatada Võru linnavolikogu varasema otsuse muutmine.

Otsuse poolt oli valdav enamik koolide esindajatest, vastu hääletas vaid Võru I põhikooli hoolekogu esindaja. Samas tunnistas ta, et hoolekogu ei jõudnud uusimate arengute valguses teemat veel arutada, st nad ei olnud koos käinud sellest saadik, kui linnavalitsus õpetajatega kohtumisel oma kursile positiivse tagasiside sai. Hoolekogu seisukoht, mida ainsana vastu hääletanud esindaja väljendas, oli kujundatud märksa varem.

Järgmise sammuna koolikorralduse muutmise teel kohtuvad Võru linnavalitsuse esindajad enne aprillikuist linnavolikogu istungit Võru I põhikooli ja Kreutzwaldi gümnaasiumi õpilaste vanematega. Kohtumised toimuvad eraldi põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilaste vanematele. Eesmärgiks on selgitada lastevanematele tehtud otsuste tausta ja põhjusi ning saada neilt tagasisidet ja  ettepanekuid planeeritavate tegevuste jaoks.

Ulis Guth