EMP toetuste Vabaühenduste Fond ootab uusi projektitaotlusi

Avatud Eesti Fond kuulutab välja uued taotlusvoorud vabaühenduste projektidele. Ühtekokku jagatakse toetusteks 864 723 eurot.

Suurprojektide taotlusvoorus toetatakse algatusi, millega vabaühendused võimendavad teadlikult ja strateegiliselt oma rolli demokraatlike väärtuste, sh inimõiguste hoidjate ja edendajatena; katsetavad selleks uusi lähenemisi ning viivad läbi hoiakuid kujundavaid ja avalikku dialoogi suurendavaid algatusi.

Teiseks teemaks on vabaühenduste eestkostevõime parandamine ja valvekoera rolli jõustamine: toetame läbimõeldud ja mitmetahulisi huvikaitseprotsesse, mis aitavad vabaühendustel kasvada professionaalsemateks ja aktiivsemateks osalejateks poliitikate kujundamisel ja otsuste tegemises.

Suurprojekte toetatakse summas 25 000-40 000 eurot ning suuremahulisemaid võrgustikuprojekte summas 75 000-100 000 eurot.

Taotlusi suur- ja võrgustikuprojektidele ootame 20. novembriks 2013. 

Väikeprojektide taotlusvoorus toetatakse vabaühenduse arenguvajadustest lähtuvaid väikseid projekte, millega kaasatakse vabakonna tegemistesse uusi hakkajaid inimesi, parandatakse juhtimist ja liikmesorganisatsioonide kaasamist, tõstetakse ühenduste majanduslikku suutlikkust ning suurendatakse professionaalseid teadmisi ja oskusi kolmandas sektoris.

Ühe väikeprojekti toetussumma on 5000-7500 eurot.

Tähtaeg väikeprojektide taotluste esitamiseks on 10. detsember 2013.

Toetusi saavad taotleda vaid avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kellel ei ole ärilisi eesmärke ning kes on sõltumatud kohalikust omavalitsusest ja riigist, poliitilistest parteidest ja äriühingutest. Võrgustiku- ja suurprojekti taotleja peab olema tegutsenud avalikes huvides vähemalt aasta.

Vabaühenduste Fondist on võimalik taotleda toetust kuni 90% projekti abikõlbulike kulude katmiseks. Omafinantseering peab moodustama vähemalt 10% elluviidava projekti abikõlbulikest kuludest ja võib olla nii rahaline kui mitterahaline.

Abikõlbulikud kulud, samuti taotlemise tingimused ja toetuste eraldamise kord, vormid ja juhised on Avatud Eesti Fondi veebilehel www.oef.org.ee/norra.

Taotlused tuleb esitada ühes eksemplaris kas:

– elektroonselt e-posti aadressile: vyf@oef.org.ee

– posti teel Avatud Eesti Fondi kontorisse aadressil Estonia pst. 5a, 10143 Tallinn.

Vabaühenduste Fond on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programm, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein. Toetused on suunatud mittetulundussektori tegutsemiskeskkonna ja ühenduste tegevusvõimekuse parandamiseks, et suurendada vabakonna rolli sotsiaalse õigluse, demokraatia ning jätkusuutliku arengu tagamisel. EMP. Toetuste eesmärgiks on aidata kaasa majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele Euroopas ja tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja 15 abisaajariigi vahel. EMP ja Norra toetused loodi seoses Euroopa Liidu (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) laienemisega 2004. aastal. 2010. aastal kirjutasid doonorriigid ja EL alla teise EMP ja Norra toetusperioodi lepingule, millega eraldati 1,79 miljardit eurot 15 liikmesriigi programmide rahastamiseks. Toetuste üldeesmärgiks on aidata kaasa majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele Euroopas ja tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja 15 abisaajariigi vahel.