Lapsed peaksid olema poliitiline prioriteet
mitte ainult sõnades!

Laste ja perede õigusi ning heaolu edendavad organisatsioonid edastavad täna,logo 14. jaanuaril pöördumise Riigikogule, vabariigi valitsusele, hasartmängumaksu nõukogule ja aotsiaalministeeriumile ettepanekutega edendada sisulist koostööd ja kodanikuühiskonnale sobivat usalduslikku dialoogi Eesti vabaühenduste ning valitsuse vahel.

Hasartmängumaksu nõukogu 17. detsembri 2012. a otsusega nr 12 vähendati võrreldes 2011.‑2012. aastaga taas oluliselt laste ja perede organisatsioonide aastaprojektide rahastamist. Näiteks võrreldes aastaga 2012 vähenes toetus Eesti lasterikaste perede liidu aastaprojektile 80 protsenti;  MTÜ Lastekaitse Liidu toetus sotsiaalministeeriumi poolt hasartmängumaksu nõukogu kaudu vähenes 48 protsenti, Eesti kasuperede liidule 2013. aastaks toetust ei eraldatud. Seega on laste ja perede vajaduste tahaplaanile jätmine teadlik suund hoolimata asjaolust, et vabariigi valitsuse tegevusprogramm 2011‑2015 rõhutab, et pere- ja rahvastikupoliitika eesmärk on luua Eestist peresõbralik riik, kus inimesed soovivad hea meelega lapsi saada ja kasvatada. Otsus ohustab laste ja perede huvide eest seisvate organisatsioonide jätkusuutlikkust ning kavandatud
tegevusi.

Riik peab ÜRO Lapse õiguste konventsiooni kohaselt tagama laste ja perede hüvangu. „Laste ja peredega seotud teemad pole kergete killast, aga poliitikas käsitletakse neid sageli just nii. Meie väikese ühiskonnas on vajalik ja võimalik läheneda laste õigustele ja heaolule süstemaatiliselt ning senisest laiahaardelisemalt, perspektiivtundega. Lapsed peaks olema poliitiline prioriteet mitte ainult sõnades,“ ütleb Loone Ots, MTÜ Lastekaitse Liit president.

„Otsustusprotsess on segane, puudub läbipaistvus. Praegune rahastamissüsteem paneb tugeva kahtluse alla laste ja perede valdkonda hõlmava laiapõhjalise võrgustikutöö jätkumise,“lisab Aage Õunap, Eesti Lasterikaste Perede Liidu president.

Pöördumisega ühinenud 9 eestkosteorganisatsiooni taotlevad valitsuse ning Riigikogu Hasartmängumaksu Nõukogu poolt otsustavaid samme lähendavaks koostööks, et viia ellu laiahaardeline riiklik Laste ja perede arengukava 2012-2020 ja arendada kodanikuühiskonnale omast partnerlust, et laste ja perede heaks panustavatel organisatsioonidel jätkuks stabiilselt tuge ning ressursse arenguks ja võrgustikutööks.

Loe pöördumist Pöördumine

Share via
Copy link
Powered by Social Snap