Päästeamet tuletab meelde kevadtööde ohutusreegleid

Foto: Elina Kononenko
Päästeamet tuletab meelde lõkke tegemise, grillimise ja lõhkekeha leiu ohutusega seotud reeglid, mis aitavad ära hoida igakevadisi õnnetusi. NB! Kulupõletamine on keelatud!

Meelespea lõkke tegemisel ja grillimisel

Lõket tohib teha mittesüttival alusel või pinnasel. Piira lõkkekoht kivide või pinnasevalliga, et tuli mööda pinnast edasi ei leviks ning lõkkest ei saaks alguse kulupõleng.

– Metsas tee lõket vaid selleks ette nähtud tähistatud kohas või omaniku loal.

Lõkkekoht vali nii, et see oleks ohutus kauguses hoonetest, põlev- ja küttematerjali hoiukohtadest ning tule tegemisega ei kaasneks tuleohtu metsale või taimestikule. Ohutu kaugus hoonest on vähemalt 10 meetrit ja metsast vähemalt 20 meetrit.

– Tule tegemisel jälgi tuule tugevust ja suunda, et sädemed ei langeks hoonele, metsale, kuivanud taimestikule või turbapinnasele.

Lõkke ja grillimise juures tuleb hoida ka kustutusvahendid. Selleks sobib kas tulekustuti, ämber vee või liivaga, veega täidetud aiavoolik või kululuud.
Üle 3 meetrise läbimõõduga lõkked tuleb kooskõlastada Päästeameti kohaliku päästeasutusega, Lõuna-Eestis Lõuna päästekeskusega.

– Lahtist tuld ei jäeta kunagi järelevalveta, seda valvatakse kuni lõpuni põlemiseni ja kustutatakse veega või summutatakse liivaga.

– Enne lõkke tegemist uuri kohaliku omavalitsuse õigusakte. Tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või siis on määratud, mida lõkkes põletada tohib.

– Grillseadet tuleb kasutada tasasel pinnal väljaspool siseruume ning kasutamisel tuleb juhinduda kasutusjuhendist. Rõdu loetakse ehitise osaks ning söegrilliga seal toimetada ei tohi.

Grillisöega grillimisel on ohutu kaugus hoonest 2 meetrit, muu küttematerjali kasutamisel 5 meetrit.
Lisainfot saab päästeala infotelefonil 1524.

Meelespea, kui leiad lõhkekeha

Kevadiste põllutööde või kaevetööde käigus, metsas liikudes või muu tegevuse juures tuleb ikka ja jälle päevavalgele vana lahingumoona (mürsk, granaat) või muid plahvatusohtlikke esemeid.

Kui oled leidnud ohtliku eseme, toimi nii:

• Ära puutu leidu!
• Ära kasuta lahtist tuld leiu lähedal!
• Leitud eset ei tohi endaga kaasa võtta, vaid märgista selle asukoht ja eemaldu ohtlikust kohast!
• Informeeri koheselt leitud esemest häirekeskust telefonil 112: kirjelda leidu, anna selle täpne asukoht ja enda kontaktandmed, et vajadusel saaks küsida lisa teavet.
• Helista alati kui arvad, et tegemist võib olla lõhkekehaga. Isegi kui leid ei osutu lõhkekehaks, ei järgne teatamisele karistust. Traagilised tagajärjed on siis, kui proovitakse iseseisvalt lõhkekeha kuhugi viia või seda kahjutuks teha. Lõhkekeha liigutades või transportides võib see plahvatada!

Allikas: Päästeameti Lõuna päästekeskus