Kõnõlõmisõga viinaviast vallalõ

Foto: Uma Leht
«29. eloaastas olli ma hinnäst peris sodis joonu. Lühkese püksi, lahkinõ Metallica-hamõ, pass: seo oll’ kõik, mis mul viil alalõ oll’. Kiäki es taha inämb mukka kokko saia ja eski imä ütel’, et parõmb ärku ma inämb tulku.» Nii õkvalt ja karmilt kõnõlõs hindä kotsilõ Priit (40). Kuis tä 11 aastaga iist pääväpäält kainõs jäi ja kuis elo päält tuud nigu nõiaväel kõrda juusksõ, tuud tiidmist tahtsõ Priit ka Uma Lehe lugõjidõga jaka.

Suurt süämehallu joodigu peräst tiidvä pall’o imä, naasõ, latsõ… Tüüandja vanva, ku päält palgapäivä poolõ tüümehe «kaoma» läävä. A sakõst arvatas, et tetä saa-i midägi ja joodik jääski juuma, nikani ku hinnäst koolnus juu.

Priit tunnistas väega õkva, et timä pruuvsõ tävve tiidmisega hinnäst koolnus juvva – elo es olõ inämb elämist väärt. A surm es tulõ: Priidul om hää tervüs ja peris noorõst pääst tekk’ tä kõvastõ sporti kah.

Sõs sai Priidulõ selges, et hirmsa joodigu elo või viil 20 aastakka edesi minnä. Priit otsõ api tohtri käest ja käve kats kõrda Villändin pendlimehe man. Lubasi hindäle, et võtt hinnäst kätte. A midägi avida-s. «Oll’ vallus teedä, et ma ei suta esihindäle antut lubahust pitä,» ütel’ Priit. «Pallõlsi jumalat, et hädäorg lõppõsi…»

Kõnõlõminõ omgi «nõidus»
Sõs jäi Priidulõ silmä väiku lehejutt Anonüümsist Alkohoolikist ehk AA-pundist. Ku tä edimäst kõrda AA-punti kaema ja kullõma läts’, sis es saa tä viil peris arvo, midä sääl tetäs. A tä läts’ pia tagasi, 2000. aasta hainakuun jäi sinnä pidämä ja olõ-i tuust aastast pitsi võtnu. «Eski tahtmist ei olõ olnu,» ütel’ tä. «Kõrvalt kullõjilõ või paistu tuu ilmvõimalda, et kainõs jäiäs õnnõ tuuperäst, et saa tõisilõ umma ello jutusta.»

Ku Priit AA-rühmä abiga kainõs oll’ saanu, sis naas’ elo nigu nõiaväel paika minemä. Edimält tull’ tüüpakminõ. Suurõ võla sai poolõ aastaga kaalast.

Miä sõs mõjju? «Jutt tundu väega ausa, tego es olõ diletantõga, sääl olli kuun iks «kõva tegijä»,» selet’ Priit. «Ma esi elli tuudaigu «kommuunin», kon võeti nii üüse ku ka päivä. Minno naas’ huvitama, et kuis ma inämb võtta ei taha. Murdumispunkt oll’ kolmõ nädäli peräst, ku tüübi ütli, et läämi Õllõsummõrilõ. Ma tiidse, et samal aol omma AA suvõpäävä. Ma tei otsussõ, istsõ rongi ja sõitsõ sinnä Jõgõvamaalõ.»

Priit ütles, et täl ei olõ vaia inämb juvva. A siski tä tunnistas, et 11 aasta joosul om olnu aigõ, ku om viinaiso pääle tulnu. Tä hoiatas, et alkohoolik om tsipa närvilidsemb inemine ku tõsõ ja tä piässi kaema, et ei trehväsi jäämä väega nälätses vai suidsumehe puhul ilma suidsulda, väsünüs. Kõik kokko võiva tetä «plahvatusõ».

Rõõm ilosast pääväst
Joodikilõ ütles Priit tuud, et kainõ inemine olõ-i määnegi hall tropp nukan. Millest tä rõõmu tund? «Kas vai pääväst, ku tuu jäl vällä tulõ!» kitt tä ja kaes kodoaknõst vällä. Läänemaalt peri Priit trehväs’ Võromaalõ niimuudu, et sai tutvas üte Võromaa näioga ja no eläs tä nii siin ku sääl.

Tüüd tege Priit nii vällämaal ku Eestin, päämidselt ehitüstüüd. A suvõ jätt tä hindä jaos vabas, et hindä asju nokitsa, pilli mängi ja lähküidsi inemiisiga kuun olõmisõst rõõmu tunda. «Sai hindäle nõuka-aigsõ kettega kinoaparaadi kah, saa sõbrulõ filme näüdädä!» uhkõldas Priit.

Priit om üts neläst mehest, kiä saava kokko Võro liinan ja arotasõ umavaihõl nii tuud, kuis kainõ olla ja kainõs jäiä, ku ka muido ilmaasjo.

Et pundi nimi om Anonüümse Alkohooliku, sis nakka-i noid miihi täüsnime ja näo perrä ilmarahvalõ tutvas tegemä. Kuigi Priit ütel’, et timäl hindäl olõ-i tuust määnestki hätä tulnu, ku kiäki om teedä saanu, et tä AA-pundin käü. Õnnõ häste om arvatu.

Punti tulõmisõs om ainukõnõ nõudminõ suuv juumisõst vallalõ saia. Olõ-i nõudminõ, a hää olnu, ku inemine tulõmisõ pääväl viina es võtnu.

AA miihi-naisi sõpruskund luudi 1935. aastagal Ameerikan, ku alkohooligu avasti, et ütstõsõlõ kogõmusõst kõnõldõn sutva nä kainõ olla. Eestimaalõ joudsõ AA 1990. aastagal. Mi kandin käü punt kokko õnnõ Võro liinan, Tarton om kats rühmä. Priit om Võro pundin vannusõ poolõst kõgõ noorõmb, a kõgõ kavvõmb kainõ olnu.

Tä julgustas inemiisi, kiä tahtva viinaviast valla saia, edimält kas vai kõlistama. Noid joodikit ollõv pall’o, kiä saava arvo, et ommaki joodigu, a abiotsjit om veidü.

«A las helistäs iks joodik esi, ku täl om kimmäs tahtminõ juumisõst vallalõ saia, mitte naanõ vai imäkene!» ütel’ Priit. Tä tiid hindä kogõmusõst, et tõsõ saa-i alkohooligu iist tüüd är tetä, tahtminõ piät tulõma inemise hindä seest.

Teedüs: www.aaestonia.com, tel 5559 5340 vai tulõ Võro liina Nöörimaa 22.

Harju Ülle, Uma Leht