Nursipalus toimuvad näidislaskeharjutused

Selleks et Nursipalu harjutusvälja ümbritsevate külade elanikud saaksid ligikaudse ettekujutuse kasutatavate ja kasutusele võetavate relvade poolt tekitatavast mürast, korraldab Kaitsevägi koostöös Kaitseministeeriumi ja Rõuge Vallavalitsusega näidislaskeharjutused.

Laskeharjutusi tehakse 10. augustil järgmise kava järgi:

Kell 14.00-15.00 lastakse 120mm miinipildujast, 2 relva, 24 lasku. Tavapärane rühma laskmine toimub 3 ja patarei laskmine 9 miinipildujaga. Tegemist on vähendatud mahus (relvade ja laskude arv) laskmistega. Tulevikus on maksimum 180 lasku päevas./

Kell 15.00-15.30 lastakse automaadist, kuulipildujast ning raskekuulipildujast. Tegemist on tavapäraste lasketiirulaskmistega (lühendatud mahus), mis on enim kasutatav harjutus harjutusväljal. Tavapärane harjutus kestab kuni 6 tundi päevas.

Kell 16.00-17.00 toimub lahinglaskmine (jao tiibhaare) — automaadid, kuulipildujad, tankitõrjegranaadiheitja, granaadid. Tegemist on tavapärase laskeväljadel kavandatava õppe imiteerimisega (lühendatud mahus). Tavapärane harjutus kestab maksimaalselt 3 tundi päevas.

Kell 17.00-17.30 toimub lõhkepakettide lõhkamine taktikaharjutuse imiteerimiseks. Tavapäraselt kasutatakse lõhkepakette taktikaharjutustel maksimaalselt 1 tunni kestel päevas.

Kell 18.00-18.30 lastakse 90 mm tankitõrjekahurist, 1 relv, 4 lasku. Maksimaalne laskude arv päevas võib olla 16 lasku. Toimub ka suundlaengu lõhkamine (ca 2 kg). Tegemist on tankitõrjes kasutatava lõhkelaenguga. Teostatakse maksimaalselt 1 kord päevas.

Kell 18.30-19.00 lastakse tankitõrjegranaadiheitjast, 2 relva, 8 lasku. Tegemist on tüüpilise tankitõrjegranaadiheitja laskeväljal toimuva harjutusega. Maksimaalne laskude arv päevas võib olla 70.

Kell 19.00-19.30 lõhatakse kolm korda lubatud maksimumlaengut (10 kg). Tavaline lõhkeainekogus, mida väljaõppel kasutatakse on umbes 2 kg. Maksimaalne lõhkamiste arv päevas on 10.

Kell 19.30-20.00 lõhatakse 9 miini kogupauguna (120mm miinipilduja miinid). Harjutus imiteerib 9 miinipildujamiini samaaegset lõhkemist sihtmärgialal. Miinide samaaegne lõhkemine on reaalses õppes väga ebatõenäoline.

Korraldajad paluvad harjutusvälja ümbritseva piirkonna elanikel võimaluse korral olla laskeharjutuste toimumise ajal kodus. Samuti palutakse täita küsitlusleht ning anda omapoolne hinnang tekitatud müra kohta. Kirjalikult täidetud küsitlusleht tuleks esitada hiljemalt 16. augustiks Nursi poodi, Sänna poodi, Rõuge vallamajja Sõmerpalu vallamajja või Võru Maavalitsusse. Küsitluslehte saab täita ka internetis aadressil: http://www.eformular.com/kmin/nursipalu.html Küsitluslehte saab väljatrükkida Rõuge valla kodulehelt http://www.rauge.ee/?id=naidislaskmine

Vabariigi Valitsuse korraldusega 14.02.2008 nr 79 asutati Rõuge ja Sõmerpalu valda Nursipalu harjutusväli. Praegu kasutatakse harjutusväljal kahte lasketiiru, linnavõitluslinnakut ja teeninduskeskuse ala 99 hektaril. Nursipalu harjutusvälja
väljaarendamise käigus soovitakse rajada lisaks olemasolevale 5 erinevat laskevälja,käsigranaadi viskeala, lõhkamispaik, kaudtulerelvade sihtmärgiala ja välimajutusala. Kui seni on laskeharjutusi viidud läbi peamiselt käsitulirelvadest, siis tulevikus soovitakse lisaks käsirelvadele läbi viia laskeharjutusi ka 81 mm ja 120 mm miinipildujate, tankitõrjekahurite ja tankitõrjegranaadiheitjatega (Carl-Gustav). Uute relvade kasutuselevõtmisega ja kavandatavate tegevustega suureneb oluliselt lasketihedus, laskmistega kaasnev müra on valjem ja ulatub senisest kaugemale.

Täpsem info: Andres Ideon, Kaitseministeerium, tel 717 0165

Share via
Copy link
Powered by Social Snap