Kohila alustas sajandi investeerimisprojekti

Täna kaevatakse 3500 elanikuga Kohila alevis esimesed kopatäied kraave kanalisatsioonitrassi paigaldamiseks, millega saab reaalselt nähtavaks ligi kolm aastat ette valmistatud suurinvesteering Kohila keskse vee- ja kanalisatsioonivõrgu ehitamiseks ja renoveerimiseks. Tööde lõpptähtaeg on 2012. aasta novembris.

13,8 miljonit eurot (216 miljonit krooni) maksev investeering saab teoks tänu Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusele, millest kaetakse enam kui 81% vajaminevast summast. Ülejäänud osa, (19%) finantseeritakse Kohila valla ja Kohila Maja OÜ vahenditest. Ehitusprojektide teaostaja Kohila alevis on Nordecon AS ja Ülejõe piirkonnas Santeh Ehituse OÜ. Väiksemate tiheasustusalade ehitushanked on samuti lõppenud.

Ehitusprojekti raames rekonstrueeritakse ja rajatakse vee- ning kanalisatsioonitorustikke ainuuüksi Kohila alevis, Pukamäe ja Masti külades vastavalt 29 ja 27 kilomeetri ulatuses. Lisaks sellele rekonstrueeritakse täielikult ühisveevärk ja -kanalisatsioon valla sellistes väikeasumites nagu Prillimäe, Salutaguse, Sutlema ja Hageri.

Täiendavalt uuendatakse Põhja-Kohilas kaht reoveepumplat ning rajatakse viis uut pumplat. Lõuna-Kohila saab 13 uut reoveepumplat lahendatakse Kohila alevis kriitilistes kohtades sadeveeprobleemid. Ülejõe piirkonnas rekonstrueeritakse ja rajatakse 4,3 kilomeetrit ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustikku ning 5 reoveepumplat. Seni puudulik tuletõrje veevarustus lahendatakse rajatava Lepaluku veetöötlusjaama II astme pumpla ja uute tuletõrjehüdrantide paigaldamisega. Uue sadeveedrenaaži paigaldamisega lahendatakse Kohila alevis kriitilistes kohtades sadeveeprobleemid.

Kokku puudutab veemajandusprojekt tervikuna enam kui 4200 inimest Praegu on projektipiirkonnas näiteks Kohila alevi elanikest ühisveevärgiga varustatud 59% ja ühiskanalisatsiooniga 39%. Väiksemates asulates on need arvud aga märkimisväärselt väiksemad. Tööde teostamise lõpptähtajaks on november 2012.

Lähem info: Argo Luik, tel 55560069 ja Rein Langeproon, tel 4892689