Parõmba’ võro keele tundja’ omma’ teedä’

Nätäl tagasi saiva’ tiidmiisivõigõlusõl „Ütski tark ei sata’ taivast” selges kõgõ parõmba’ võro keele tundja’. Võitja’ omma’ Jete Suur  Verska gümnaasiumi 11. klassist ja Marta Dolgošev Orava kooli 8.  klassist.

Tiidmiisivõigõlusõlõ (olümpiaadilõ) kutsuti nuu’ koolilatsõ’, kiä  olli’ saanu’ kõgõ inämb punktõ  novvembrin peetül veebiviktoriinil  „Ütski tark ei sata’ taivast”. 11. klassist saiva’ kutsõ 25 ja 8. klassist 27 nuurt.

Olümpiaadilõ tull´ mõõtu võtma 11. klassist 20 ja 8. klassist 19  nuurt. Vanõmba vannusõrühmä võitja Jete Suur sai 147 punkti 187  saiaolõvast ja noorõmba astmõ võitja Marta Dolgošev 116 punkti 124st.

Edimedse kolmõ hulgan olli’ vanõmban vannusõrühmän viil Mikk Pihu 145  ja Sirje Mägi (mõlõmba’ Võro Kreutzwaldi gümnaasium) 144 punktiga.  Noorõmbidõ siän sai tõsõ kotussõ Sandra Prutt (Haani-Ruusmäe põhikuul) 109 ja  kolmanda kotussõ Stella Heinsoo (Krabi põhikuul) 97 punktiga.

Kõgõ parõmba võro keele ja kultuuri tundja’ saava’ avvuhinna’ kätte  imäkeelepääväl, 14. märtsil Vahtsõliina gümnaasiumin üten 2010.  aastaga kõgõ parõmba keeleteo võigõlusõ võitjidõga.

Tiidmiisivõigõlusõl oll´ tõlkõhar´otuisi (võro keelest eesti kiilde ja  vastapiten), ülesandit kodokandi kultuuriinemiisi ja luuduspaiku  tundmisõ kotsilõ jne.

Pääle tollõ küsüti kõgõ ilosambat võro keele sõnna. Opilaisi meelest  omma’ neo’: verrev, upin, pudsunudsija, savvusann, hainakuu,  üsäpuutri, illos, hummok, vavvõrna’, tsirk, kevväi, kikkasiin,  hüürläne, imä, kängä’, mõts, repän jne. Noorilõ ei miildü’ sõna’:  sitasitik, tsiga, parhilla, pini, hiusõ’, väits, vavvõrnamoos,  kohopiim, tsile, kahr, puutrõ.

Viil küsüti, midä piässi tegemä, et võro kiil ei häössi. Vastussit  tull’ egäsugutsit: poodõn võissi’ olla’ Võromaa kraamil võrokeelidse’ sildi’; Contra piässi inämb võrokeelitsit salmõ kirotama; võissi  tüütädä’ võrokeeline telekannal; võro kiil tulõs tetä ilosas ka noidõ  jaos, kiä tuust viil luku pitä’ ei mõista’; piäss vällä andma inämb  võrokeelist kirävarra. Muidoki kõrrati tuud ammu’ olõman tiidmist, et  võro kiil ei häö’, ku vanõmba’ latsiga võro kiilt kõnõlõsõ’.

Viktoriini „Ütski tark ei sata’ taivast” kõrraldas Võro instituut  2001. ja võro keele olümpiaati 2008. aastast.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap