Haanja noortevolikogu saab jalad alla

Laupäeval, 23. oktoobril Haanja rahvamajja kogunenud 12 noort tulid noortevolikogu käivitamisüritusele  erinevate ootuste ja mõtetega. Mis on noortevolikogu? Kas ja kuidas see üldse kohalikku elu mõjutada saab? Kas see on lihtsalt volikogu käepikendus või reaalselt iseotsustav ja lisaväärtust loov kogu? Kas meie noortena oleme üldse küpsed ja piisavalt teadlikud aktiivseks kaasarääkimiseks?

Haanja vald Võrumaal

Need ja mitmed teised küsimused olid kohale tulnud noorte mõtetes ja said ka päeva jooksul vastused. Kohal olid esindajad Ruusmäe ja Haanja noorteklubidest, samuti Haanja-Ruusmäe põhikooli õpilasesindusest. Lisaks mitu vallas veel organiseerumata, kuid suurte varasemate osaluskogus tegutsemise kogemusega noort.

Päeva moderaatori, Haanja vallavolikogu liikme ja mitme noorte osaluskogu eestvedajana tegutsenud Keit Fomotškini juhtimisel tutvuti noorte osaluse temaatikaga, käsitleti noortevolikogu võimalusi kohalikus elus kaasarääkimisel, leiti koos Haanja valla noortevolikogu moodustamiseks sobiv mudel, viidi läbi ajurünnak noortevolikogu eesmärkide sõnastamiseks ning lepiti kokku edasistes sammudes.

Nelja ja poole tunni jooksul toimunud sisukas mõttetegevus päädis kohal olnute veendumusega, et Haanjamaale on noortevolikogu kohe kindlasti tarvis. Ja mitte ainult noortele endile. Noorte aktiivne kaasatus vallaelu kujundamisel ei mõjuta ju mitte ainult noori, vaid kõiki vallas elavaid elanikke ning seega laiemalt kogu valla käekäiku.

Noorte hääl on tarvis kuuldavaks teha ja loodav Haanja valla noortevolikogu saab seda kõige paremini teha. On ju vallavolikogul noortevolikogu olemasolul kohustus teha noortevolikoguga koostööd noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel. Kohustuse alla kuulub näiteks noorsootöö arengukava või valla arengukava kinnitamise eelselt noortevolikoguga konsulteerimine, noorsootöö valdkonna eelarve kinnitamine vallaeelarve ühe osana, noorsootöösse investeeringute tegemise üle otsustamine (uute rajatiste (mänguväljak jm) rajamine jne), noorteprojektide ja noorteühingute valla eelarvest toetamise korra kinnitamise eelne konsulteerimine jne. Pealegi on noortel juba olemas ka otsene esindaja volikogus. Samuti kaks esindajat valla haridus- ja kultuurikomisjonis. Aktiivselt ja targalt tegutsedes on võimalik noorte esindatust valla kõrgemal otsustustasandil juba järgmistel kohalikel valimistel suurendada.

Uuesti saadakse Haanja rahvamajas kokku juba 7. novembril kell 11, et vormistada noortevolikogu põhiri (st noortevolikogu valimise kord, tegutsemise alused ja toetamise kord) ja leppida kokku edasine tegevuskava. Kui kõik hästi läheb võime juba sel aastal kuulda uudist Haanja valla noortevolikogu ametlikust loomisest. Hoidkem noortele selle eesmärgi täitmiseks pöialt. Haanjamaale on aktiivselt kaasamõtlevat ja -rääkivat noorte esinduskogu väga tarvis!

Keit Fomotškin