Mikitamäe väärtuslikud alad said piiritletud

 Mikitamäel sai valmis valla üldplaneeringut täpsustav miljööväärtuslike alade teemaplaneering “Setomaa kultuuripärand”.  Planeeringu koostamise raames määratleti täpsemalt miljööväärtuslike alade arv, täpsustati nende piirid ning määratleti täpsemalt nende planeerimis- ja hoonestamistingimused.

Teemaplaneeringu üheks eesmärgiks on miljööväärtuslike alade väärtuse teadvustamine kohalike elanike seas. Teemaplaneering on aluseks ja abiks vallavalitsusele miljööväärtuslike alade arendamisel, Põhja-Setomaa omapära säilitamisel ning selle tutvustamisel külalistele. Käesolevale teemaplaneeringule toetudes on võimalik taotleda ka toetusi külade hoidmiseks ja hooldamiseks vastavatest fondidest.

Mikitamäe vald on ajaloolise Setomaa kõige põhjapoolsem vald. Mikitamäe valla põhjaosas on juba vene vanausuliste külad ja kultuur. Sellest tulenevalt on suhteliselt väikese valla erinevatel aladel erinev ajalugu, kultuuritaust ja kombed, samuti erinev elustiil ja ehitustavad.

 Planeeringuga saab tutvuda  Mikitamäe valla kodulehel www.mikitamae.ee.