Prügüveo hind Setomaal nõsi` pää kolm kõrda

Prügüvedäjä` manipuleerivä hangõtõ võitmises hankõtingimustõga, miä lupa väikomajapidäjatelt pää 30 kõrda korgõmpat hindä küssü kui näilt, kiä tekütasõ` inämp prügü. Samah om a omavaltsusõ säänsete manöörvite iih jõuetu, sest kõk om JOKK.

Päält taad ku Jõgeva Elamu ütel` prügüveovedämise teenüse üles, kuult` vällä vahtsõnõ konkruss, miä võitjas sai AS Veolia Keskkonnateenused. Verska valla majandusnõnuniku Raudkepp Einari sõnul võtt` konkursist osa ka Ragn-Sells AS, kiä küsse väikote konteinerite tühendämise iist vähemp rahha ku Veolia. Lõppkokkuvõtteh tei Veolia siiski parempa pakkumisõ`, miä tähendas taad õt konteineritele, midä om Setomaal kõgõ inämp, määras tä korgõ hinnä ja konteineritele, midä Setomaal pääaigu ole-eiki, viiäs pool mudo är`.

„Mu käest küsüt` viil, õt kas nää` võiva tõisi konteinerite arvõlt tõiste konteinerite hindu madalampas tetä,“ tunnsit` Raudkepp. Ni ole-ei lugõjal vaja uma silmä nägemiseh kahelda ku hinnätabelist om nätä, õt 3500 liitrise konteineri tühendämine mass 50 krooni, ent 140 liitrise konteineri tühendämine mass` 60 krooni. Raudkeppi sõnul om a 3500 liitriseid konteinereid Verska vallah õnnõ kolm tükkü ja mano näid inämp toodeta-ai`.

Kuna Setomaal om hajaasustus piirkond ning inämüs eräomandih olõvaist prügümahutitõst omma` 140-370 liitrise`, sõs võisi` olõta, õt teenust piäsi pakma tuu firmä, kiä küsü` näide mahutite tühendämise iis kõ`õnõ madalampat hindä. Raudkeppi sõnul käü a võitja välläselgütamine punktesüsteemi alusel. Väikompa konteineri andva üte osa punktõ ja suurempa tõõsõ osa. „Tuu jaost, õt konkurss võita tetäs suurilõ konteineritõlõ väiko pakkumisõ`,“ ütel` Raudkepp.

„Ku reegli om ette ant, sõs om mängijate otsusta`, kuis näide reeglite perrä mängi,“ ütel` Veolia tegevdirektri Luude Argo. Luude selet`, õt mäng käügi sjoo pääle kuis saada kõ`õ inämp väärtuspunktõ tingimusõl, õt firmä kasumimarginal samalaol kannata-ai´.

Kusjuures minevä aastaksõl konkursil küsse` Veolia 140 liitrise konteineri tühnedämise iist 25 krooni, a nüid jo 60. Luude märk` taa pääle, õt mineväl aastakal pakut` hinnä oll naljahinnä. „Nüid tull` ju ka vällä, õt tegelikuseh ole-ei võimalik säänsete hindädega tüüd tetä,“ ütel Luude. Tä kinnit`, õt sjookõrd püvvä-äs nää õgaljuhul hangõt utoopiliselt madalatõ hinduga võita`.

Kaemalda sjoole küsüs Veolia kolmõ perämise aastaka kõ`õnõ korgõmpat hindä, midä seniaoni om Setomaal prügüvedämise iist küsüt`. Luude tõi korgõ hinnä põhenduses tõsiasja, õt edimene kõ`õ lähkump prügüla Kagu-Eestile asu Tormah, miä asu keskeltläbi 180 km kaugusel. „Torma prügülä hind om märksa korgõmp ku vanade prügüläte hinnä ja lisäs tuulõ om vahtsõst aastakast uuta saastetasu nõsemist,“ ütel Luude.

Lisäs katõ poolõ kõrdsõlõ hinnä nõsengulõ viibis ka lepingutõ sõlmiminõ Setomaa valduga. Raudkepi sõnul jäi näil kokkolepõ, õt vahtsõnõ vidäjä alostas edimesel septembril – tuus aos tull` är` sõlmi lepingu ja paika panna sõiduplaani`. Kaemalda kokkoleppele valitsesi` a Setomaa prügümajanduseh jätkuvalt suur segädus.

Miktamäe vallavanemp Hirmo Inge selet`, õt kats nädälit järjest lubat timäle lepingute saabumist järgmisel nädälil, kuid 10. septembril ole-es` viil kinkälgi vahtsõt lepingut. Sama probleem oll` ka Meremäe vallah.

Verska vald sai uma lepingu nätäl päält lubat` aigu kätte, kuid njoogi olliva` Raudkepi sõnul vigatsõ. „Külh om telefoninummõr, aadres vai prügükonteineri maht valõ,“ kõnõl` Raudkepp, kiä om Veoliah pettünü`. „Mi arvesti, õt apsakaid tulõ, a Veolia firma puhul ootasi` ma` selgempat ja täpsempat tegevüst,“ ütel` Raudkepp.

AS Veolia Keskkonnateenuste Lõuna regiooni logistik Jaguson Aire ütel`, õt lepingutõ viibimine oll` tingit andmõtõ edästämise veast. Jagusoni sõnul lätsi a Ni Meremäe ku Miktamäe lepingu 13. septmberil posti ja edimene kõrrald jäätmeveo tsõõr peas Setomaal asõt leidmä 22. septembril. Kaemdala a lepingutõ puudumisõlõ kandsõ Veolia huult tuu iist õt prügükonteineri olõsi` tühend. Kinkäl suur hädä käeh oll`, tuu sai lepinguvälidse veo hindäle telli`.

Autor: Nutovi Mirjam, setomaa.ee

Prügiveo hinnad Setumaal:

[table id=2 /]