RÕUGELASED KOGUVAD ALLKIRJU LIIVAKARJÄÄRI AVAMISE VASTU

Planeeritud karjääri laiendamise ala. Foto: Maarika Niidumaa

Rõuge valla Sänna piirkonna elanikud on algatanud allkirjade kogumise piirkonda kavandatava elu- ja looduskeskkonda kahjustava mastaapse liivakarjääri ära hoidmiseks. Karjääri tahetakse rajada otse Euroopa Liidu looduskaitselise tähtsusega Natura 2000 ala äärde.

Sealse piirkonna inimesed muretsevad oma elukeskkonna pärast ja rõhuvad valla visioonile, mille kohaselt peaks Rõuge olema roheline ja hooliv vald, kus elavad kodukohta väärtustavad inimesed.

Kohalikud peavad igapäevaselt taluma Sänna baasi tegevusest ja Nursipalu harjutusväljast tulenevaid müra- ja vibratsioonihäiringuid, mis halvendavad otseselt mõjuväljas elavate inimeste igapäevast elukvaliteeti. Sänna karjääri avamine ületaks kohalike hinnangul lõplikult inimeste taluvusläve.

Muret tekitab karjääri kavandamine 20,75 ha suurusele alale, kusjuures 15 aasta jooksul soovib arendaja kaevandada vähemalt ca 1 100 000 m3 liiva. Ligi 400 000 m3 sellest soovitakse varuda veealuse kaevandamise tehnoloogiat kasutades.

Vana Sänna liivakarjääri ala on taasmetsastatud ning tasapisi taastumas. Karjääri avamisega kavatsetakse mets raadata ning laiendada kaevandust varasemaga võrreldes oluliselt suuremas mahus, kusjuures kaevandustöid plaanitakse teha kuni 17 m sügavuselt. Lisaks on kaevandusloa taotluses kirjas, et pealmise liivakihi eemaldamise järel tehakse täiendavad geoloogilised uuringud ning kui selgub, et liivakiht ulatub veelgi sügavamale, siis võivad nii kaevandamise mahud kui sügavus veelgi suureneda.

KSH aruande kohaselt on maakonna varustuskindlus ehitusliivaga tagatud 86 aastaks ja tehnoloogilise liivaga 158 aastaks

Kavandatava karjääri kõrvale jäävad nii vääriselupaik kui Euroopa Liidu looduskaitselise tähtsusega Natura 2000 ala. On teadmata, kuidas planeeritav liivakaevandus mõjutab ümbritsevat looduskeskkonda ja veestikku.

Sänna on olulise kultuurimiljööga paik. Kohalike arvates ei kaalu arendaja isiklik ärihuvi, kelle üheks tegevuseks on muu hulgas liiva eksport, üles loodus- ja elukeskkonna ning paiga üldise identiteedi rikkumist.

Võru maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande kohaselt on maakonna varustuskindlus ehitusliivaga tagatud 86 aastaks ja tehnoloogilise liivaga 158 aastaks (lk 171). Eelnimetatud dokumendis juhitakse tähelepanu, et kaevanduslube väljastades tuleks lähtuda kaalutlusest, kas kaevandatava varu mahtu on vaja suurendada riigi, maakonna või ainult ettevõtte huvides.

Sänna elanikud ootavad, et kohalik omavalitsus keelduks kaevandusloa väljaandmisest. Arvestada tuleb piirkonna inimeste huvidega ning nii valla kui maakonna arengut suunavate dokumentidega, mis on avalikkuse poolt heaks kiidetud.

Maarika Niidumaa

Sänna küla elanik