Siseturvalisusega tegelevad vabatahtlikud maakondlikud organisatsioonid saavad tegevustoetust küsida

Siseministeerium avas maavalitsuste kaudu siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse 2014. aasta toetusprogrammi, mis annab võimaluse vabatahtlikele organisatsioonidele riigieelarvest toetust küsida. Toetuse andmise eesmärk on valdkonnapõhiste vabatahtlike koostöö edendamine ja turvalisuse kasv maakondades. Näiteks võivad toetuse taotlejateks olla nii abipolitseinikke kui vabatahtlikke päästjaid ühendavad mittetulundusühendused ja ka naabrivalve tegevust edendavad mittetulundusühendused. Samuti saab toetusprogrammist abi küsida vabatahtlikku päästekomandot pidav kohalik omavalitsus, kui on sõlminud tsiviilõigusliku lepingu Päästeametiga.

Toetuse abiga saab katta maakonna vabatahtlike tegevuse edendamiseks tehtavaid erinevaid kulusid. Selleks võivad olla uuringud, analüüsid, strateegiad ja tegevuskavade koostamised ning uuendamised, reageerimisvõimekuse tõstmiseks soetatav inventar ning töövahendite ja olmetingimuste parandamine.

Täpne info maakondliku taotlusvooru ning vajalike vormide kohta on leitav Viljandi maavalitsuse kodulehel. Taotlus tuleb esitada maavalitsuse meiliaadressile info@viljandi.maavalitsus.ee hiljemalt 14.11.2014. Viljandi maavalitsuse toetusprogrammi kontaktisik on arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Katrin Reimo.

Viljandi maavanem moodustab taotluste hindamiseks komisjoni, kuhu kuuluvad ka Politsei- ja Piirivalve ning Päästeameti esindajad.

Siseturvalisuse vabatahtlikele organisatsioonidele riigieelarvest toetuse andmise eesmärk on siseturvalisuse vabatahtlike organisatsioonide vahelise koostöö edendamine ja võimekuse tõstmine maakondades. Maavalitsuse ülesandeks on teavitada toetuse andmise võimalustest, juhendada taotlejaid ja toetuse saajaid toetuse andmist ning kasutamist puudutavates küsimustes. Menetleda maavalitsusse laekunud taotlusi, korraldada taotluste hindamist, teha taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused, sõlmida lepingud toetuse saajatega, kontrollida toetuse kasutamist ja teostada vajadusel kohapealset kontrolli.

Maavalitsusel on õigus kasutada toetust ja teha toetuse saajale väljamakseid kuni 18.12.2014. Toetuse saaja peab taotluses kavandatud tegevused ellu viima lepingus sätestatud aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30.06.2015.