Kaika suvõülikuul tulõ Osulan

Võrokõisi suur suvinõ kokkosaamisõ kotus – Kaika suvõülikuul – tulõ 8.–10. põimukuul Urvastõ kihlkunnan Osolan. Et Urvastõ kihlkunnast juusk läbi väkev Pühäjõgi, mille kotsilõ om pall’o vanno uskmiisi ja juttõ, sis tulõ taast juttu mitmõ kandi päält. Pühäjõõ viirt pite tulõ ka matk.

Kõnõldas taast kandist peri inemiisist. Muusikat saa seokõrd kullõlda väega mitund stiili: Puura Väino laulõst rahvapillimuusikani vällä. Et Urvastõ kihlkunnast om peri kõva spordisõbõr Contra, sis tüütäs timahavatsõn suvõülikoolin kihäkultuuritiidüskund. Kaika suvõülikuul om mõtõld kõigilõ, kedä huvitas uma maa, uma kiil ja uma inemise.
Nime om saanu suvõülikuul Karula kihlkunna Kaika külä perrä, kohe võrokõsõ 1989. aastagal edimäst kõrda kokko tulli.

26. Kaika Suvõülikuul Osulan 8.–10. põimukuul

Riidi, 8. põimukuu päiv

12 Võrolt keriguplatsi päält lätt buss Osulalõ.
14 suvõülikooli vallategemine koolimaja man

15 –19 loengu koolimajan, loengidõ aigu om ka latsioppus. Kiä loengit kullõlda ei taha, saava välän Contraga sporti tetä.
15–15.30 Saarõ Evar. Osula, Sõmmõrpalu ja Kärgula asustusaoluust ja kotussõnimmist.
15.30–16 Valgu Heiki. Pühä Võhandu ja timä algusõkotus aoluun ja rahva mäletämisen.
16–16.30 Valpri Valdo. Osula kandi vanarahva juttõst.
16.30–17 Saarõ Heljo tutvustas koolimajja välläpantuid näütüisi.
17–17.30 Kalla Urmas. Kuis antslamiis Kangro Pärni om Põh’a-Võromaa kiilt kirja pandnu.
17.30–18 Saarõ Heljo. Osula kooli sõprusõst Vinne sõamiihi umatsidõga 1980. aastil.
18–18.45 Valgu Jaanis. Võrumaa Eesti filmin.
19.15 Kihäkultuuri tiidüskunna edimädse päävä eksäm: õdagunõ võigõlus. Vidä Contra.
20 Vahtsidõ välläandidõ näütämine.
21 Lindmõtsa Harri plaadi tutvas tegemine. Tandsuklubi üten Osula rahvatandsjidõga. Juhatas ja oppas Lepassoni Kadri.

Puulpäiv, 9. põimukuu päiv

9–13.30 loengu koolimajan
9-9.30 Paatsi Vello. Tartukiilse kirävara vällävahetamisõst 19. aastasaa lõpun.
9.30–10.10 Ojala Uuno. Mis keelen opati Sõmmõrpalu kuulõn 19. aastasaal ja 20. alostusõn?
10.10–10.40. Jüvä Triin. Ummi latsi võru keelest ja mitmõkiilsüsest.
10.40–11.10 Jüvä Sullõv. Võru Vikipeediäst.
11.30–12 Iheri Leili. Iheri Rihhardi elust ja loomingust.
12–12.30 Kostabi Heino. Üts lugu Kostabi suguvõsast XIX aastasaa keskpaigast.
12.30-13 Treieri Heie. Kostabi Kalev ja Indrek – kunstnigu ja muusigu.
13.00–13.30 Saarõ Evar. Heimtali sakslaisi kogokunna ja näide juhi Gerhard Plathi perekunna lugu.
14.10 Ekskursioon bussiga: Osula apteek, Määritsä talu, Heimtali kerik, Soe kõrts, Järvere mõisa, Adrenalin Arena, Sõmmõrpalu mõisa, Osula kalmuaid, Harjumägi. Ekskursiooni juhtva Undi Arnold, Saarõ Heljo, Saarõ Evar.
Samal aol matk (jalaga): Osula-Helsekivi-Harjumägi. Matka võtt iist Kauna Toomas.
18 Õdak Harjumäel:
Pühäjõõ tennämine. Elleri Kalle.
Kihäkultuuri tiidüskund mäng mägijalgpalli.
20.00 Kontsõrt
•Rahvapilliansambli
•Tal’na Liiso
•Puura Väino
•Hainsoo Meelika ja Danieli Paul

Pühäpäiv, 10. põimukuu päiv

9.00 –11.00 loengu koolimajan.
9.00 Värniku Meelis. Tõistmuudu tuutmisõst põllumajandusõn.
9.30 Asi Allar. Loona talu maheveskist.
10.00 Eichenbaumi Külli. Uma pruukminõ Vana Võrumaa ettevõtlusõn.
10.30 Kulbok-Lattiku Egge. Umaalgatusõ vägi.

11–12 Märgotaminõ: Määne om seo maa, miä taast edesi saa?

12 Tal’na Võro Seldsi näütetsõõr Tungõl kand ette nall’akit lugusiid. Juhõndaja Valgu Jaanis

12.30 suvõülikooli lõpõtus.

13.30 buss Osulast Võrolõ.

Plaani või viil muutuisi tulla, kõgõ värskimb kava om Võro instituudi kodolehe pääl: www.wi.ee.

Teedüst andva:
Rosenbergi Maarika, tel 516 5751
Saarõ Evar, tel 5621 3174

Uma Leht