Võru- ja Põlvamaa õpilased saavad osaleda keskkonnahariduslikes õppeprogrammides

Võrumaa Kutsehariduskeskus koostöös MTÜga Looduskool alustas Võru- ja Põlvamaa üldhariduskoolidele suunatud projekti, milles 1.-9. klasside õpilastele pakutakse märtsist kuni juunini ligi 240 õppekavakohast programmi, kuhu oodatakse osalema üle 5000 õpilase. Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti on kaasatud Põlva- ja Võrumaalt 10 asutust ja organisatsiooni, kes on koostanud projekti tarbeks 30 erinevat keskkonnahariduslikku programmi, mida viiakse läbi aktiivõppemeetodeid kasutades nii looduses kui ka koolides. Projektis osalevad partneritena Keskkonnaamet, RMK, MTÜ Eesti Ellujäämisselts, MTÜ Maavillane, SA Pokumaa, Süvahavva loodustalu, Tervise Kodu OÜ(Metsamoor), FIE Margus Muts ja MTÜ Looduskool.

Ka Võrumaa Kutsehariduskeskus ise pakub projektis õppeprogrammi, mis sai spetsiaalselt välja töötatud ja on suunatud 5.-9. klassidele. Programmi nimi on „Kos ja kuis tuu tsirk eläs?“ ning koosneb kahest osast – esmalt huvitav loeng harrastusornitoloogilt ja peale seda suundutakse töökotta, kus juhendajate õpetuste järgi saavad õpilased oma kätega valmistada pesakasti, mis hiljem oma kooli juures sobivasse kohta üles pannakse.

„Projekti idee kasvas välja Põlva- ja Võrumaa keskkonnahariduse ümarlaudade aruteludest, kus leiti, et vaja oleks teha koostööd selle nimel, et õpilased saaksid tasuta osaleda õuesõppe programmides, mida eeldab riiklik õppekava. Projekti ettevalmistamisel saadi eeskuju Viljandi maakonnas juba 5. aastat toimivast ühisprojektist, mida juhib MTÜ Lilli Looduskeskus ja mille raames on õpilased seal juba aastaid saanud osaleda looduskeskustes toimuvates õppeprogrammides,“ ütles projektijuht Kristi Toom.

Projekti vastu on suurt huvi tundnud nii Põlva- kui Võrumaa õpetajad, kes on aktiivselt oma klasse programmidele registreerinud. Projektis osalevatele õpilastele on programmid tasuta, koolide transpordikulu sõiduks looduskeskusesse või matkarajale kaetakse 160 € ulatuses. Õpetajate jaoks teeb projekt mugavamaks õuesõppe korraldamise, mis muidu eeldaks igalt koolilt ise projektide kirjutamist lisarahastuse saamiseks või õpilaste käest õppekäikudeks raha korjamist.
Samalaadne ühisprojekt on käivitatud ka Valgamaal.

Uus riiklik õppekava paneb koolidele kohustuse kasutada õppetöös erinevaid õpikeskkondi-looduskeskusi, muuseume, õuesõpet, et seostada õpitut igapäevaeluga ja ühendada klassis õpitud teooriat praktikaga. Alanud ühisprojekt aitab sellele hästi kaasa.