Jõgevamaa sädeinmene Eevi Treial sai Kodavere murraku selgeks enne kirjakeelt

Eevi Treial. Foto: erakogu
Eevi Treial. Foto: erakogu

Jõgevamaa Kodukandi ühenduse ettepanekul pälvis tänavu  tunnustuse Jõgevamaa sädeinimene 2013 Pala vallas Sääritsa külas elav Eevi Treial, kes juhib seltsingut Särapi, on koostanud kodavere murdes kogumikke  ja korraldab oma kodutalus kahepäevaseid keelelaagreid. Intervjuu portaalile Külauudised andis Eevi Treial Kodavere murrakus, mille ta sai selgeks veel enne kirjakeele omandamist.

Õnnitlen teid tunnustuse puhul, kuid kuidas kõlab aunimetus sädeinimene Kodavere murrakusse tõlgituna?
Aiteh! Edessvedäjä.

Millistes Eestimaa paikades Kodavere murrakut räägitakse, küllap piirkonnas, mis jääb kunagise Kodavere kilhelkonna maadele?
Kodavere kihelkonna mõnen külän. Elukõha vahetamisegä koskil kaugemäl oskavad kua, aga näil esi õle kellegägi kõnelda.

Korraldate  Kodavere murraku keelelaagreid, mis praegu toimuvad teie kodutalus Sääritsa külas. Mida laagrites tehakse ja kui palju keelehuvilisi sinna koguneb?
Tegimä kodo ligidele platsi, kos suab pidädä külapäävi, juanipäävi ja neli viimäss suve õlema tehnud kahepääväsid kialeluagrid, et õpata kualilassele ja kua vanemitele Kodavere murrakud, esivanemite kombid, näpitüüd, rahvapärimusi ja laalumängä. Viimäsel kõrral õli kahel pääväl ühessäkümmet neli asjass uvitet inimess.

Olete koostanud-kirjutanud Kodavere murraku raamatuid. Millest need jutustavad?
Praega one trükitud neli murdekogomikku, kos one kirjan mälessusi, pajatusi, vanarahva ütlemisi ja mõni salmirida kua.

Millal valmib Kodavere murrakus koostatud aabits?
Vata sellele küsimusele ei mõessa kõhe vassust anda. Sii one hulga inimesse ühine tüü ja sellegä lähäb viil aega.

Teete sisukat koostööd keeleteadlaste ja üliõpilastega. Kuidas üksteist vastastikku abistate ja oma teadmistepagasit täiendate?
Et õlen kõhalik inime, siis suan anda nõu mõne inimese elu kõsta ja õlen õllud kua neljäle magisstrandile kiälejuhiss, kes eläsid ühen kahe õppejõuga minu juuren. Tegin näid tutvass murret kõneleväte inimessega ja aedasin murdesõnade iäldämisega.

Kuipalju võiks üldse Eestimaal ja ehk ka välisriikides olla Kodavere murraku tundjaid  ning kui palju on nende hulgas kooliõpilasi?
Põle praega tiädä, pali näid kõnelejaid viil allen one. Aga noaremid inimesi on ike kua, kes vanemite puul kõnelevad  murrakun. Välisriikess one minu kääss abi küsinud Leipzigi ülikoali muatiäduse tudeng terve meie piirkonna kõsta ja Göttingeni ülikoaliss kua üks. Murrakukogomiku abil tegi õma ülikoali lõputüü tudeng Ungariss.

Te ise rääksite enne murdekeelt, kui eesti kirjakeelt. Kas sellest tingituna tekkis ka sekeldusi?
Kuni kuuliminekuni ei mõissnud mina kirjakiilt, vai nagu meil õeldässe piänikess kilt. Minu emäkiäless õli kodavere murrak. Koalin õli küll raske sedä kirjakiilt murda, jäeti mitmel kõrral piäle tunda õigetmuudu kõnelemiss õpma. Eks tä pitkäpiäle jäe kulge kua, aga praegagi tuleb kirjakiilsega juttu aaden murrakun sõnu sisse. Aga ega me enäm ei äbene sedä.

Mida huvitavat ja kasulikku on korda saatnud teie eestvedamisel tegutsev seltsing Särapi?
Selsing one õma liikmetegä küläpääväde ja kiäleluagrite tegemisel võtnud õma südäme asjass seletädä koalilassele ja kiäle vassa uvi tunvatele meie pärimuslike kommete, regilaalude, kõhalike toedude ja laalu-mängude tähänduss. Õlema tehnud mitmid õpetlikka vanaaja tüüriissegä tüüsid, kodavere murrakun näitemängä. Nõnna õpitasse kõege rutem kõnelemä.

Murraku uurimine ja propageerimine on teile harrastus. Milliste ametite ja elulutsetega olete aga leiba teeninud?
Mulle one juba lapsess piäle lugemine õllud miäleperäne, tahan uuri kua, kuda vanass toemeteti ja meskesen maja meskesed kombed õlid. Tüütänud olen kakskümmet seetse uassad kaabandusen, aga tervise päräss ei suanud sedä enäm tehä, nõnna siis tüütäsin majandin kuni pinsile minekuni raamatupidäjänä.

Mida soovite portaali Külauudised lugejatele Kodavere murrakus jõuludeks ja aastavahetuseks?
Kõrd uassan jõõlukellä kaugen kajan suab ajaluuss me olevik ja jõõluõsta küinläsärän paessab tuban eledäm tulevik. Andku Jumal meie rahvale pikkä ja kannatlikku miilt ja nagu ütleb Iirimua vanasõna: “Õlgu teil külmäl õstal alate suuje sõnu, pimedäl üül täiskuu ja mingu teie kodotii ike allamäge.”

Usutles Jaan Lukas