Regionaalminister eraldas 40 000 eurot Vene viisade kompenseerimiseks

Regionaalminister Siim Kiisler allkirjastas eelmisel nädalal käskkirja, millega avatakse Venemaa Föderatsiooni viisakompensatsiooni 2013. aasta taotluste vastuvõtt.

Eraldatud 40 000 eurot on mõeldud inimestele, kellel elavad sugulased või on sugulaste hauad Venemaa piiriäärsetel aladel. „Ajaloolistel põhjustel on meil tuhandeid inimesi, kelle jaoks lähedaste või nende haudade külastamine tähendab igal aastal keerulist ja ka kulukat asjaajamist,“ rääkis regionaalminister Siim Kiisler ning lisas, et toetusskeemi eesmärk on vähendada majanduslikke takistusi abikaasade või sugulaste omavahelisel suhtlemisel ja sugulaste matmispaikade külastamisel.

Möödunud aastal kasutati seda võimalust 625 korral ning toetust maksti 36800 euro ulatuses. Enim oli toetusesaajate hulgas Tartu, Ida-Viru, Võru, Harju ja Põlva maakonna elanikke. Toetusskeem on kasutusel alates 2009. aastast. Igale taotlejale hüvitatakse viisalõivu maksimaalselt 70 euro ulatuses, millest peetakse kinni tulumaks. Iga viisalõivu kompensatsiooni saajate nimekirja kantud isik võib taotleda aasta jooksul kuni kahe viisalõivu kompenseerimist. Hüvitist saab viisa eest, mille kehtivusaeg langeb kas osaliselt või täielikult 2013. aastasse. Hüvitise saamiseks võivad taotlusi esitada kõigis maakondades elavad Eesti kodanikud, kes soovivad Venemaa piiriäärsetel aladel elavat abikaasat, lähisugulasi, sugulasi või nende matmispaiku külastada.

Lähisugulaseks loetakse ema, isa, tütart, poega, õde, venda, vanaema, vanaisa ja lapselapsi. Sugulaseks loetakse taotleja või tema abikaasa lähisugulase tütart, poega, ema, isa, õde, venda, vanaema, vanaisa või lapselapsi. Sõltuvalt külastatavast piirkonnast tuleb viisakompensatsiooni taotlused esitada kas Ida-Viru või Võru Maavalitsusele. Taotlus esitatakse kahes etapis – hiljemalt 31. oktoobriks tuleb esitada taotlus viisalõivu kompensatsiooni saajate nimekirja kandmiseks.

Viisalõivu kompensatsiooni saajate nimekirja kantud isikutel on õigus kuni 2. detsembrini esitada taotlus kompensatsiooni saamiseks kuludokumendi alusel. Viisakompensatsiooni saajate nimekirja kandmise otsuse teeb maavanem vastava korraldusega kord kuus.

Inimesed, kes külastavad abikaasat, lähisugulasi, sugulasi või nende matmispaiku Venemaa Föderatsiooni Pihkva oblasti Petseri linnas või Petseri rajooni Irboska, Krupa, Kulje, Laura, Uue-Irboska, Pankavitsa või Petseri vallas, peaksid oma taotlusega pöörduma Võru Maavalitsusse. Inimesed, kes külastavad aga abikaasat, lähisugulasi, sugulasi või nende matmispaiku Leningradi oblasti Slantsõ rajooni Zagrive vallas, Kingissepa rajooni Bolšelutski ja Kuzemkino vallas ning Ivangorodi linnas, peaksid pöörduma Ida-Viru Maavalitsusse.

Taotluse viisalõivu kompensatsiooni saajate nimekirja kandmiseks ja kompensatsiooni saamiseks tuleb taotlejal esitada paberil või elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna.

Lisainfo ja taotlusvormid leiab regionaalministri valitsemisala kodulehelt www.siseministeerium.ee/?id=31227

Küsimused esitada: Monika Helmerand ja Hiie Keskla, Ida-Viru Maavalitsus, tel 3321 205, e-post monika.helmerand@ivmv.ee või Heli Põhja, Võru Maavalitsus tel 7868 303, e-post heli.pohja@mv.werro.ee.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap