Võro keele nätäl om võigõluisi täüs

Timahavanõ võro nätäl om 5.-9. märdikuul. Päält opilaisi omma’ oodõdu üten lüümä ka täüskasunu – kasvai umma kiilt kõnõldõn.

Võro keele nädälil saava’ võrokõsõ’ näüdädä’, ku mahlakit ütlemiisi nä uman keelen tiidvä’ – tulõ konkurss «Kimmäs ütlemine». Võro keelen om häid ütlemiisi ja Võromaal aost aigu löüdünü härksä mõttõ ja hää suuvärgiga inemiisi. Ku mõni asi es olõ’ nii siuhkõ ku vaia, sündü võrrõlus: kõvvõr ku pekri sai. Ku kiäki om oigõ olõkiga, üteldäs: ei elä’, ei koolõ’ / om nigu tukunui.
Säändsit naglapää pihta ütlemiisi lövvüs umajago. No tulõsi nuu kirja panda’ ja saata’ 10. märdikuu pääväs kas kaile.kabun@wi.ee pääle vai kiräga Võro instituuti (Tarto 48, 65609 Võro). Mano võissi kirota’, määndse olokõrra kotsilõ ütelüs käü.
Ja milles mitte – põnõvit ütlemiisi või ka vahtsõst vällä mõtõlda’.
Ossavõtjidõ vaihõl loositas vällä viis avvohinda.

Võro keele nädäli sisse jääs viil kats opilaisi võigõlust: noorõmbit koolilatsi oodõtas 7. märdikuul Võro latsiraamadukokko ettelugõmisõ pääväle «Kullõ’, ma loe sullõ!»; 8. ja 11. klassi opilasõ’ saava’ võtta mõõtu võro keele ja kultuuri tundmisõ veebiviktoriinin «Ütski tark ei sata’ taivast».
Võro keele nädälil hõigatas vällä ka latsi ja nuuri võrokeelitside kirätöie konkurss «Mino Võromaa», järjekõrran joba 26.

Nädäli lõppu jääse’ märdipäiv ja esäpäiv, tuuperäst om Võro instituut paknu koolõlõ vällä mõttõ kutsu nädäli joosul küllä essi, kiä mõistva’ häste uman keelen kõnõlda’. Nisamatõ võissi latsõ’ esäpäävä olõngil uman keelen laulda’, näüdeldä’ jne.

Võro keele nädälit kõrraldas Võro instituut.

***************

Võru keele nädal on võistlusi täis

Võru keele nädal toimub tänavu 5.-9. novembrini. Peale kooliõpilaste on oodatud kaasa lööma ka täiskasvanud – kas või usinasti oma keelt pruukides.

Seekordsel võru keele nädalal saavad kõik võrokesed näidata, kui mahlakaid omakeelseid ütlemisi nad teavad: algab konkurss «Kimmäs ütlemine». Võru keeles on häid ütlemisi ning ajast aega on Võrumaal olnud ärksa mõtte ja hea suuvärgiga inimesi. Kui mõni asi ei olnud nii sirge kui vaja, siis sündis võrdlus: /kõvvõr ku pekri sai/. Kui keegi on oige olekuga, öeldakse: /ei elä’, ei koolõ’ / om nigu tukunui./

Selliseid naelapea pihta ütlemisi leidub omajagu. Nüüd tuleks need kirja panna ja saata 10. novembriks meiliaadressil kaile.kabun@wi.ee või kirjaga Võru instituuti (Tartu 48, 65609 Võru). Juurde võiks kirjutada, millise olukorra kohta ütlus käib. Ja
miks mitte – põnevaid ütlemisi võib ka ise juurde luua.

Osavõtjate vahel loositakse välja viis auhinda.

Võru keele nädala sisse jääb veel kaks õpilastele mõeldud võistlust: nooremaid koolilapsi oodatakse 7. novembril Võru lasteraamatukokku ettelugemise päevale «Kullõ’, ma loe sullõ!»; 8. ja 11. klassi õpilased saavad võtta mõõtu võru keele ja kultuuri tundmise veebiviktoriinis «Ütski tark ei sata’ taivast».

Võru keele nädalal kuulutatakse välja ka järjekordne laste ja noorte võrukeelsete kirjatööde konkurss «Mino Võromaa». See on järjekorras juba 26.

Nädala lõppu jäävad isadepäev ja mardipäev, seepärast pakub Võru instituut koolidele välja mõtte kutsuda selle nädala jooksul tundidesse isasid, kes oskavad hästi võru keeles kõnelda. Samuti võiksid lapsed isadepäeva peol oma keeles esineda.

Võru keele nädalat korraldab Võru instituut.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap