Pärnumaal saab osaleda metsanduse koolitustel

16.–17.08 toimub Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuses Tihemetsas PRIA poolt rahastatud MAK meetme 1.1 „Koolitus- ja teavitustegevus“ raames tasuta koolitus „Metsa puhkemajanduslik kasutamine“ (viitenumber taotlusel 111011670302).

Koolituse sihtgrupiks on erametsaomanikud. Esimese koolituspäeva algus kell 9.00.
Teemad: Teoreetiline osa – Metsade kõrvalkasutuse alused. Toote arendus. Metsade rekreatiivkasutus. Puhkerajatised. Esmane töö- ja kasutusohutus. Parkmetsade hooldamine. Maastikukujunduslikud aspektid. Loodusraja planeerimine ja rajamine. Jahiturism.

Praktiline osa – õppekäik Voltveti parki, õppekäik Tihemetsa – Kärsu metsamajanduslikule õpperajale, ümarpalgist väikevormi (pink) valmistamine.
Lektorid: Kaja Hiie – täiskasvanute koolitamise kogemused 2000. aastast, kutseõpetajana õpetab alates 1998. aastast metsanduslikke erialaained, PKHK kutseõpetaja;
Marje Kask – täiskasvanute koolitamise kogemused 1999. aastast, kutseõpetajana õpetab alates 1995.aastast metsanduslikke erialaaineid;
Taivo Lehesmets – on lõpetanud Eesti Põllumajandusakadeemia metsandusteaduskonna ja töötanud üle 20 aasta Kõpu metskonna metsaülemana;
Aarne Õismaa -täiskasvanute koolitamise kogemused 2000. aastast, kutseõpetajana õpetab saeõpetust, palkehitiste valmistamist, juhendab praktikaid;
Väino Lill – on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli 1985. aastal metsanduse eriala, metsanduse insener, PKHK jahinduse kutseõpetaja;
Ivi Hiie – on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli 1993. aastal metsanduse eriala, Tihemetsa metskonna abimetsaülem.
Grupp: 12 inimest.
Registreerimine ja lisainformatsioon: Piret Koorep, piret.koorep@hariduskeskus.ee, tel 5168099;
Hanna-Liisa Pikkur, hanna-liisa.pikkur@hariduskeskus.ee, tel 53924376;
www.hariduskeskus.ee

Ööbida saab kursuslane tasuta PKHK Voltveti koolituskeskuse õpilaskodus, info ja broneerimine: 449 1299 Ulle Viirmaa või e-post: ulle.viirmaa@hariduskeskus.ee.

27.09.2012 korraldab Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskus Tihemetsas PRIA poolt rahastatud MAK meetme 1.1 „Koolitus- ja teavitustegevus“ raames tasuta infopäeva „ Taimla rajamine ja hooldamine“ (viitenumber taotlusel 111011670302). Infopäeva sihtgrupiks on erametsaomanikud. Infopäeva algus kell 8.30.

Teemad: Teoreetiline osa: Sissejuhatus avamaataime-kasvatusse; Kasvatatavad puuliigid, Istutusmaterjali liigid; Taimla asukoha valik; Nõuded taimlamullale; Mullaharimine; Taimla põhiväetamine; Külv; taimede koolitamine; Külvide ja puukooli hooldamine; Taimede väljakaevamine, hoidmine, pakendamine, transportimine; Kahjustused taimlas.

Praktiline osa: õppekäik taimlatesse: Tihemetsa metskonna taimla ja AS Eesti Metsataim taimla Saarde vallas.
Lektor: Marje Kask – täiskasvanute koolitamise kogemused 1999. aastast, kutseõpetajana õpetab alates 1995.aastast metsanduslikke erialaaineid.
Grupp: 12 inimest.

Registreerimine ja lisainformatsioon: Piret Koorep, piret.koorep@hariduskeskus.ee, tel 5168099;
Hanna-Liisa Pikkur, hanna-liisa.pikkur@hariduskeskus.ee, tel 53924376;
www.hariduskeskus.ee

28.09.2012 korraldab Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskus Tihemetsas PRIA poolt rahastatud MAK meetme 1.1 „Koolitus- ja teavitustegevus“ raames tasuta infopäeva „Metsauuendus“ (viitenumber taotlusel 111011670302). Infopäeva sihtgrupiks on erametsaomanikud. Infopäeva algus kell 8.30.

Teemad: Teoreetiline osa – Metsa uuendamist ja kultiveerimismaterjali puudutavad seadused, üldised põhimõtted. Metsapuude seemne kandvus, seemnete ja viljade õitsemine, valmimine ja varisemine. Metsauuenemis– ja uuendamisviisid. Kasvukohapärase puuliigi ja uuendamisviisi valik. Maapinna ettevalmistamiseviisid ning selle valikukriteeriumid. Looduslik uuenemine ja sellele kaasaaitamise võtted. Metsakülv, külvinormid ja seemne koguse arvestamine.

Metsaistutamine. Metsauuendamise ajakava. Puht- ja segakultuuride võrdlus. Koridorkultuurid. Metsakultuuride hooldamine. Taimede transport ja säilitamine. Istutuseelne töötlemine. Töötehnika ja külvikoha valik männi külvil. Töötehnika ja kasvukoha valik männi paljasjuursete taimede istutamisel ning kuuse istutamisel. Põllumaade metsastamine. Praktiline osa – Õppekäik Tihemetsa metskonna taimlasse.

Lektor: Kaja Hiie – täiskasvanute koolitamise kogemused 2000. aastast, kutseõpetajana õpetab alates 1998. aastast metsanduslikke erialaained, PKHK kutseõpetaja.
Grupp: 12 inimest.

Registreerimine ja lisainformatsioon: Piret Koorep, piret.koorep@hariduskeskus.ee, tel 5168099;
Hanna-Liisa Pikkur, hanna-liisa.pikkur@hariduskeskus.ee, tel 53924376;
www.hariduskeskus.ee