Säästva Eesti Instituudil valmis ülevaade ökosüsteemiteenustest

Ökosüsteemiteenused on keskkonnakaitselised, majanduslikud ja sotsiaalsed hüved, mida loodus inimesele pakub. Ökosüsteemiteenuste kontseptsioon on viimasel kümnendil leidnud väga laialdase kõlapinna, olles muutunud loodus- ja majandusteadlaste ning poliitikakujundajate ühiseks uurimis- ja aruteluteemaks. Ometigi eestikeelset infot ökosüsteemiteenuste sisu kohta napib.

Säästva Eesti Instituudis valminud e-trükise eesmärk on tutvustada loodushüvede mõistet Eesti lugejale ja selgitada mõiste erinevaid käsitlusi ja nende põhjusi. Trükises (http://www.seit.ee/failid/892.pdf) antakse ülevaade erinevatest looduskeskkonna poolt pakutavatest hüvedest inimesele, hüvede maksumuse arvutamise viisidest ja meetoditest ning erinevatest võimalustest, kuidas ökosüsteemiteenuseid arvestada otsusetegemisel ja poliitikate kujundamisel riigi, kohaliku omavalitsuse ja ettevõtte tasemel.

Millenniumi ökosüsteemiteenuste hindamise aruandes (2005) märgitakse, et ligi pool ökosüsteemide poolt pakutavatest teenustest Maal on kas degradeerunud või neid tarbitakse jätkusuutmatult. Nüüd, mil rahvaarv on Maakeral jõudnud 7 miljardi inimeseni, looduse varude vaesumine on muutunud silmnähtavaks ning miljoneid inimesi on hakanud vaevama rängad keskkonna-, majandus- ja sotsiaalprobleemid, on hakatud analüüsima varem tehtud valikuid ja välja pakkuma viise, kuidas edaspidi vigu vältida ja tekkinud probleeme lahendada. Ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni ning loodusvarudele ja –teenustele rahalise väärtuse arvutamist peetakse üheks võimalikuks lahenduseks, mis aitaks väheväärtustatud ja väheteadvustatud loodushüvesid majandustegevuses arvesse võtta. Valminud ülevaade näitas ühtlasi, et ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni ja meetoditega seotud mõisted eesti keeles vajavad veel lihvimist.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap