Otepääl algab homme
taastuvate energiaallikatealane seminar

15.-16. juunil toimub Otepääl Pühajärve puhkekeskuse konverentsisaalis Tartu Regiooni Energiaagentuuri poolt korraldatav taastuvenergiaalane seminar „Mets ja puitkütused“.

Seminar ja sellele järgnevad külastuskäigud puitkütuseid kasutavatesse ettevõtetesse annavad ülevaate puidu kui energiamajanduse olulise ressursi potentsiaalist ja edukatest kasutamisvõimalustest ning on suunatud teadlikkuse tõstmisele osalejate seas.

Seminar ja külastuskäigud toimuvad Euroopa Liidu INTERREG IVC programmi projekti „Bioenergia ja territoriaalse planeerimise piirkondlike strateegiate täiendamine (BIOENAREA)“ raames.

Seminaril, mis algab homme, 15. juunil kell 9 Pühajärvel, toimuvad ettekanded puidust energiatootmise tehnoloogiatest, energeetika juhtimise vajalikkusest kohalikul tasandil, Eesti riigimetsa majandamisest ja kasutamisest energia tootmisel ning puidutuha jõudmisest tagasi metsa.

Seminarile järgnevad õppevisiidid nii 15. kui ka 16. juunil, seal on võimalik tutvuda heade näidetega puidu kasutamise erinevatest tehnoloogiatest  ja otstarvetest.

Rahvusvahelisest seminarist võtavad osa BIOENAREA projekti partnerid kuuest riigist. Projekt keskendub biomassi kui olulise taastuva energiamajanduse ressursi laialdasemale kasutamisele. Tegevuste käigus valmib regionaalne biomassi arengukava, korraldatakse mitmed seminarid ja väikeprojektide  kaudu kaasatakse kohalikke organisatsioone ning asutusi eesmärkide täitmisesse. Eestist osalevad kuues erinevas biomassi kasutamist edendavas väikeprojektis Tartu linn, Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, MTÜ Piiriäärne Energiaarendus ja SA Põlvamaa Arenduskeskus. Otepääl toimuv seminari on esimene kolmest biomassiteemalisest seminarist projektis. Järgnevatel seminaridel käsitletakse energiakultuuride ja heintaimede ning tööstus- ja põllumajandusjäätmete kasutamist energiatootmisel.

Seminari korraldab Tartu Regiooni Energiaagentuur, mis on loodud Tartu linna ja Tartu Teaduspargi poolt. Agentuuri eesmärk on pakkuda turuosalejatele sõltumatut ja tasakaalustatud informatsiooni energeetika ja kliima valdkonnas. Agentuur töötab selle nimel, et täita lünk energeetikaalase teabe ja oskusteabe levikul Lõuna-Eestis, aitamaks kaasa Eesti ja Euroopa Liidu eesmärkide saavutamisele energiamajanduse ja kliima valdkonnas aastaks 2020.

Martin Kikas, Tartu Regioni Energiaagentuur, martin.kikas@trea.ee, tel 524 5225.