Viljandi maakonnas rahastati Hajaasustuse programmist 77 majapidamist

Jane Lumiste - Viljandi maavalitsuse majandusarengu peaspetsialist ja Hajaasustuse programmi juht maakonnas
Jane Lumiste – Viljandi maavalitsuse majandusarengu peaspetsialist ja Hajaasustuse programmi juht maakonnas

Viljandi maakonnas esitati Hajaasustuse programmi kokku 88 taotlust, millega sooviti riigi ja KOV poolset toetust summas 315 473,68 eurot.

Viljandi maavalitsuse majandusarengu peaspetsialist ja Hajaasustuse programmi juht maakonnas Jane Lumiste sõnul rahuldati esitatud taotlustest 77, millest riigipoolne toetus moodustas kokku 137 629 eurot. Sama suure summa panid juurde programmis osalenud kohalikud omavalitsused ning kolmandiku summast moodustas taotlejate omafinantseering. Kokku panustatakse abikõlbulike valdkondade rajamiseks ja korrastamiseks üle 412 000 euro. “Kõige enam taotlusi esitati jätkuvalt veesüsteemide valdkonda (65 taotlust), selle järgnesid (31 taotlust) kanalisatsioonisüsteemid ning 11 taotlust juurepääsuteede korrastamiseks. Siinjuures on oluline märkida, et üks taotlus võis sisaldada mitut tegevust, kuid ühe majapidamise kohta oli võimalik toetust taotleda kuni 6500 eurot,” selgitas Lumiste.

Hajaasustuse programmi 2014 aasta voorus osalesid 9 viljandimaa valda. Suuremate summadega osalesid 2014.a. programmis suured vallad. Näiteks Viljandi vald toetas koos riigi toetusega programmi tegevusi 81 380 euroga, Suure-Jaani vald 58 738 euroga ja väiksematest valdadest Kolga-Jaani vald panustas 34 922 euroga.

Põhjus, miks osad taotlused ilma toetuseta jäid olid erinevad. “Näiteks puudus rahvastikuregistri järgne sissekirjutus, majapidamise asumine väljaspool hajaasustusala või polnud täidetud selles programmis siis veel kohustuslik alla 18-aastase lapse või kuni 35 aastase puudega isiku leibkonda kuulumine,” nentis Lumiste ja lisas, et kindlasti on oluline inimestele südamele panna, et saades ja kasutades toetust on programmdokumendis kindlad reeglid selle kasutamiseks ja neid mitte täites tuleb toetusraha tagasi maksta.

Hajaasustuse programm avatakse ka 2015.aastal. Selle täpne avanemise aeg ei ole veel teada, kuid programmi avamisest teavitatakse inimesi ajakirjanduse- ning Viljandi maavalitsuse kodulehe vahendusel. Samuti annavad infot programmis osalevad vallad oma kodulehtedel. Taotlus koos vajalike lisadokumentidega tuleb esitada elukohajärgsesse valda. “Suurim muutus 2015 aasta programmis on see, et enam ei ole kohustuslik alla 18 aastase lapse leibkonda kuulumine. See on positiivne, kuid siiski on oluline arvestada, et taotluste hindamisel saavad ühe kriteeriumi piires kõrgema hinde lastega pered,” täpsustas Lumiste.

 

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Projekti maksimaalne võimalik toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap