Andrus Kraht: Ohutuse tagamiseks tuleb tööd elektriliinide kaitsevööndis kooskõlastada

Andrus Kraht, Elektrilevi kaitsevööndi järelevalve sektori juhataja

Koos kevade algusega hoogustuvad metsa-, ehitus- ja muud välitööd, mis toovad igal aastal kaasa ka mõjutusi elektrivõrgule. Kevadeti sagenevad juhtumid, kus kaevatakse maakaablisse, langetatakse puu liinile, sõidetakse sisse õhuliini või vigastatakse muul viisil elektrijuhtmeid.

Kooskõlastamata tööd seavad ohtu elu ning tekitavad elektrikatkestusi ja varakahju

Ka selle aasta kolme kuuga on juhtunud juba ligi 120 elektripaigaldise lõhkumist, mis on toonud kaasa elektrikatkestuse enam kui 27 000 tarbijal. Aasta lõikes keskmisena on Elektrilevi võrgus ligi kolm protsenti riketest põhjustatud liinide lõhkumisest. Kuid pahastest elektriklientidest ja tekkivast materiaalsest kahjust veelgi tõsisem on oht tööde tegija elule ja tervisele, mida hooletu tegutsemine võib kaasa tuua. Nii sel kui ka varasematel aastatel on tekkinud kahetsusväärseid olukordi, kus liini vigastanud sõidukijuht või tööline on saanud elektrilöögi. Seetõttu tasub ohutuse tagamiseks ja kahju vältimiseks kindlasti järgida seadusepügalaid, mis nõuavad liinide läheduses tehtavate tööde kooskõlastamist võrguettevõtjaga.

Puude langetamine elektriliinide juures

Inimeste, vara ja keskkonna kaitseks kehtivad elektriliinide kaitsevööndis tegutsemisel piirangud. Kaitsevöönd on ala, mille ulatus on määratud järgmiselt: õhuliinide puhul mõlemal pool liini teljest madalpinges 2 meetrit, 6-20 kV liinidel 10 meetrit ja 35-110 kV liinidel 25 meetrit ning maakaabelliini korral liini äärmistest kaablitest 1 meeter. Elektriohutusseaduse kohaselt on õhuliinide kaitsevööndis keelatud elektripaigaldise omaniku loata langetada puid ja sõita masinatega, mille üldkõrgus maapinnast koos veosega või ilma selleta on üle 4,5 meetri. Maakaabelliinide kaitsevööndis on keelatud töötada löökmehhanismidega, tasandada pinnast ja teha mullatöid sügavamal kui 0,3 meetrit.

Taotle luba ka õhuliini lähedaste tööde korral

Kui kaevetööde puhul osatakse kaabli asukoha täpseks teada saamiseks ja ohu vältimiseks enamasti Elektrilevi poole pöörduda, siis sellest, et ka õhuliinide juures tegutsemine tuleb kooskõlastada, teatakse vähem.
Vajadus loa taotlemiseks kaitsevööndis tegutsemiseks tuleneb elektriohutusseadusest. Töö tuleb kooskõlastada elektripaigaldise omanikuga, kelleks välise elektrivõrgu puhul on sageli Elektrilevi. Lisaks terviseohtudele võib loata ja seega vajalike ennetusmeetmeteta töötamine kaasa tuua tsiviilmenetluse ja Tehnilise Järelvalve Ameti trahvi, samuti võimaliku ulatusliku kahju hüvitamise.
Elektrilevile kuuluva võrgu kaitsevööndis töötamiseks vajaliku taotluse leiab veebilehelt www.elektrilevi.ee osast “Partnerile ja maaomanikule”. Taotluse palume saata sellel märgitud e-posti aadressile. Seejärel kontrollime Elektrilevile kuuluvate kaablite olemasolu tööde tegemise piirkonnas ja õhuliinide puhul nende kaugust tööde asukohast. Selgitame liinide läheduses olevaid ohte, võtame ette meetmed nende maandamiseks ja vajadusel väljastame taotlejale loa. Loa väljastamise tasu on kulupõhine ja sõltub sellest, kas vajalik on ka kohale tulla kaabli asukohta näitama või on tegemist “maapealsete” elektrivõrgu objektidega. Lisainfot kaitsevööndis tehtavate tööde kooskõlastamise kohta saab veebilehel toodud kontaktidelt või klienditelefonilt 1545.
Ohust või õnnetusest teata Elektrilevi rikketelefonil 1343
Leides õhuliini poole kaldu oleva, liinidesse kasvanud või muul moel ohtliku puu, ei tohi hakata seda ise eemaldama, vaid tuleb teavitada liini omanikku. Elektrilevi saab liinile ohtlikust puust teavitada telefonil 1343. Tuleb silmas pidada, et ka kaitsevööndi lähedusse jäävad puud võivad liinidele langedes põhjustada õnnetuse. Seetõttu on mõistlik usaldada töö spetsialistidele, kellel on olemas tehnika ja teadmised töö ohutuks tegemiseks.
Kui aga siiski on juhtunud elektriliini vigastamine, tuleb säilitada külm närv ja eemalduda õnnetuskohalt lühikeste sammudega jalgu üksteise vastu libistades neid teineteisest eemaldamata või jalad koos hüpates. Nii väldid elektrilöögi saamist eluohtlikust sammupingest. Õnnetuse korral tuleb sellest teavitada Elektrilevi rikketelefonil 1343, viga saanud inimeste korral aga helistada kiiresti häirekeskusesse 112.